"silnie" - angielskie tłumaczenie

PL

"silnie" po angielsku

volume_up
silnie {przysł.}

PL silnie
volume_up
{przysłówek}

silnie (też: mocno)
volume_up
strongly {przysł.}
(RO) Kryzys gospodarczy jest również silnie odczuwany w Republice Mołdowy.
(RO) The economic crisis is also being strongly felt in the Republic of Moldova.
– Pacjenci z silnie pobudzonym układem renina- angiotensyna- aldosteron
Patients with strongly activated renin-angiotensin-aldosterone system
Nie zaleca się wykonywania dializy, ponieważ doksazosyna silnie wiąże się z białkami.
Since doxazosin is strongly bound to proteins dialysis is not indicated.
silnie (też: dużo, poważnie, wysoko, ostro)
volume_up
heavily {przysł.} (considerably, abundantly)
Po drugie: oba produkty były silnie reklamowane, tworząc nienaturalną żądzę.
Two: both have been marketed heavily, creating unnatural demand.
Są to często zawody silnie zdominowane przez mężczyzn.
These are frequently the professions that are more heavily dominated by men.
Jakość i spójność naszej pracy i jakość naszej współpracy z innymi instytucjami jest silnie uzależniona od tego czynnika.
The quality and coherence of our work and the quality of our cooperation with the other institutions rely heavily on this factor.
silnie (też: mocno, z mocą)
volume_up
forcefully {przysł.}
Unia Europejska powinna również silnie zaprotestować przeciwko groteskowemu uczestnictwu Mugabe w szczycie FAO w Rzymie nie tak dawno temu.
The European Union should also have protested forcefully against the grotesque fact of Mugabe's attendance at the FAO summit in Rome not all that long ago.
silnie (też: dobrze, blisko, gruntownie, zmysłowo)
volume_up
intimately {przysł.}
A przecież przyszłość Europy jest silnie uzależniona od losów krajów rozwijających się.
However, Europe's future is intimately linked to the fate of developing countries.

Synonimy (polski) dla "silnie":

silnie

Przykłady użycia - "silnie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPaństwa wschodzące na pewno nie zostały silnie dotknięte w wyniku tego kryzysu.
Emerging countries have certainly not been greatly affected by this crisis.
PolishJestem pewna, że Parlament Europejski będzie nas silnie wspierał w tych wysiłkach.
I am sure the European Parliament will be a strong ally in support of these efforts.
PolishRozyglitazon silnie wiąże się z białkami i nie jest usuwany drogą hemodializy.
Rosiglitazone is highly protein bound and is not cleared by haemodialysis.
PolishBozentan jest silnie związany (> 98 %) z białkami osocza, głównie z albuminami.
Bosentan is highly bound (> 98%) to plasma proteins, mainly albumin.
PolishTo, co tu mówimy nie jest silnie zakorzenione w ludzkiej świadomości.
What we are saying here is not anchored firmly enough in the public consciousness.
PolishKorzyść ta jest szczególnie silnie skorelowana z małym nasileniem bólu.
The benefit is mostly driven by the presence of a low pain intensity score.
PolishSzlam zawierający silnie trujące substancje chemiczne zalał okoliczne pola i wsie.
The mud with its highly toxic chemical contents flooded the neighbouring fields and villages.
PolishTe trzy europejskie cechy silnie przejawiają się w sprawie greckiej.
These three European characteristics are clearly implied in the Greece issue.
PolishW normalnej temperaturze następuje ich silnie parowanie do niebezpiecznego poziomu stężenia par.
Under normal temperatures their use causes them to evaporate to dangerous levels.
PolishTe dwie debaty są bardzo silnie ze sobą powiązane i sądzę, że musimy być tego świadomi.
The two are very much linked and I think we need to be aware of that.
Polishjednoczesne stosowanie inhibitorów CYP3A4 silnie działających lub o średniej sile działania
Concomitant administration of potent or moderate CYP3A4 inhibitors (see sections 4.2 and
PolishLapatynib silnie wiąże się (więcej niż 99 %) z albuminami i alfa- 1 kwaśnymi glikoproteinami.
Lapatinib is highly bound (greater than 99 %) to albumin and alpha-1 acid glycoprotein.
PolishJednakże nie należy zbyt silnie szorować miejsca naklejenia plastra.
However, do not scrub the area where the patch has been placed too hard.
PolishWarunki na naszych szlakach transportowych są niezwykle silnie zróżnicowane.
Conditions on our various transport routes are extremely varied.
PolishStarzejące się społeczeństwo również silnie wpłynie na ich przyszłość.
The ageing population will also have a strong impact on their future.
PolishDziała bardzo silnie na depresję, schizofrenię i wiele innych schorzeń.
It's very powerful for depression, schizophrenia, many, many things.
PolishSą różne odmiany pniarka działające silnie przeciwko wirusom grypy.
We have three different strains of Agarikon mushrooms highly active against flu viruses.
PolishKlomipramina łączy się silnie z białkami osocza krwi psów (> 97 %).
Clomipramine is extensively bound to plasma proteins (> 97 %) in dogs.
PolishJednoczesne podawanie ketokonazolu (silnie działający inhibitor CYP3A4) zwiększało AUC
Concomitant administration of ketoconazole (a potent CYP3A4 inhibitor) increased rimonabant AUC ro
PolishKraj ten posiada silnie rozwinięty sektor rybołówstwa oraz znaczących rozmiarów flotę handlową.
Denmark has a large fishing industry, and possesses a merchant fleet of considerable size.