"siła" - angielskie tłumaczenie


Czy chodziło Ci o siłą
PL

"siła" po angielsku

PL siła
volume_up
{żeński}

1. ogólne

Traktat lizboński stanowczo zwiększa siłę Parlamentu, a w związku z tym siłę demokracji, promując tym samym status demokracji w Europie.
The Treaty of Lisbon significantly increases Parliament's clout and therefore democracy, while also promoting the status of democracy in Europe.
W globalnym porozumieniu w sprawie redukcji emisji należy uwzględnić siłę gospodarczą i PKB tych nowych państw członkowskich.
In the global emission reduction agreement, consideration must be given to the new Member States' economic clout and GNA.
Na arenie światowej euro zapewnia UE większą siłę przebicia, ponieważ jest drugą po dolarze amerykańskim najważniejszą walutą międzynarodową.
At global level, the euro gives the EU more clout, as it is the second most important international currency after the US dollar.
siła (też: moc, przebój)
volume_up
force {rzecz.}
Taka możliwość jest siłą napędową reform gospodarczych i demokratyzacji.
That possibility is the driving force behind economic reforms and democratisation.
Jeśli siła skurczu serca jest niewystarczająca (niewydolność serca).
if the pumping force of the heart is insufficient (decompensatio cordis).
Jeśli siła tłocząca serca jest niedostateczna (niewydolność serca).
if the pumping force of the heart is insufficient (decompensatio cordis).
siła (też: zdolność, moc, potęga)
volume_up
might {rzecz.}
azaż nie w rękach twoich jest moc i siła?
and in thy hand is power and might, so that none is able to withstand thee.
Tak też powinno być w tym przypadku, gdzie siła autorytarnego państwa została skierowana przeciwko mniejszości ujgurskiej.
Such should also be our response in this case, when the might of an authoritarian state has been unleashed against the Uighur minority.
Mogą wykorzystywać dynamikę płynów jako dodatkową siłę do rozbicia ślimaka.
And they might actually be making use of fluid dynamics as a second force for breaking the snail.
siła (też: moc, potęga, potencja)
volume_up
potency {rzecz.}
Zmiana barwy w podanym zakresie nie ma wpływu na siłę działania leku.
Variations of colour within this range do not affect potency.
Siła działania tego związku nie powinna być porównywana z innymi pegylowanymi lub niepegylowanymi białkami z tej samej grupy terapeutycznej.
The potency of this product should not be compared to that of another pegylated or non-pegylated protein of the same therapeutic class.
Siłę działania etanerceptu wyznacza się określając jego, zależną od TNFα, zdolność do hamowania wzrostu komórek A375.
The potency is determined by measuring the ability of etanercept to neutralise the TNF -mediated growth inhibition of A375 cells.
volume_up
power {rzecz.}
Moja historia to siła myśli Siła wyboru Siła skupienia.
My story is the power of choice. ~~~ It's the power of focus.
To jest jakby nowa definicja policji w Indiach, siła by zapobiegać.
Because normally it was always said, power to detect, and that's it, or power to punish.
Więc tak naprawdę musimy sobie uzmysłowić, że decyzja jest największą siłą.
So really, we're going to remind ourselves that decision is the ultimate power.
siła (też: moc, potęga, atut, hart)
volume_up
strength {rzecz.}
Siła naszych stosunków pozwala nam na szczere podejmowanie takich tematów.
The strength of our relationship allows us to discuss those matters frankly.
Przecież solidarność jest największą siłą Unii Europejskiej.
After all, solidarity is the greatest strength of the European Union.
Ogromna siła tego powstania ludowego polega na tym, że dochodzi do niego w całym Egipcie.
The great strength of this popular uprising is that it is happening across Egypt.
siła (też: moc)
volume_up
vigour {rzecz.}
Traktat jednakże może jedynie stworzyć właściwe warunki, a zasadnicze znacznie ma także wola i siła, aby prowadzić wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa.
A treaty, however, can only create the right conditions, and the will and vigour to pursue a common foreign and security policy are essential too.
siła (też: krzepa)
volume_up
beef {rzecz.} [pot.]

2. "gospodarki"

Ponadto, problem ten przybrał na sile z powodu braku zrozumienia dla odporności finansowej innych instytucji.
Furthermore, this problem has been exacerbated due to a lack of understanding of the financial robustness of other institutions.

Przykłady użycia - "siła" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polish"Siła” oznacza tu podporządkowanie demokratycznemu nadzorowi i kontroli Parlamentu.
'Strong' means subject to democratic and parliamentary scrutiny and control.
PolishSpołeczeństwo reaguje coraz wyraźniej i z coraz większą siłą na tę sytuację.
Society is reacting increasingly clearly and forcefully to this situation.
Polish(BG) Recesja gospodarcza uderzyła w państwa członkowskie z różną siłą.
(BG) The economic recession hit Member States with varying degrees of severity.
PolishW dniach 27 i 28 lutego w kilka regionów Francji uderzyła z gwałtowną siłą nawałnica Xynthia.
On 27 and 28 February, the violent storm Xynthia battered several French regions.
PolishPowiedziano już tu, że transport morski jest siłą motoryczną 80 % światowego handlu.
It has been mentioned that maritime transport is the vehicle for 80% of the world's trade.
PolishDo tego jednak potrzebna jest coraz tańsza siła robocza i coraz szybsze maszyny.
That the essence of what you're doing is you need ever-cheaper labor, and ever-faster machines.
PolishŻołnierze siłą zmusili ją aby patrzyła jak torturują i mordują jej męża.
Soldiers have forced her to watch as her husband was tortured and killed.
PolishUważam, że powinniśmy reagować z całą siłą na każdy przejaw agresji wobec Tajwanu.
I believe we should react very forcefully indeed to any instance of aggression towards Taiwan.
PolishTo małe i średnie przedsiębiorstwa są siłą napędową gospodarki nawet podczas kryzysu.
It is small and medium-sized enterprises which keep the economy going, even during a crisis.
PolishKonwencję z Prüm wprowadzono siłą do prawa europejskiego bez prawidłowego demokratycznego nadzoru.
The Prüm Treaty was forced into European law without proper democratic scrutiny.
PolishWe wszystkich tych przykładach konstrukcja jest siłą determinującą.
the Catalan architect. ~~~ The end of the 19th century, beginning of the 20th century,
PolishRynek wewnętrzny pozostaje jednym z głównych filarów, jest siłą napędową europejskiej integracji.
The internal market remains one of the pillars and drivers of European integration.
PolishRzeczywiście to musi być siła napędowa, która pomoże nam w osiągnięciu celów strategii "UE 2020”.
Indeed, these must act as drivers that will help us to achieve the EU 2020 targets.
PolishChcą przejawiać się jako siła napędzająca przemysł w różnych branżach -- z daleka od ropy.
So they want to emerge as an industrial powerhouse across the industries -- away from oil.
PolishSęk w tym, żeby argumentować z siłą, która wykończy przeciwników.
The idea is to have an argument that is so powerful that it knocks out your opponents.
PolishWiedza jest ogniskową i siłą napędową każdego modelu konkurencyjności.
Knowledge is the focal point and driver of any model of competition.
PolishGlobalizacja to główna siła napędowa dla demokracji i dobrobytu w krajach słabo rozwiniętych.
Globalisation is the mainspring of democracy and prosperity for underdeveloped countries.
PolishTylko jeśli nasza siła robocza otrzyma właściwe szkolenia, będziemy w stanie zachować konkurencyjność.
We can only maintain a competitive edge if our workforce has the right training.
PolishRozszerzenie jest główną siłą napędową reform politycznych i gospodarczych.
Enlargement is a key driver for political and economic reform.
PolishPosługiwały się znacznie częściej negocjacją i tolerancją niż siłą.
They use negotiation and tolerance more often than an armed response.