"sfinalizować" - angielskie tłumaczenie

PL

"sfinalizować" po angielsku

PL sfinalizować
volume_up
{czasownik dokonany}

Czechy również zobowiązane są sfinalizować proces ratyfikacji.
The Czech Republic, too, has an obligation to complete the ratification process.
Aby sfinalizować zakup, kliknij przycisk Kup na telefonie komórkowym i zaloguj się przy użyciu informacji logowania.
To complete a purchase, click the Buy button on your mobile device and sign in with your login information.
Przyznaję, że kalendarz prac jest bardzo napięty, ale mamy nadzieję na jego sfinalizowanie w czerwcu lub lipcu.
I recognise that this calendar is very tight, but we hope to complete it by June or July.
sfinalizować (też: finalizować)
sfinalizować (też: zakończyć, skończyć, przyjść)

Synonimy (polski) dla "sfinalizować":

sfinalizować

Przykłady użycia - "sfinalizować" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishChcemy też w 2009 r. sfinalizować porozumienia ze Wspólnotą Andyjską.
We also want to reach a conclusion in 2009 with the Andean Community.
PolishCieszę się, że Parlament i Rada zgodziły się sfinalizować ten pakiet do lata przyszłego roku.
I am glad that Parliament and the Council have agreed to finalise this package by next summer.
PolishIstnieją odpowiednie warunki, aby sfinalizować proces reformy pocztowej.
There is a momentum to finalise the process of postal reform.
PolishWydaje się, że obie strony chcą sfinalizować umowę przed najbliższymi czerwcowymi wyborami europejskimi.
Both sides seem keen to finalise an Agreement before next June's European elections.
PolishUważam, że Unia Europejska powinna jak najszybciej doprowadzić, sfinalizować to partnerstwo.
I feel that the European Union should initiate and finalise this partnership as quickly as possible.
PolishMusimy sfinalizować umowę, tak więc naprawdę uczestniczymy już teraz w końcowej rundzie tych negocjacji.
We have to come to a conclusion, so we are really in what I would call the end game of these negotiations.
PolishMusimy sfinalizować szczegóły by umożliwić szybkie przyjęcie i wejście w życie tego rozporządzenia.
We need to finalise the details in order to allow for a speedy adoption and entry into force of this regulation.
PolishOtóż w Tokio nie udało się sfinalizować tekstu.
Well, in Tokyo, it was not possible to finalise the text.
PolishOrigin nie może na przykład sfinalizować zakupu gry bez pozyskania i potwierdzenia danych osobowych użytkownika.
Origin cannot, for example, process a video game purchase without first collecting and verifying your personal information.
PolishChciałaś to sfinalizować, ale cię ubiegłem.
PolishMówił Pan o tym, a wręcz podkreślał, by sfinalizować te kwestie do czasu zawarcia porozumienia w czerwcu.
You have said this, and indeed emphasised it, with a view to having these points already concluded on obtaining an agreement in June.
Polish. - (RO) Prezydencja hiszpańska musi sfinalizować uzgodnienia instytucjonalne na potrzeby wdrożenia traktatu lizbońskiego.
The Spanish Presidency must finalise the institutional arrangements for the implementation of the Treaty of Lisbon.
PolishPodnosimy tę kwestię podczas spotkań z rosyjskimi partnerami na różnych forach i liczymy, że wkrótce uda się ją sfinalizować.
We are raising this issue with our Russian counterparts and in different fora, and we hope that this will take place very soon.
PolishJestem również przekonana, że możemy sfinalizować tą sprawę w jednym czytaniu, a nawet w ciągu roku od momentu zgłoszenia projektów.
I am also convinced that we can round off this matter in one reading, and even within a year of launching the proposals.
PolishByłoby dobrze, gdybyśmy znali stanowisko Parlamentu, abyśmy mogli sfinalizować nasze wnioski przed wyborami tak jak obiecaliśmy.
It would be helpful to have Parliament's position so that we can finalise our proposals before the elections, as we promised.
PolishMusimy sfinalizować tę umowę.
Polish(LT) Dziś mamy sfinalizować dyskusję na temat stosowania dorobku prawnego Schengen i jego warunków w nowych państwach członkowskich.
(LT) Today we are about to finalise the discussion on the application of the Schengen aquis provisions in the new Member States.
PolishMam nadzieję, że w następnych tygodniach uda nam się zażegnać ostatnie różnice, aby sfinalizować całość jeszcze przed latem.
I hope that we will be able to bridge the last differences over the next few weeks so that we can finalise an agreement before the summer.
PolishW trakcie szczytu Indie-UE obydwie strony zapowiedziały, że są gotowe sfinalizować negocjacje w możliwie najkrótszym czasie.
The India-EU Summit in December came out with a strong commitment expressed by both sides to conclude the negotiations as soon as possible.
PolishMam nadzieję, że wszczęcie postępowania pojednawczego będzie możliwe niezwłocznie, abyśmy mogli sfinalizować prace nad tym pakietem przed końcem roku.
I hope that this procedure can be launched without delay so that we can reach a conclusion before the end of the year.