"sama w sobie" - angielskie tłumaczenie

PL

"sama w sobie" po angielsku

PL sama w sobie
volume_up

Ratyfikacja traktatu lizbońskiego jest sama w sobie takim "zielonym kiełkiem”.
The ratification of the Lisbon Treaty is a green shoot in itself.
Pomoc gospodarcza i humanitarna jest ważna, ale sama w sobie nie wystarczy.
Economic and humanitarian assistance is important, but it is not enough in itself.
Tymczasowa kampania jest jednakże sama w sobie niewystarczająca.
However, a temporary campaign is not enough in itself.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "sama w sobie"

sama
English
sama przysłówek
sam rzeczownik
sam przymiotnik
sam przysłówek
sam zaimek
sam
w przyimek
w zaimek
English
sobie zaimek

Przykłady użycia - "sama w sobie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishBo rzekła sama w sobie: Jeźli się tylko dotknę szaty jego, będę uzdrowiona.
for she said within herself, If I do but touch his garment, I shall be made whole.
PolishPo drugie, demokracja turecka jest po prostu nieco specyficzna sama w sobie.
Secondly, Turkish democracy is simply quite specific in its own right.
PolishEuropa zdecydowanie nie jest tu rozwiązaniem, ale sama w sobie stanowi problem.
No, that Europe is definitely not the solution but the problem.
PolishPraca OLAF-u sama w sobie zwiększa prestiż instytucji europejskich.
OLAF's work raises the prestige of European institutions in its own right.
PolishKultura to dla naszych liberalnych demokracji wartość sama w sobie, ponieważ wzbogaca życie ludzi.
Culture has intrinsic value in our liberal democracies. It enriches peoples' lives.
PolishWoda sama w sobie jest dobra, ale jeżeli jest zanieczyszczona należy ją poddać filtracji.
Water is good, but when it is not clean we must filter it.
PolishCzy mniejszość narodowa może być traktowana jako wartość sama w sobie?
Can a national minority be regarded as something of value?
PolishPamiętajmy jednak, że branże te stanowią wartość samą w sobie.
However, let us also remember that these creative and cultural industries have a value per se.
PolishTo logiczne, że pomoc humanitarna w tym roku sama w sobie stanowi główny obszar polityki UE.
It is therefore logical that humanitarian aid has this year become an EU policy area in its own right.
PolishI chociaż nie można zapobiec klęskom żywiołowym, to energia jądrowa sama w sobie nie stanowi poważnego zagrożenia.
And while natural disasters cannot be prevented, nuclear energy is not a serious risk per se.
PolishA więc technologia, która sama w sobie nie jest najbardziej fascynująca, ale właśnie jej przystępność.
So, the technology, you know, isn't the most exciting thing here right now, other than probably its newfound accessibility.
PolishMówią jasno, że konkurencja sama w sobie nie zawsze daje sobie radę bez pomocy, kiedy chodzi o cele wyższe.
They make it clear that competition per se cannot always manage without subsidies when there are higher objectives at stake.
PolishTEC nie jest sama w sobie zagadnieniem handlowym.
PolishKarta praw podstawowych, która została prawnym składnikiem Traktatu, ma oczywiście ogromne znaczenie sama w sobie.
The Charter of Fundamental Rights, which has become a legal component of the Treaty, has of course its own great significance.
PolishSą one wartością samą w sobie.
PolishWielu moich rybaków prowadzi połowy wielogatunkowe i odrzuty dla nich to więcej niż marnotrawstwo oraz sprzeczność sama w sobie: budzą u nich odrazę.
Many of my fishermen are doing mixed fishing, and for them, discards are more than a waste and a contradiction: they are an abomination.
PolishCelem nie jest likwidacja sama w sobie, lecz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, a kopalnie traktujemy jako przedsiębiorstwa.
The objective is not to close mines just for the sake of closing mines; it is to ensure energy security - and we are treating mines as if they were businesses.