PL sama
volume_up

I had been growing all my own food.
Odczuwam to nawet w moim sumieniu i w moich pracach staram się tworzyć tę samą huśtawkę nastroju.
It's even in my own conscience I'm having it, and here in my work, I'm trying to build that same toggle.
Bardzo polubiłam tę przestrzeń, bo to pierwszy większy opuszczony kompleks przemysłowy, który sama znalazłam.
I was very fond of this space because it's the first massive industrial complex I found on my own that is abandoned.

Synonimy (polski) dla "sam":

sam

Przykłady użycia - "sama" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishSama liczba zabierających głos posłów świadczy o stopniu zainteresowania tematem.
The sheer number of them clearly demonstrates the level of interest in this issue.
PolishWpisz samą nazwę miejsca lub nazwę miejsca i region, w którym się ono znajduje.
Enter the just place name or the place name and the region where it resides.
PolishJuż sama pana obecność w przewodnictwie Rady stanowi gwarancję determinacji.
Your presence at the head of the Council is already a guarantee of determination.
PolishNasza debata nastąpiła w samą porę.
(NL) Madam President, ladies and gentlemen, this debate comes none too soon.
PolishTak na marginesie, toczyliśmy tę samą debatę w trakcie przygotowań tej decyzji.
Incidentally, this is the debate that we had during the preparation of this decision.
PolishTakże Rosja musi wreszcie zrozumieć, że sama nie poradzi sobie z kryzysem.
Russia also needs to acknowledge that it cannot deal with this crisis on its own.
PolishŻadna z osób, które przypływają na Lampeduzę lub Maltę, nie znalazła łodzi sama.
None of the people who come to Lampedusa or Malta have organised a boat for themselves.
Polish(RO) Jak już wspomniano, wobec Sama Rainsy'ego wydano dwa wyroki więzienia.
(RO) As has already been mentioned, Sam Rainsy has been given two prison sentences.
PolishA dwa lata później, ta sama nagroda dostała się Estonii Czy to nie zdumiewające?
What really makes it amazing: that the circulation of these newspapers were growing too.
Polish(SK) Demokracja zależy od warunków, których sama nie jest w stanie stworzyć.
(SK) Democracy is dependent on conditions that it cannot create on its own.
PolishMusimy wziąć pod uwagę również inne czynniki, nie samą sytuację we Włoszech.
We have many other factors to take into consideration, not just the Italian situation.
PolishJest to ważna procedura , podobnie jak ważna jest sama praca Komisji Kontroli Budżetowej.
The procedure is important, as is the work of the Committee on Budgetary Control.
PolishMusimy uznać, że życie każdego dziecka ma taką samą wartość po obu stronach granicy.
We must consider each child's life to be of equal value, on either side of the border.
PolishKomisja nie jest czynnikiem rozwiązującym problem, lecz raczej sama stanowi problem.
The Commission is not part of the solution to the problem, but is actually the problem.
PolishW samą porę, choć raz w życiu!
deputising for the rapporteur. - Mr President, for once in my life, that was good timing!
PolishW zasadzie myślano, że taka struktura jest niemożliwa sama przez się.
And indeed they thought that anything like this structure was impossible per se.
PolishBardzo wysoka pozycja we wspólnocie międzynarodowej nie przychodzi sama.
A highly regarded position in the international community does not come free.
PolishIlość zarażeń, o których wspomnieli poprzedni mówcy, mówi sama za siebie.
The infection rates, to which previous speakers have referred, speak for themselves.
PolishBędą one mogły prowadzić interesy za granicą z taką samą łatwością jak w ich własnym kraju.
They will be able to do business just as easily abroad as in their own country.
PolishOstatnie wydarzenia potwierdziły, że inicjatywa ta została przedstawiona w samą porę.
Recent developments have confirmed that this is a very timely initiative.