"sam w sobie" - angielskie tłumaczenie

PL

"sam w sobie" po angielsku

PL sam w sobie
volume_up

Konsensus ten sam w sobie nie pozwala na zakończenie kryzysu.
This consensus does not, in itself, allow for any possibility of ending the crisis.
Traktat z Lizbony sam w sobie nie daje żadnych gwarancji, a jedynie możliwość.
The Treaty of Lisbon in itself offers absolutely no guarantee, just an opportunity.
Musimy jednak przyznać, że proces barceloński nie okazał się sam w sobie sukcesem.
However, we must recognise that the Barcelona Process has not in itself been a success.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "sam w sobie"

sam rzeczownik
sam przymiotnik
sam przysłówek
sam zaimek
sam
Sam rzeczownik
English
w przyimek
w zaimek
English
sobie zaimek

Przykłady użycia - "sam w sobie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishW każdym razie, fakt, że jest ona Węgierką, sam w sobie jest niezaprzeczalnie pozytywny.
In any case, the fact that she is Hungarian is already an undeniable asset.
PolishRozwój, choć ma zasadnicze znaczenie i jest długotrwały, sam w sobie jednak nie wystarczy.
However, development, although essential and long lasting, is not enough on its own.
PolishSam w sobie protekcjonizm finansowy po prostu przedłużyłby działania niekonkurencyjne.
Financial protectionism on its own would simply extend the life of uncompetitive activities.
PolishA ponieważ Bóg uwielbiony jest w nim, tedy go też Bóg uwielbi sam w sobie, i wnetże uwielbi go.
and God shall glorify him in himself, and straightway shall he glorify him.
PolishTen incydent sam w sobie jednakże nie może tłumaczyć wyjątkowych wydarzeń, które nastąpiły później.
However, this incident alone cannot explain the extreme events which followed.
PolishAlbowiem jako Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, aby miał żywot w samym sobie.
For as the Father hath life in himself, even so gave he to the Son also to have life in himself:
PolishDługowieczność a trudności to temat ciekawy sam w sobie.
Longevity under adversity is a pretty interesting design principle in its own right.
PolishI rzekł on szafarz sam w sobie: Cóż uczynię, gdyż pan mój odbiera ode mnie szafarstwo?
And the steward said within himself, What shall I do, seeing that my lord taketh away the stewardship from me?
PolishI rozmyślał sam w sobie, mówiąc: Cóż uczynię, gdyż nie mam, gdzie bym zgromadził urodzaje moje?
and he reasoned within himself, saying, What shall I do, because I have not where to bestow my fruits?
PolishAle wiedząc Jezus sam w sobie, iż o tem szemrali uczniowie jego, rzekł im: Toż was obraża?
But Jesus knowing in himself that his disciples murmured at this, said unto them, Doth this cause you to stumble?
PolishTo środek do celu, a nie cel sam w sobie.
It's the thing you'd like to avoid if you can, like to get a machine to do.
PolishNaszym zdaniem rynek jest przydatny i ma swoje zalety, nie jest jednak sam w sobie modelem społecznym.
We believe that the market is useful, that it has its virtues; however, it is not a social model per se.
PolishZamysł, sam w sobie, logiczny, ale nie zawsze tak było.
It's a very logical plan, but it was not always like this.
PolishInstytuty nie powinny być tworzone jako cel sam w sobie.
Institutes should not be established for their own sake.
PolishAle Jezus zasię rozrzewniwszy się sam w sobie, przyszedł do grobu; a była jaskinia, a kamień był położony na niej.
Jesus therefore again groaning in himself cometh to the tomb.
PolishNasz system polityczny jest już sam w sobie wystarczająco złożony; nie jesteśmy tutaj po to, żeby go jeszcze bardziej komplikować.
Our political system is sufficiently difficult on its own; we are not here to make it more difficult.
PolishAle każdy niechaj własnego swego uczynku doświadcza, a tedy sam w sobie chwałę mieć będzie, a nie w drugim.
But let each man prove his own work, and then shall he have his glorying in regard of himself alone, and not of his neighbor.
PolishSam w sobie porządnie wystaje on w przestrzeń, a z niego jeszcze wysunięta jest niewielka część nazywana Mediateką.
So, it's already sticking out into space enough, and then from that is this, is this small area called the Mediatheque.
PolishNowy europejski ład sam w sobie umożliwi nam obronę wspólnej waluty, wspieranie wzrostu, zatrudnienia i integracji społecznej.
New European governance alone will allow us to defend the single currency, promote growth, employment and social inclusion.
PolishRozwój obszarów wiejskich jest celem szlachetnym sam w sobie i nie można go ograniczać, opierając się na funduszach modulowanych.
The development of rural areas is a worthy objective in its own right and must not be constrained by relying on modulated funds.