PL słaby
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

1. ogólne

słaby (też: chuderlawy, marny, nieudolny, słabe)
volume_up
weak {przym.}
Grupy opozycyjne charakteryzuje często słaby poziom sformalizowania.
Opposition groups are often characterised by a weak level of formalisation.
Oprócz tego system sądownictwa jest w dalszym ciągu słaby i podlega wpływom politycznym.
In addition, the judiciary remains weak and subject to political influence.
Oznacza to, że dzisiejszy rynek wewnętrzny ma pewien słaby punkt.
This represents a weak point within the internal market today.
słaby
volume_up
brittle {przym.} [przen.] (nerves)
Mając na uwadze słaby wynik szczytu klimatycznego ONZ w Kopenhadze, Unia Europejska musi teraz być bardziej słyszalna, zjednoczona i skuteczna.
As the outcome of the UN climate summit in Copenhagen was a disappointing agreement, the European Union must now be more audible, united and effective.
Maltański poseł słusznie zauważył, że ogromnym rozczarowaniem jest najwyraźniej słabe przygotowanie Komisji do radzenia sobie z kryzysem, który od dawna był nieunikniony.
As a Maltese MEP, it is very disappointing that the Commission is apparently so under-prepared to deal with a crisis that has long been inevitable.
volume_up
effete {przym.} [pej.]
słaby (też: lekki, nikły, ulotny)
volume_up
faint {przym.}
Oprócz tkanek guza zgłaszano słabą fluorescencję splotu naczyniówkowego.
Besides tumour tissue, faint fluorescence of the choroid plexus was reported.
Jeźli będziesz gnuśnym, tedy w dzień ucisku słaba będzie siła twoja.
If thou faint in the day of adversity, Thy strength is small.
Po lewej stronie mammogram, widać na nim słaby zarys guza, jego brzegi są zamazane przez gęstą tkankę.
You can see, on the right, a mammogram showing a faint tumor, the edges of which are blurred by the dense tissue.
słaby (też: marny, nikły, wątły, nieudolny)
volume_up
feeble {przym.}
Ten słaby kompromis to prezent dla przemysłu.
This feeble compromise is a gift to the industry.
Tedy ich wywiódł ze srebrem i ze złotem, a nie był nikt słaby między pokoleniem ich.
And he brought them forth with silver and gold; And there was not one feeble person among his tribes.
Moim zdaniem podobnie zbyt słabych słów użyto też w opisie polityki energetycznej.
Likewise, I think the choice of words with regard to energy policy is far too feeble.
U tych które nie poroniły, atrazyna powoduje słaby rozwój klatki piersiowej i gruczołów sutkowych u urodzonych samic, ich piersi nie rozwiną się odpowiednio.
Of those that don't abort, atrazine causes impaired mammary, or breast, development in the exposed daughters in utero, so that their breast don't develop properly.
Stosowanie u kotów z wadami serca, nerek lub wątroby, odwodnionych lub cierpiących na niskie ciśnienie krwi lub słabe krążenie krwi, może stwarzać dodatkowe ryzyko dla zdrowia.
Use in animals with impaired function of the heart, kidneys or liver or in animals that are dehydrated, have low volume of circulating blood or have low blood pressure may involve additional risks.
słaby (też: lichy, kiepski)
volume_up
lame {przym.} [pot.]
słaby (też: jasny, lekki, pulchny, zwiewny)
volume_up
light {przym.}
Przy słabym świetle obraz z kamery zawiera znaczną ilość szumów, które mogą wpłynąć na jakość obrazu.
In low light, camera sensors produce significant amounts of noise that can affect the image.
Patrz punkt 4. 4, słabe znieczulenie.
See section 4.4 light anaesthesia.
A słabe oświetlenie to zasadnicza sprawa przy filmowaniu zwierząt, bo jeśli jest za mocne, to je usmażysz.
And low light is a critical issue with filming animals, because if it's too high, you fry them. ~~~ (Laughter)
słaby (też: blady, mdły, bez sił, bez energii)
volume_up
nerveless {przym.}
volume_up
puny {przym.}
Wysiłki Unii podejmowane na płaszczyźnie społecznej są jednakże szczególnie słabe.
The Union's effort on the social front is, however, particularly puny.
słaby (też: luźny)
volume_up
tenuous {przym.} (connection)
Powiązanie handlu ze społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw (CSR) było dotychczas w najlepszym wypadku słabe.
Hitherto, the link between trade and corporate social responsibility (CSR) has been tenuous at best.
słaby
volume_up
thready {przym.} [przen.]
volume_up
weedy {przym.} [pej.]
słaby (też: niepewny, kiepski)
volume_up
dicky {przym.} [Bryt.] [pot.]
volume_up
namby-pamby {przym.} [pot.]
słaby
volume_up
vulnerable {przym.} (argument)
Przyczynił się do powstania licznych nierówności i presji, zwłaszcza wśród grup słabych.
It has caused numerous inequalities and pressures, especially among vulnerable groups.
Chcę widzieć specjalne opłaty dla klientów słabych ekonomicznie.
I want to see special tariffs for vulnerable customers.
Musimy również zerwać z praktyką pozbywania się słabych zasobów.
We must also end the practice of discarding vulnerable stocks.
słaby (też: ospały, nijaki, mdły, tchórzliwy)
volume_up
wishy-washy {przym.} [pot.]

2. "argument"

słaby (też: wątły)
volume_up
tenuous {przym.} (unconvincing)
Powiązanie handlu ze społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw (CSR) było dotychczas w najlepszym wypadku słabe.
Hitherto, the link between trade and corporate social responsibility (CSR) has been tenuous at best.

Przykłady użycia - "słaby" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishSpironolakton jest lekiem natriuretycznym (w historii opisywany jako słaby diuretyk).
Spironolactone is a natriuretic drug (historically described as a soft diuretic).
PolishMrówki, huf słaby, które sobie jednak w lecie gotują pokarm swój;
The ants are a people not strong, Yet they provide their food in the summer;
PolishNalezy zachowac szczególna ostroznosc u pacjentów, u których stwierdza sie slaby metabolizm CYP2C9.
Patients known to be CYP2C9 poor metabolisers should be treated with caution.
PolishJeśli chodzi o plany działania dotyczące racjonalizacji zużycia energii, mieliśmy raczej słaby początek.
Concerning the energy efficiency action plans, we had rather a lukewarm start.
PolishWszystkim, czego ci ludzie potrzebują do wygranej, jest wystarczająco słaby sprzeciw z naszej strony.
All that is needed for these people to win is for us not to fight sufficiently against it.
PolishZatrzymanie moczu (w tym uczucie zalegania moczu; zaburzenia oddawania moczu); Słaby strumień moczu
Urinary retention (including feeling of residual urine; micturition disorder); Urinary hesitation
PolishUważam to za jeszcze jeden słaby punkt w dokumencie Komisji.
I find this another weakness in the Commission document.
PolishTen słaby rezultat powinien zmobilizować nas teraz do wysiłków na rzecz porozumienia klimatycznego z prawdziwego znaczenia.
From this meagre outcome, we now need to move on towards a proper climate agreement.
PolishTo jest słaby punkt Europy i właśnie w tym zakresie pomóc może Europejski Instytut Technologii.
This is our weakness in Europe and it is precisely here that the EIT, the European Institute of Technology, can help.
PolishChciałabym wskazać inny słaby punkt kompromisu.
I would like to point out another failing of the compromise.
PolishCzy Komisja przyznaje, iż jest to słaby punkt obecnej mapy oraz jak według niej można temu zaradzić?
Would the Commission accept that this fact represents a weakness in the current map and how does it feel it can be addressed?
PolishSłaby stan finansowania widać między innymi w wykorzystaniu mechanizmu finansowania opartego na podziale ryzyka (RSFF).
The poor state of funding can be seen, inter alia, in the take-up of the risk-sharing finance facility (RSFF).
PolishMiał bardzo słaby wzrok.
PolishBo aczkolwiek ukrzyżowany jest jako słaby, ale żyje z mocy Bożej, a tak i my jesteśmy z nim słabymi, ale żyć będziemy z nim z mocy Bożej przeciwko wam.
for he was crucified through weakness, yet he liveth through the power of God.
PolishJeżeli jest tylko jeden oponent w stosunku do władzy, to jest bardzo, bardzo słaby.
- (PL) Mr President, if only a single individual voices opposition to the authorities, that voice will barely be audible.
PolishBrak uregulowań i słaby nadzór stanowiły przyczyny problemu, a my musimy przywrócić uregulowania efektywne.
Lack of regulation and poor supervision have been at the root of the problem and we need to re-establish effective regulations.
PolishBez wystarczających środków strategia budżetowa "zrób to sam” wybrana dla pozycji 4 sprawia, iż obraz jej jest bardzo słaby.
Without sufficient resources, the budgetary DIY strategy chosen for heading 4 will give a very poor image of it.
PolishInformacje zawarte w drugiej części ustępu o złym traktowaniu aresztowanych terrorystów uważam za słaby żart.
I consider the information in the second part of the paragraph about terrorists being maltreated when arrested to be a poor joke.
PolishWniosek Komisji jest bardzo słaby.
PolishRząd był słaby, było niewiele lekarzy.