"słabszy" - angielskie tłumaczenie

PL

"słabszy" po angielsku

volume_up
słabszy {st. wyż.}
EN

PL słabszy
volume_up
{stopień wyższy}

słabszy
volume_up
weaker {st. wyż.}
Poprzez przyznanie praw swoim mniejszościom kraj stanie się silniejszy, a nie słabszy.
A state will become stronger and not weaker by granting rights to its minorities.
Po pierwsze, czy terroryzm jest silniejszy, czy słabszy w rezultacie naszych inicjatyw legislacyjnych?
Firstly: is terrorism stronger or weaker as a result of our legislative initiatives?
Pierwszy, który odwróci wzrok jest słabszy.
The first one to look away is considered the weaker.

Przykłady użycia - "słabszy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPoprzez przyznanie praw swoim mniejszościom kraj stanie się silniejszy, a nie słabszy.
A state will become stronger and not weaker by granting rights to its minorities.
PolishNawet ludzie tuż poniżej najwyższego pułapu mają stan zdrowia słabszy niż ci z samej góry.
Even the people just below the top have less good health than the people at the top.
PolishPo pierwsze, czy terroryzm jest silniejszy, czy słabszy w rezultacie naszych inicjatyw legislacyjnych?
Firstly: is terrorism stronger or weaker as a result of our legislative initiatives?
PolishUttar Pradesh, największy ze stanów tutaj, jest biedniejszy i ma słabszy system opieki zdrowotnej niż reszta Indii.
Uttar Pradesh, the biggest of the states here, is poorer and has a lower health than the rest of India.
PolishPierwszy, który odwróci wzrok jest słabszy.
The first one to look away is considered the weaker.
PolishSłabszy popyt w pewnym stopniu złagodził ryzyko dalszego wzrostu inflacji, ale nie wyeliminował go całkowicie.
With the weakening of demand, upside risks to price stability have diminished somewhat, but they have not disappeared.
PolishLaropiprant cechuje się powinowactwem do receptora dla tromboksanu A2 (TP) (chociaż jego wpływ na TP jest znacznie słabszy niż wpływ na DP1).
Laropiprant also has affinity for the thromboxane A2 receptor (TP) (although it is substantially less potent at TP as compared to DP1).
PolishA jednak firmy zarejestrowane w EMAS nie osiągały lepszych wyników a system doskonałości środowiskowej był słabszy w porównaniu z ISO 14001.
Yet EMAS-registered companies were not performing better, and the system of environmental excellence was weaker as compared with the ISO 14001.
PolishW wielu przypadkach dzieci i słabszy małżonek cierpią głównie z powodu stresu emocjonalnego i napięć wynikających z faktu, że sprawa toczy się przed sądem.
In many cases, the children and the weakest spouse suffer most from the emotional stresses and strains arising from legal action.
PolishSektor ten jest coraz słabszy, między innymi za sprawą wzrostu przywozu produktów akwakultury i rybołówstwa na rynek europejski.
As a result, among other things, of the rise in imported fishery and aquaculture products on the European market, that sector is becoming increasingly fragile.
PolishJednakże słabszy dostawca nie ma odwagi zastosować takich kar, nawet gdy istnieje wyraźna podstawa prawna, ponieważ obawia się utraty kolejnych zamówień.
However, the vulnerable supplier does not dare enforce the sanctions even when clearly supported by the law, for fear of losing orders.
PolishBez ołówka, badani byli doskonałymi sędziami, jednak z ołówkiem, nie mogąc imitować zobaczonego uśmiechu, ich osąd był znacznie słabszy.
Without the pencil, subjects were excellent judges, but with the pencil in their mouth -- when they could not mimic the smile they saw -- their judgment was impaired.
PolishJest to źródło bogactwa, choć nie oznacza to, że będąc kobietą lub mężczyzną człowiek jest w jakiś sposób gorszy czy też słabszy: zostaliśmy również stworzeni jako równi sobie.
That is a source of wealth, but it does not mean that if you are a man or a woman, you are somehow worse or weaker: we were also created equal.
PolishW obrębie dawek dawek zgłaszano wyższe wartości AUC i Cmax u pacjentów w podeszłym wieku w porównaniu z młodszymi pacjentami, co odzwierciedla słabszy metabolizm melatoniny o osób starszych.
Across a range of doses, higher AUC and Cmax levels have been reported in older subjects compared to younger subjects, reflecting the lower metabolism of melatonin in the elderly.