"rzeczywisty" - angielskie tłumaczenie

PL

"rzeczywisty" po angielsku

PL rzeczywisty
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

rzeczywisty (też: prawdziwy, faktyczny, realny)
volume_up
actual {przym.}
Jeżeli chodzi o rzeczywisty podział, nie będzie żadnych zasadniczych zmian.
As regards the actual distribution, there will be no major change.
Rzeczywisty wpływ tych zmian QT na obraz kliniczny jest nieznany.
The actual clinical impact of these QT changes is unknown.
Ale ten rzeczywisty młodzieńczy osobnik przy 65 procentach w ogóle nie miał grzebienia.
But the actual sub-adult at 65 percent had no crest at all.
volume_up
real {przym.}
Stanowiłoby to rzeczywisty bodziec dla przemysłu, pobudzający naprawę gospodarczą.
This would give a real industrial boost to the economic recovery.
Podjęte decyzje stanowią rzeczywisty postęp w negocjacjach.
The decisions adopted represent real progress in negotiations.
Do roku 2014 chcielibyśmy stworzyć rzeczywisty rynek wewnętrzny w obszarze energii.
We would like to have a real internal market in the field of energy by 2014.
rzeczywisty (też: wrodzony, wewnętrzny, nieodłączny)
volume_up
intrinsic {przym.}
Po pierwsze, wnoszą rzeczywisty wkład w odświeżanie szablonów kulturowych i w budowanie wspólnej europejskiej tożsamości.
Firstly, their intrinsic value in the recreation of cultural templates and in contributing to the construction of a common European identity.
rzeczywisty (też: wykonalny, praktyczny, realny)
volume_up
practical {przym.}
Unia Europejska nie podejmuje rzeczywistych kroków w tym kierunku.
The European Union is not taking any practical steps in this direction.
Naprawdę konieczne jest zastosowanie rzeczywistych, praktycznych środków.
There is truly a need to take real practical measures.
To nie jest plan działań. To jest rzeczywiste działanie.
It is not a plan of action; it is practical action.
rzeczywisty (też: dosłowny, faktyczny, potencjalny, wirtualny)
volume_up
virtual {przym.}
Pojawiły się więc wirtualna ekonomia i wirtualne pieniądze, ale rzeczywiste są podpisy bankierów i audytorów stwierdzające, że wszystko jest w porządku.
A virtual economy and virtual money have arisen, but the signatures of the bankers and auditors are real, indicating that everything is in order.
W tym roku dyskutowaliśmy o rolnictwie - były to dyskusje wirtualne, ale doprowadziły do rzeczywistego rezultatu.
This year we have had discussions in the area of agriculture, which have been virtual discussions, but which have had a real result.
Panie przewodniczący, panie przewodniczący Komisji, panie i panowie! Walka z terroryzmem jest obszarem, w którym Europa musi przełączyć się ze świata wirtualnego do świata rzeczywistego.
Mr President, President of the Commission, ladies and gentlemen, the fight against terrorism is an area in which Europe has to switch from the virtual to the real.
rzeczywisty (też: wrodzony, wewnętrzny, nieodłączny)
volume_up
intrinsical {przym.} [rzadk.]
rzeczywisty (też: prawdziwy)
volume_up
veritable {przym.}
Ponadto europejskie ramy odniesienia powinny być uzupełnione programami ustanawiającymi rzeczywiste europejskie kwalifikacje, uznawane na całym terytorium Unii Europejskiej.
Moreover, the European reference framework should be supplemented by programmes that would establish veritable European qualifications, recognized over the entire European Union territory.

Synonimy (polski) dla "rzeczywisty":

rzeczywisty

Przykłady użycia - "rzeczywisty" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishRzeczywisty zakres penetracji oraz związek z kliniczną skutecznością nie jest znany.
The true extent of penetration or relationship with any clinical efficacy is unknown.
PolishMówiąc to, w żadnym razie nie wyrażam słów krytyki; przedstawiam jedynie rzeczywisty stan rzeczy.
I am not being critical in saying this; I am describing the reality of the situation.
PolishTen krok stanowi rzeczywisty wkład Unii Europejskiej w pomoc na rzecz ludzi w czasach kryzysu.
This is a tangible contribution by the European Union to assisting people during the crisis.
PolishA zatem to, czego potrzebujemy to rzeczywisty traktat, traktat wyraźnych wartości - i mamy taki traktat.
So what you need is an effective treaty, a treaty of clear values - and you have got it.
PolishMusimy zlikwidować wszystkie bariery i stworzyć rzeczywisty rynek wewnętrzny energii ze źródeł odnawialnych.
We must eliminate all barriers and create a genuine internal market in renewable energy.
PolishTo rzeczywisty adres firmy, na który można wysyłać pocztę.
You can also use an AdWords login and password, if you have one.
PolishProdukt rzeczywisty wytwarzany w celu wprowadzenia do sprzedaży na różnych rynkach wydaje się być identyczny.
The physical product manufactured for sale in the various markets appears to be identical.
PolishPorozumienie to stanowi rzeczywisty krok wprzód w promowaniu zasobów rybnych i zrównoważonego rozwoju.
The Agreement marks a genuine step forward in promoting fishery resources and sustainable development.
PolishUwaga: wszystkie wpisy – również te z obszarami usługowymi – muszą zawierać poprawny, rzeczywisty adres.
Please note: all listings -- including listings with service areas -- require a valid physical address.
PolishRzeczywisty końcowy okres półtrwania t1/ 2 po podaniu doustnym 100 mg sitagliptyny wynosił około 12, 4 godziny.
The apparent terminal t½ following a 100-mg oral dose of sitagliptin was approximately 12.4 hours.
PolishRzeczywisty ko cowy okres półtrwania t1/ 2 po podaniu doustnym 100 mg sitagliptyny wynosił około 12, 4 godziny.
The apparent terminal t1/ 2 following a 100-mg oral dose of sitagliptin was approximately 12.4 hours.
PolishRzeczywisty końcowy okres półtrwania t1/ 2 po podaniu doustnym 100 mg sitagliptyny wynosił około 12, 4 godziny.
The apparent terminal t1/ 2 following a 100-mg oral dose of sitagliptin was approximately 12.4 hours.
PolishRuszmy do przodu, propagując rzeczywisty obraz rodziny!
Let us move forward with a fair view of the family!
PolishSytuacja w Stanach Zjednoczonych budzi rzeczywisty niepokój.
PolishMy z kolei proponujemy automatyczną wymianę danych, by tym sposobem zapewnić rzeczywisty przepływ informacji
We suggest introducing automatic information exchange so that information really flows between the different countries.
PolishOdpowiednio długi czas pobytu i poszukiwania pracy w danym kraju może być uznany za rzeczywisty związek z krajowym rynkiem pracy.
Being in the country and looking for work for a reasonable amount of time may count as a genuine link.
PolishMusimy wykazać, że jesteśmy naprawdę przygotowani, aby Europa wnosiła swój rzeczywisty wkład, nawet, jeżeli będzie to kosztować.
We must show that we are actually prepared to make concrete European contributions, even if they cost money.
PolishJaki jest rzeczywisty powód pozbawiania trybunału konstytucyjnego i rzecznika ich nabytych praw?
Commissioner, what is the underlying reason for divesting the constitutional court and the ombudsmen of their acquired rights?
PolishW rezultacie skutecznie wprowadzamy rzeczywisty wymiar europejski do procesu tworzenia krajowej polityki budżetowej i gospodarczej.
Effectively, we are introducing a genuine European dimension into national budgetary and economic policy making.
PolishRzeczywisty ciężar ciała (kg) < 9