"rzeczywiście" - angielskie tłumaczenie

PL

"rzeczywiście" po angielsku

PL rzeczywiście
volume_up
{przysłówek}

rzeczywiście (też: właściwie, naprawdę, w zasadzie, faktycznie)
volume_up
actually {przysł.}
Grupa Zielonych dopilnuje, aby zmiany te zostały rzeczywiście wprowadzone.
The Greens will ensure that these adjustments are actually implemented.
To ważne, że sprawozdanie rzeczywiście podkreśla ten niezadowalający stan rzeczy.
It is important that the report actually highlights this unsatisfactory state of affairs.
Rzeczywiście chrześcijanie koptyjscy wciąż stanowią znaczną mniejszość.
Actually, the Coptic Christians are still a considerable minority.
rzeczywiście (też: autentycznie, naprawdę, szczerze, prawdziwie)
volume_up
genuinely {przysł.}
Najwyższa pora, byśmy rzeczywiście nawiązali aktywny dialog z obywatelami.
It is time that we genuinely engaged in active dialogue with citizens.
Nie ma to nic wspólnego z obiektywną, rzeczywiście niezależną oceną.
It has nothing to do with objective, genuinely independent assessments.
Rozmawiamy o sprawach, które rzeczywiście mogą przynieść ludziom ulgę.
We are talking about matters that can genuinely bring people relief.
volume_up
in fact {przysł.}
Jest to rzeczywiście najlepszy sposób zoptymalizowania produkcji gatunków rodzimych.
That, in fact, is the best way of optimising the production of native species.
Rzeczywiście istnieją rodziny, które pragną postępować zgodnie z tradycją chrześcijańską.
There are, in fact, families that wish to follow a Christian tradition.
Jest to rzeczywiście coś godnego oznaczenia "E” (europejski - "European Electric”).
In fact, this is something worthy of an E (European) designation: European Electric.
rzeczywiście (też: przecież, faktycznie, w istocie, wszak)
volume_up
indeed {przysł.}
Istnieje rzeczywiście wielka obawa dotycząca zwiększenia napięć w regionie.
There is indeed tremendous concern about the escalating tension in the region.
Rzeczywiście występują różnice interpretacyjne.
(DE) Madam President, there are indeed differences of interpretation.
. - Madam President, this is indeed a challenging situation.
rzeczywiście (też: strasznie, naprawdę, doprawdy, faktycznie)
volume_up
really {przysł.}
Jest to jedyny sposób zapewnienia nam rzeczywiście skutecznego rynku wewnętrznego.
This is the only way of enabling us to have a really effective internal market.
Czy rzeczywiście powinniśmy wydawać pieniądze podatników na obszary zapewniające zyski?
Should we really be putting taxpayers' money into fields in which profits are made?
Celem jest rzeczywiście pełnoprawna umowa o partnerstwie gospodarczym.
The objective is really a fully-fledged economic partnership agreement.
rzeczywiście (też: naprawdę, prawdziwie)
volume_up
truly {przysł.}
Nie uważam jednak, by prezydencja węgierska rzeczywiście rozumiała istotę konfliktu.
However, I do not believe that the Hungarian Presidency has truly understood the conflict.
Przecież jedynie wtedy naprawdę możemy rzeczywiście pełnić tę przewodnią rolę.
After all, only then can we truly make this leading role a reality.
Możemy zatem z pewnością powiedzieć, że przyjęta dziś umowa jest rzeczywiście ambitna.
We can therefore surely say that the Agreement adopted today is truly ambitious.
volume_up
absolutely {przysł.}
Niestety, znowu utknąłem na pomyśle czym "sztuka jest" i próbie ustalenia czym rzeczywiście była.
But I was absolutely stuck on the idea of "art is" and trying to determine what art was.
To rzeczywiście sytuacja absolutnie nie do przyjęcia.
This is, truly, an absolutely unacceptable situation.
Bezwzględnie musimy postępować z odpadami w jak najlepszy sposób, a dyrektywa UE musi być tak skonstruowana, żeby rzeczywiście pozwoliła osiągnąć wspomniane cele.
The waste must be dealt with in the absolutely best way possible and the EU directive must be structured so that it genuinely meets these objectives.
rzeczywiście
volume_up
genuinly {przysł.}

Przykłady użycia - "rzeczywiście" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishSą sposobem na przyznanie, że rzeczywiście musimy wzmocnić dyscyplinę budżetową.
They are a way of saying that, yes, we do need to strengthen budgetary discipline.
PolishRzeczywiście w ramach planu działania chcemy zacieśnić współpracę regionalną.
We do want as part of the action plan to pull together that regional cooperation.
PolishTo, co mamy przed sobą, nie jest rzeczywiście tak ambitne jak proponował Parlament.
What lies before us now, it is true, is not as ambitious as what Parliament proposed.
PolishPostawy zmieniają się wolno i tylko wtedy, gdy sytuacja rzeczywiście się poprawia.
Attitudes change slowly and only if the reality of a situation improves.
PolishChcielibyśmy po prostu zobaczyć, że te wybory będą rzeczywiście zorganizowane.
We would just like to record that these elections are being organised.
PolishRzeczywiście zmieniliśmy go i wjechaliśmy na cienki lód - i widzimy dziś tego rezultaty.
We did change it, and we put it on the slippery slope - and we see the results today.
PolishCo gdyby rzeczywiście im się to udało a nie zdecydowaliby zbudować kultury firmy?
What if they made that decision versus to build their own culture?
PolishNiemniej to prawda: prezydencja czeska rzeczywiście chce wysłać kobiety z powrotem do domu.
Nonetheless, it is true: the Czech Presidency wants to send women back into the home.
PolishObecnie jedyną rzeczywiście europejską polityką gospodarczą jest polityka pieniężna.
Today, the only genuine European economic policy is monetary policy.
PolishWłaśnie dlatego pojawił się spór o to czy informacje rzeczywiście są przekazywane dalej.
That is why there is some dispute as to whether or not the information is coming forward.
PolishW każdym razie zakres mandatu agencji Frontex rzeczywiście wymaga rozszerzenia.
In any case, it is true that FRONTEX's mandate must be extended.
PolishCzy Komisja Europejska ma zamiar spowodować, iż rzeczywiście Unia Europejska ureguluje ten dług?
Does the European Commission intend to make the European Union pay this debt?
PolishCzyn rzeczywiście wyjątkowy, karygodny czyn prawdziwego politycznego drania!
A real exceptional act, the crime of a real political scoundrel!
Polish(Śmiech) Nie możecie spojrzeć i powiedzieć: "Acha, teraz widzę, że rzeczywiście tak jest" Prawda?
(Laughter) You can't look at this and say, "Okay now I see reality as it is."
PolishJednak EPS rzeczywiście nie może być postrzegana jako prosta droga do członkostwa w UE.
True, the ENP is not to be seen as a direct route to EU membership.
PolishWażne jest, by zauważyć, że międzynarodowe wysiłki mogą coś zmienić i rzeczywiście prowadzą do zmian.
It is important to note that international efforts can and do make a difference.
PolishTakie środki mogą rzeczywiście być przejściowe, co jest jednym z wymogów takiego zastrzyku.
Such measures might admittedly be temporary, which is one of the requirements of the boost.
PolishJeśli tak rzeczywiście jest, pozostaje pytanie, ile telefonów posiadaliśmy w tamtym momencie?
And if that's the case, then the question is how many telephones did we have at that time?
PolishLecz pomoc rzeczywiście była w drodze i krótko po tym przyjechał samochód ze szwajcarskiej ambasady.
But help was on the way, and shortly afterwards a car arrived from the Swiss Embassy.
PolishChciałbym powiedzieć parę słów o metodach analizy automatycznej, bo to rzeczywiście jest problem.
I should like to say a few words on automated analysis methods, as this is a real issue.