"rzadko" - angielskie tłumaczenie

PL

"rzadko" po angielsku

volume_up
rzadko {przysł.}

PL rzadko
volume_up
{przysłówek}

rzadko
volume_up
rarely {przysł.}
Rzadko powstają przeciwciała neutralizujące skierowane przeciwko kalcytoninie.
Neutralising antibodies to calcitonin rarely develop.
Bardzo rzadko zgłaszano występowanie objawów sugerujących ciężkie reakcje alergiczne.
Symptoms suggestive of severe allergic reactions have been reported very rarely.
Obrzęk jelitowy obserwowano rzadko u pacjentów leczonych inhibitorami ACE.
Intestinal oedema has been reported rarely in patients treated with ACE inhibitors.
rzadko
volume_up
seldom {przysł.}
Inne bakterie wytwarzające ureazę są bardzo rzadko spotykane we florze bakteryjnej żołądka.
Other urease producing bacteria were seldom found in the gastric flora.
Posiedzenia Rady Europejskiej rzadko odbywają się w tak trudnych i napiętych okolicznościach.
Seldom has a European Council meeting taken place in such difficult and tense circumstances.
To, że w demokracji nigdy nie było głodu na masową skalę jakoś rzadko się zauważa.
The fact that widespread starvation has never occurred in a democracy is seldom pointed out by anyone.
rzadko (też: słabo, skąpo)
volume_up
sparsely {przysł.}
Całe hrabstwo ma 20 000 mieszkańców, rzadko umiejscowionych.
The entire county is home to just 20,000 people, and they're very sparsely distributed.
rzadko
volume_up
infrequently {przysł.}
Zaprzestanie leczenia było konieczne rzadko, u 2 % pacjentów.
Permanent treatment discontinuation was infrequently reported at 2 %.
Posocznicę związaną z leukopenią obserwowano rzadko (< 1 %).
Sepsis related to leukopaenia was observed infrequently (< 1 %).
Podczas leczenia podobnymi antybiotykami stwierdzano rzadko występowanie napadów drgawkowych.
Convulsions have infrequently been reported during treatment with closely related antibiotics.

Synonimy (polski) dla "rzadko":

rzadko

Przykłady użycia - "rzadko" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishMetale ziem rzadkich występują oczywiście rzadko na rynku, ale nie w przyrodzie.
Rare earth elements are, of course, rare on the market, but not in the ground.
PolishZaburzenia skóry i tkanki podskórnej Rzadko: wysypka, świąd Bardzo rzadko: pokrzywka
Skin and subcutaneous tissue disorders Rare: rash, pruritus Very rare: urticaria
PolishBardzo rzadko, nie znana: w pojedynczych przypadkach zgłaszano perforacje przełyku
Very rare, not known: perforation of the oesophagus was reported in isolated cases
PolishObserwowano trombocytozę, jednak występowała bardzo rzadko (patrz punkt 4. 4).
Thrombocytosis has been observed but its occurrence is very rare (see section 4.4).
PolishRzadko występowały przypadki omdleń związanych z ortostatycznym niedociśnieniem.
Rare cases of syncope in association with orthostatic hypotension have been observed.
PolishZaburzenia ukladu rozrodczego i piersi Bardzo rzadko: zaburzenia miesiaczkowania
Reproductive system and breast disorders Very rare: menstrual disorder NOS
PolishNie można wykluczyć teoretycznego ryzyka występujące rzadko nadwrażliwości na rHA.
A theoretical risk of hypersensitivity to rHA at a low frequency cannot be ruled out.
PolishRzadko: pobudzenie, apatia, osobowość zależna, zmiany emocjonalne, nerwowość, niepokój.
Rare: agitation, apathy, clinging, emotional changes, nervousness, restlessness.
PolishZgon związany z przedawkowaniem wyłącznie fluoksetyny występuje niezmiernie rzadko.
Fatality attributed to overdose of fluoxetine alone has been extremely rare.
PolishNie można wykluczyć teoretycznego ryzyka występującej rzadko nadwrażliwości na rHA.
A theoretical risk of hypersensitivity to rHA at a low frequency cannot be ruled out.
PolishZaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Rzadko (> 1/ 10 000, < 1/ 1000)
General disorders and administration site conditions Rare (> 1/ 10,000, < 1/ 1,000)
PolishRzadko choroby mięśni były poważne (rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych).
On rare occasions these muscle disorders have been serious (rhabdomyolysis).
PolishRzadko: marskość wątroby, niewydolność wątroby Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:
Rare: liver cirrhosis, liver failure Skin and subcutaneous tissue disorders:
PolishNastępujące objawy niepożądane występują bardzo rzadko (u mniej niż 1 osoby na 10 000):
Following side effects are very rare (affect less than 1 out of 10,000 people).
PolishNiezbyt często Kamica nerkowa, krwiomocz, częstomocz Rzadko Niewydolność nerek
Uncommon Nephrolithiasis, haematuria, pollakiuria Rare Renal insufficiency
PolishRzadko depresja lub psychoza mogą rozwinąć się w zachowania autoagresywne.
In rare cases, depression or psychosis can progress to self- endangering behaviour.
PolishNiezbyt często: zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, ból głowy Rzadko: parestezje
Nervous system disorders: uncommon: dizziness, headache rare: paraesthesia
PolishRzadko obserwowano opóźnione reakcje anafilaktoidalne (po upływie godzin lub dni).
In rare cases delayed anaphylactoid reactions (after hours to days) have been observed.
PolishNiezbyt często: świąd, wysypka Rzadko: pokrzywka Bardzo rzadko: obrzęk, wysypka polekowa
uncommon: pruritus, rash, rare: urticaria, very rare: oedema, fixed drug eruption
PolishLudzie, to jest skala logarytmiczna; rzadko się widzi linie wznoszące się w ten sposób.
Guys, this is a log scale; you don't typically see lines that go up like that.