PL rozwinięty
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

rozwinięty (też: wyrobiony)
volume_up
developed {przym.}
Podzielamy także pogląd, iż ich potencjał nie jest w pełni rozwinięty.
We also share the view that their potential is not fully developed.
Sprawozdawca stwierdza, że aktywny dialog z obywatelami na temat Europy jest słabo rozwinięty.
The rapporteur states that active dialogue with citizens on Europe is not well developed.
Jest to dość szczegółowy i dobrze rozwinięty system.
This system is quite detailed and developed.
rozwinięty (też: wzmocniony)
volume_up
amplified {przym.}
rozwinięty (też: rozbudowany, rozparty)
volume_up
expanded {przym.}
To musi zostać uznane za priorytet, a potencjał administracyjny kraju musi zostać rozwinięty i rozszerzony.
This must be prioritised, and the country's administrative capacity must be developed and expanded.
rozwinięty
volume_up
far-flung {przym.} (network)
Sprawozdawca stwierdza, że aktywny dialog z obywatelami na temat Europy jest słabo rozwinięty.
The rapporteur states that active dialogue with citizens on Europe is not well developed.
Proszę się tylko przyjrzeć tym państwom członkowskim, które mają dobrze rozwinięty system ubezpieczeń rodzicielskich.
You only need to look at those Member States that have a well-developed parental insurance system.
Jak wszyscy dobrze wiemy, Tajwan ma dobrze rozwiniętą oraz stabilną gospodarkę.
Taiwan is, as we all know, a well-developed and stable democracy.

Synonimy (polski) dla "rozwinąć":

rozwinąć

Przykłady użycia - "rozwinięty" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishZostał rozwinięty, żeby lepiej pokazać strukturę komórkową.
It's then blown up through rapid prototyping to reveal the cellular structure.
PolishKraj 1 ma więcej telefonów i lepiej rozwinięty system kolei.
Country 1 has more telephones, and Country 1 has a longer system of railways.
PolishKraj ten posiada silnie rozwinięty sektor rybołówstwa oraz znaczących rozmiarów flotę handlową.
Denmark has a large fishing industry, and possesses a merchant fleet of considerable size.
PolishTen rozwinięty i bogaty kraj o europejskim duchu oddalony jest od Słowacji o ponad 27 tysięcy kilometrów.
This advanced and affluent country with a European spirit lies more than 27,000 km away from Slovakia.
PolishWięc jeśli oczekujesz, że rozwinięty przemysł wejdzie, to nie dobre - w ochronę naturanych żyjątek.
And so if you're looking for growth industries to get into, that's not a good one -- protecting natural creatures.
PolishSektor ten zatem jest dobrze rozwinięty.
PolishMieli bardzo rozwinięty kompleks Boga.
PolishNie możemy pozwolić na to, aby ten kryzys finansowy i gospodarczy przerodził się w pełni rozwinięty kryzys społeczny i musimy o tym pamiętać.
We must not forget that this financial and economic crisis should not be allowed to become a full-blown social crisis.
PolishWiemy, że sektor transportowy jest bardzo źle rozwinięty w Europie i wciąż mamy wiele do zrobienia w zakresie linii klejowych i czasu transportu przez Europę.
We know that the transport sector is very bad in Europe and we still have a lot to do when it comes to railways and transportation time through Europe.
Polish. - (BG) Trzeba stwierdzić, że nieformalny sektor edukacyjny jest niedostatecznie rozwinięty, raczej nieznany i często odizolowany od formalnego.
in writing. - (BG) It is necessary to point out that the informal educational sector is underdeveloped, rather unknown and often isolated from the formal one.