PL rozwijać się
volume_up
[rozwijam się|rozwijałbym się] {czasownik zwrotny}

1. ogólne

Do chwili obecnej rynki finansowe mogły rozwijać się bardzo swobodnie.
Until now, the financial markets were able to develop very freely.
Hipoglikemia może jednak rozwijać się następującymi po sobie etapami:
However, hypoglycaemia may develop over sequential stages:
Mogą rozwijać się inne zakażenia lub inne schorzenia związane z zakażeniem HIV.
You may continue to develop other infections and other illnesses associated with HIV disease.
Zakażenia mogą rozwijać się szybciej i mieć cięższy przebieg.
Infections may progress more rapidly and be more severe.
Rozwijać się, tworząc nowe praktyki, ustanawiając lepszą koordynację i tworząc warunki dla efektywnej harmonizacji administracji celnej na szczeblu Wspólnoty.
Progress through new practices, establishing better coordination and creating conditions for the effective harmonisation of customs administration at Community level.
To prawda, że musimy rozwijać się w kierunku gospodarki rynkowej.
Yes, we must evolve into a market economy.

Synonimy (polski) dla "rozwijać się":

rozwijać się

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "rozwijać się"

rozwijać czasownik
się zaimek

Przykłady użycia - "rozwijać się" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishMożemy rozwijać się pomyślnie w warunkach globalizacji, ale chcemy robić to po swojemu.
We can prosper in the age of globalisation, but we will want to do it our own way.
PolishNowa Europa nie może rozwijać się w izolacji od jej wschodnich i południowych sąsiadów.
The new Europe cannot be seen as isolated from its neighbours to the east and south.
PolishFundusze państwowe mogą inwestować strategicznie i rozwijać się bardzo szybko .
Sovereign wealth funds can invest strategically and can grow rapidly.
PolishAutonomiczny region na północy Iraku - Kurdystan - powinien rozwijać się samodzielnie.
The autonomous region in the north of Iraq - Kurdistan - should have its own development.
PolishTo pozwoliło mu zrzucić pęta i rozwijać się w godny podziwu sposób.
This has enabled it to throw off the shackles and to grow in an admirable way.
PolishW dalszym ciągu mogą rozwijać się zakażenia lub inne choroby związane z zakażeniem wirusem HIV.
You should, therefore, remain under the care of your doctor while taking CRIXIVAN.
PolishA one zaczęły żyć własnym życiem i rozwijać się, jak ta szklanka w Walkerze.
And they started to have a life of their own and got bigger -- as the one glass at the Walker.
PolishZamiast rozwijać się, na co wszyscy mieli nadzieję w latach 60., wszystko zaczęło się pogarszać.
Instead of developing, as we'd all hoped in the '60s, things had gotten worse.
PolishOdpowiadając panu Crowley, tak, musimy się rozwijać, aby uniknąć nielegalnej imigracji.
To answer you, Mr Crowley, yes we do need development in order to avoid illegal immigration.
PolishCieszymy się z dobrej współpracy, która teraz może się rozwijać dzięki nowemu rozporządzeniu.
We have enjoyed good cooperation which can now be developed through the new Regulation.
PolishJesli teoria nachylenia osi zostałaby obalona jej obrońcy nie mieliby gdzie się dalej rozwijać.
If the axis-tilt theory had been refuted, its defenders would have had nowhere to go.
PolishNasze kontakty polityczne, gospodarcze i społeczne muszą dalej się rozwijać.
Our political, economic and social links must continue to grow.
PolishNie leży to w interesie kogokolwiek w Europie, aby Francja była słaba i nie mogła się rozwijać.
Nobody in Europe has any interest in a weak France that is unable to grow.
PolishJestem też pewny, że technologia będzie się rozwijać i tym samym podnosić się będzie standard życia.
We've gone beyond the capacity of the human mind to an extraordinary degree.
PolishMówiąc wprost, Europa musi zachowywać się bardziej spójnie, jeśli chce pomyślnie się rozwijać.
Quite simply, Europe must behave more coherently if it is to prosper.
PolishW miarę rozwoju sztucznej inteligencji, jego inteligencja również będzie się rozwijać.
As artificial intelligence evolves, so does his intelligence.
PolishU pacjentów w dalszym ciągu mogą rozwijać się zakażenia i inne choroby związane z zakażeniem HIV.
You should, therefore, remain under the care of your doctor while taking Invirase/ritonavir.
PolishOsiągając sukces, zawsze próbowałem się rozwijać i robić dobrą robotę.
Reaching success, I always tried to improve and do good work.
PolishJedynie instytucje, które jednoczą ludzi, mogą się rozwijać.'
Only institutions that preserve the collective experience can mature.'
PolishTak więc technologia ta ma wiele różnych zastosowań i będzie się rozwijać w Unii Europejskiej.
So there are different applications of this technology, and it will grow in the European Union.