"rozwiązać" - angielskie tłumaczenie

PL

"rozwiązać" po angielsku

PL rozwiązać
volume_up
{czasownik dokonany}

Aby rozwiązać kryzys klimatyczny musimy rozwiązać kryzys demokracji.
In order to solve the climate crisis, we have to solve the democracy crisis.
Nie zdołamy rozwiązać wszystkich problemów klimatycznych tego stulecia teraz.
We will not solve all the climatic challenges of this century now.
Jeśli chcemy rozwiązać ten problem, musimy zhumanizować stosunki społeczno-gospodarcze.
We have to humanize the economic and social relations if we want to solve this problem.
Jednak wzniosłe oświadczenia nie wystarczą, aby rozwiązać bieżące problemy.
However, fine statements are not sufficient to resolve current problems.
Przeniesienie plików do pierwotnej lokalizacji powinno rozwiązać ten problem.
Moving the files back to their original location should resolve this issue.
Apeluję więc o działania proekologiczne, aby rozwiązać ten problem.
I therefore appeal for environmentally conscious action to resolve this problem.
rozwiązać (też: rozwiązywać)
volume_up
to disband {czas. przech.} (association, group)
Tamtejszy trybunał konstytucyjny praktycznie został rozwiązany, a działania rządu tymczasowego sprawiają wrażenie nieskoordynowanych.
Its constitutional court was practically disbanded and the interim government's actions appear uncoordinated.
Mam nadzieję, że pewnego dnia armie zostaną rozwiązane a ludzie znajdą sposób, aby żyć wspólnie bez przemocy i opresji.
And I hope that one day armies can be disbanded and humans will find a way of living together without violence and oppression.
Ponadto należy niezwłocznie rozwiązać polityczną milicję oraz skończyć z nadużyciami, których dopuszczają się rządowe służby bezpieczeństwa wobec ludności.
In addition, the political militia must be disbanded, as a matter of urgency, and the abuses carried out by the government's security forces against the population ended.
volume_up
to hash out {czas.} (question)
rozwiązać (też: rozwiązywać)
volume_up
to terminate {czas.} (contract)
Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w tym trybie tylko z winy pracownika, w przypadku:
An employer can terminate an employment contract in this mode only if the employee is at fault, meaning:
Po 50 latach od opublikowania fonogramu, gdy producent nie udostępnia go publicznie, wykonawca może rozwiązać umowę.
Fifty years after publication of a phonogram, the performer will be able to terminate the contract if the producer is not marketing the phonogram.
Musimy także zapewnić, by w przypadku naruszenia któregokolwiek ze zobowiązań, przyszłe porozumienie z USA można było rozwiązać natychmiast.
We must also ensure that the future agreement with the US can be terminated immediately if any of the commitments is not met.
rozwiązać (też: rozwiązywać)
rozwiązać (też: rozwiązywać)
volume_up
to work out {czas.} (problem, riddle)
Czy nie byłoby zatem łatwiej rozwiązać narodu i wybrać inny w jego miejsce?
Would it not therefore be easier to dissolve the people and elect another in their place?
A i B chcą rozwiązać swoje małżeństwo.
A and B wish to dissolve their marriage.
Dlatego też strefę euro należy jak najszybciej rozwiązać.
That is why the euro area should be dissolved as quickly as possible.
rozwiązać (też: rozwiązywać)
volume_up
to iron out {czas.} [przen.] (problems)
Oczywiście chodzi o to, że Irlandia musi teraz sama rozwiązać swoje problemy.
Obviously the idea is that Ireland now just has to sort out the problems for itself.
Zajmujemy się nim od lat i wielkim wstydem jest to, że nie jesteśmy w stanie rozwiązać tego problemu.
We have been at this for years and years now, and it really is a disgrace that we cannot sort out this problem.
Kiedy próbujemy rozwiązać problemy dzieci, musimy wystrzegać się demonizowania rodziców, którzy się przeprowadzają.
While we are trying to sort out the children's problems, we need to beware of demonising parents who are moving.
Opracujemy jasną i spójną odpowiedź polityczną, aby rozwiązać ten problem w Europie.
We will develop a clear and coherent policy response to tackle this problem in Europe.
System sądowniczy w Sudanie nie może i nie chce rozwiązać problemu sytuacji w Darfurze.
The judicial system in Sudan is unable and unwilling to tackle the situation in Darfur.
Jednym z głównych problemów, które musimy rozwiązać, to oczywiście podwójne opodatkowanie.
One of the main problems which we have to tackle here is, of course, dual taxation.
rozwiązać (też: odwiązywać, odwiązać)
Myśli sobie: „Czy to ciągle próba, czy może powinienem go rozwiązać?”.
He's like, "Is this still the rehearsal, or should I untie him?"
A Odyseusz daje z siebie wszystko, udając, że błaga: „Rozwiąż mnie, rozwiąż.
And Odysseus does his best job playacting and says, "Untie me. ~~~ Untie me.

Przykłady użycia - "rozwiązać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishAby rozwiązać te problemy, sprawdź kod HTML strony i wykonaj następujące kroki:.
To fix these problems, examine the HTML code for the page and do the following:
PolishBłędnie rozpatrujemy te kwestie jako niezależne problemy, które trzeba rozwiązać.
But we see, mistakenly, each of these issues as individual problems to be solved.
PolishKonflikt zbrojny na tym obszarze można rozwiązać wyłącznie na drodze politycznej.
The armed conflict in the area can only be resolved by way of a political solution.
PolishIstnieją sprawy i obszary, które możemy rozwiązać tylko poprzez wspólne działanie.
These are concerns and areas which we can only deal with by acting together.
PolishCo robimy, by rozwiązać ten podstawowy problem, stanowiący sedno naszej całej debaty?
What are we doing about this major issue, which is the crux of this whole debate?
PolishNależy również rozwiązać problemy z zakresu systemu informacyjnego Schengen II.
The problems with the Schengen Information System II must also be resolved beforehand.
PolishMając to na uwadze, przedmiotowy problem trzeba rozwiązać na szczeblu europejskim.
As such, it is imperative that this issue is addressed on a European level.
PolishMam nadzieję, że uda się rozwiązać tę sprawę w duchu odpowiedzialności i solidarności.
I hope this issue will be solved in a spirit of responsibility and solidarity.
PolishDostępność żywności stanowi zatem podstawowy problem, który trzeba rozwiązać.
Therefore, the accessibility of food remains a key issue to be dealt with.
PolishDlatego prawdą jest, że w ciągu tych sześciu miesięcy nie wszystko udało się rozwiązać.
It is therefore true that not everything has been solved in these six months.
PolishDziś już nikt nie ma wątpliwości, że jest to problem, i że należy go rozwiązać.
Today, no one at all is in any doubt that this is a problem and that it has to be solved.
PolishW tym zakresie należy jeszcze rozwiązać kwestię możliwości transferu grantów.
In this respect, the issue of the transferability of grants still needs to be resolved.
PolishUE znajduje się w czołówce, jeśli chodzi o starania, aby rozwiązać ten problem.
The EU is one of the frontrunners in trying to deal with this problem.
PolishNarody Zjednoczone są zatem ważnymi ramami, w których ten problem należy rozwiązać.
Therefore, the United Nations remains an important framework for addressing this problem.
PolishProblem ten musimy rozwiązać wyłącznie, aby oddać sprawiedliwość rybakom zawodowym.
This is only fair for the professional fishermen that we address this.
PolishMoim zdaniem, to cała tajemnica, dzięki której można rozwiązać nasze problemy.
In my view, that is the secret by which the problems can be resolved.
PolishWzywam zatem Komisję, aby wytłumaczyła, jak zamierza rozwiązać ten problem.
I therefore call on the Commission to explain how it is going to deal with this problem.
PolishI na koniec: musimy rozwiązać problem stosowania antybiotyków w hodowli zwierząt.
Last but not least, we need to get to grips with the use of antibiotics in animal husbandry.
PolishTrzeba w końcu rozwiązać problem z systemem informacyjnym Schengen II.
The problems with the Schengen Information System II must also finally be resolved.
PolishSądzę, że Parlament powinien zrewidować swój pogląd na to, jak należy rozwiązać tę kwestię.
I think Parliament should revise its view of how this matter should be dealt with.