PL

rozważyć {czasownik dokonany}

volume_up
To atrakcyjne wyzwanie można rozważyć z takimi krajami jak Szwajcaria.
It is an attractive challenge to consider this with countries such as Switzerland.
Być może powinniśmy rozważyć również wprowadzenie sankcji w nowej dyrektywie.
Perhaps we should also consider introducing sanctions in the new directive.
W takich przypadkach lekarz może rozważyć podjęcie odpowiednich środków ostrożności.
Your doctor may wish to consider certain precautionary measures in such circumstances.
Musimy rozważyć, jak można poprawić tę interakcję z Europejskim Funduszem Społecznym (EFS).
We need to contemplate how this interaction with the European Social Fund (ESF) could possibly be better shaped.
Wręcz przeciwnie, należałoby rozważyć zwiększenie środków pieniężnych na spójność.
On the contrary, we should contemplate allocating more financial resources to cohesion, if only because of the many new challenges arising.
Proszę Was o rozważenie dwóch różnych wizji przyszłości. ~~~ Spróbujcie je symulować i powiedzcie mi, którą wolicie.
Here's two different futures that I invite you to contemplate, and you can try to simulate them and tell me which one you think you might prefer.
Dzisiaj jednak nie przedstawiliście Państwo oceny skutków "pakietu zarządzania gospodarczego”, o rozważenie którego mnie prosicie.
Yet, today, you have not carried out an impact assessment on the 'economic governance package' on which you are asking me to deliberate.

Przykłady użycia - "rozważyć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishTragedia w Turynie także porusza inną kwestię, jaką należy rozważyć w tej Izbie.
The tragedy in Turin also raises another matter for consideration in this Chamber.
PolishPonadto należy rozważyć zmniejszenie dawki ropinirolu lub zakończenie terapii.
Furthermore, a reduction of dosage or termination of therapy may be considered.
PolishNależy rozważyć ścisłe kontrolowanie stężenia glukozy we krwi (patrz punkt 4. 4).
Close monitoring of glycaemic control should be considered (see section 4.4).
PolishNależy rozważyć ścisłe monitorowanie stężenia glukozy we krwi (patrz punkt 4. 4).
Close monitoring of glycaemic control should be considered (see section 4.4).
PolishU pacjentów z ryzykiem hiperurykemii należy rozważyć zastosowanie allopurynolu.
For patients at risk of hyperuricemia, the use of allopurinol should be considered.
PolishLekarz powinien rozważyć konieczność leczenia w okresie dłuższym niż 6 miesięcy.
Your doctor should review the need for continuing treatment beyond 6 months.
PolishNależy rozważyć zmniejszenie dawki preparatu CRIXIVAN do 400- 600 mg co 8 godzin.
Dose reduction of CRIXIVAN to 400-600 mg every 8 hours should be considered.
PolishNależy dokładnie rozważyć zastosowanie tych leków jednocześnie z toremifenem.
Concomitant use of those drugs with toremifene should be carefully considered.
PolishNależy rozważyć zagadnienie "czarnej listy” udowodnionych nieuczciwych działań.
The question of the 'blacklist' of proven fraudulent actions needs to be considered.
PolishAlternatywnie można rozważyć podawanie dawki 3 mg/ kg, w odstępie co 4 tygodnie.
Alternatively, administration of 3 mg/ kg as often as every 4 weeks may be considered.
PolishNależy rozważyć stosunek ryzyka do potencjalnych korzyści ze stosowania preparatu.
Physicians are advised to weigh this risk against the potential benefits of the drug.
PolishNależy rozważyć rozpoczęcie terapii od 25 mg syldenafilu (patrz punkt 4. 2).
Initiation of sildenafil at a dose of 25 mg should be considered (see section 4.2).
PolishNależy rozważyć konieczność odstawienia leku (patrz również punkty 4. 3 i 4. 8).
Cessation of therapy with Extavia should be considered (see also sections 4.3 and 4.8).
PolishPoza niedoborem estrogenów i wiekiem należy rozważyć inne przyczyny osteoporozy.
Causes of osteoporosis other than oestrogen deficiency and ageing should be considered.
PolishW każdym przypadku leczenie należy rozważyć tylko u pacjentów wysokiego ryzyka.
In any case, treatment should only be considered for patients classified as high risk.
PolishMusimy również rozważyć - jak powiedział sprawozdawca - co wynegocjował Parlament.
We also need to weigh up, as the rapporteur has said, what Parliament has negotiated.
PolishKiedy tak się dzieje - tak jak dzisiaj - powinniśmy ponownie rozważyć tę praktykę.
When that happens - as it has done today - we should rethink this practice.
PolishW przypadkach braku odpowiedzi należy rozważyć alternatywne metody leczenia ”.
In cases of non- response, alternative therapies should be taken into consideration.”
PolishU pacjentów leczonych metoprololem należy rozważyć monitorowanie kliniczne.
In patients treated with metoprolol clinical monitoring should be considered.
PolishByć może powinniśmy rozważyć również wprowadzenie sankcji w nowej dyrektywie.
Perhaps we should also consider introducing sanctions in the new directive.

Synonimy (polski) dla "rozważyć":

rozważyć