"rozstrzygnięcie" - angielskie tłumaczenie


Czy chodziło Ci o rozstrzygnąć
PL

"rozstrzygnięcie" po angielsku

PL

rozstrzygnięcie {nijaki}

volume_up
rozstrzygnięcie (też: decyzja)
Ostateczne rozstrzygnięcie, decydujące o przyszłym kształcie krajobrazu parkowego, powinno zapaść w grudniu 2010.
The final decision concerning the concept for the park landscape will be made in December 2010.
Jeżeli rozstrzygnięcie dotyczy członka Sądu albo sądu wyspecjalizowanego, Trybunał orzeka po konsultacji z zainteresowanym sądem.
If the decision concerns a member of the General Court or of a specialised court, the Court shall decide after consulting the court concerned.
W momencie, gdy Światowa Organizacja Handlu podejmie decyzję, a prawdopodobnie nastąpi to w 2008 roku, najprawdopodobniej nie będzie to ostatecznym rozstrzygnięciem sporu.
Once the WTO has come to a decision, probably in 2008, it is very likely that this will not be the end of the matter.
Możemy mieć nadzieję na rozstrzygnięcie tego sporu.
We have high hopes of a settlement to this dispute.
There will be a decisive settlement.
Była milcząca zgoda Chin i Rosji, które poprzednio odrzucały wszelkie rozstrzygnięcie sporu.
There was tacit agreement on the part of China and Russia, who had previously rejected any settlement of the conflict.
Podobnie rozstrzygnięcie kwestii Cypru stanowi warunek konieczny dla jakichkolwiek postępów w procesie akcesyjnym.
Similarly, the resolution of the Cyprus issue is a prerequisite for any progress in the accession process.
Jak najszybsze rozstrzygnięcie kwestii statusu Kosowa jest również bardzo istotne dla stabilności wewnętrznej tej republiki.
The earliest possible resolution of Kosovo's status is also very important to its internal stability.
Kończąc, wzywam Unię Europejską do ścisłej współpracy z Unią Afrykańską nad rozstrzygnięciem tego kryzysu politycznego.
Finally, I urge the European Union to collaborate closely with the African Union on a resolution of this political crisis.
rozstrzygnięcie (też: zakończenie, ukończenie, wniosek, wywód)
Rada będzie kontynuować dyskusję, której rozstrzygnięcie powinno nastąpić najpóźniej na początku przyszłego roku.
The Governing Council will continue its deliberations with a view to coming to a conclusion by early next year at the latest.
Zwołanie posiedzenia Rady Europejskiej na tydzień przed rozstrzygnięciem szczytu kopenhaskiego było z pewnością dobrym posunięciem.
A European Council a week before the conclusion of the Copenhagen Summit is certainly well timed.
Z tego względu rozstrzygnięcie będzie miało kluczowe znaczenie również dla określenia kroków, jakie Komisja powinna następnie podjąć w odniesieniu do metali ziem rzadkich.
Hence, the conclusions will also be crucial in terms of indicating the steps the Commission should subsequently take with regard to rare earths.
rozstrzygnięcie (też: zamknięcie, nakrętka, zakrętka)

Synonimy (polski) dla "rozstrzygnięcie":

rozstrzygnięcie

Przykłady użycia - "rozstrzygnięcie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishUważam rozstrzygnięcie kwestii europejskiego patentu za sprawę zasadniczej wagi.
I believe it is essential to resolve the matter of the European patent.
PolishDo naszych ambicji nie należało rozstrzygnięcie kwestii koszyka energetycznego.
One ambition we did not have was to settle the issue of the energy mix.
PolishPodejmiemy wszelkie środki aby zapewnić jak najszybsze rozstrzygnięcie tej sprawy.
We will make every effort to ensure that this matter is decided on as quickly as possible.
PolishRozstrzygnięcie kwestii patentu europejskiego uważam za rzecz podstawową.
I feel it is fundamental that we resolve the issue of the European patent.
PolishNaprawdę chodzi o rozstrzygnięcie tych problemów, które dziś nie są problemami krajowymi.
It is really about tackling these problems, which today are not national.
PolishNie jest to kwestia czysto techniczna, której rozstrzygnięcie można by pozostawić specom jądrowym.
This is not just a technical subject that can be left to nuclear boffins.
PolishProszę panią komisarz, aby kontynuowała swoje prace mające na celu rozstrzygnięcie tego sporu.
I ask that the Commissioner continue her good work in striving for a solution to this dispute.
PolishOkoło 200 przypadków wciąż czeka na rozstrzygnięcie przed ospałym indyjskim wymiarem sprawiedliwości.
Around 200 cases are still caught up in India's sluggish judicial system.
PolishRozstrzygnięcie tej kwestii zależy w znacznym stopniu od państw członkowskich.
This is very much in the hands of the Member States.
PolishWówczas nikt też nie zwracał się do ONZ o rozstrzygnięcie tego sporu, zaś teraz tak uczyniono.
Nor, at that time, did anyone apply to the UN in order to settle this dispute; now they have done so.
PolishRozstrzygnięcie tego problemu na pewno nie jest proste.
Finding a solution to this problem is definitely not a simple matter.
PolishMoim zdaniem musimy nalegać na rozstrzygnięcie tych sporów przed przystąpieniem tego państwa do UE.
The way I see it, we must insist on these disputes being resolved before the country joins the EU.
PolishRozstrzygnięcie, czy debata ta toczy się we właściwym czasie, należy oczywiście do samego Parlamentu.
Whether it is timely or not is, of course, a matter that should be looked at by Parliament itself.
PolishNie chodzi tu po prostu o rozstrzygnięcie, czy lepiej jest być słabym, ale zręcznym, czy też dynamicznym, ale nietaktownym.
It is not simply a question of being weak yet clever, or being dynamic yet clumsy.
PolishChociaż cele wydają się być takie same, rozstrzygnięcie sprawy regulacji w tym obszarze nie jest wcale łatwe.
Although the aims seem to be the same, resolving the issue of regulation in this area is far from easy.
PolishJak wiele osób może oczekiwać na rozstrzygnięcie odwołania od decyzji zawierającej odmowę przyjęcia wniosku azylowego?
How many people could be awaiting judgments having appealed against denied asylum applications?
PolishJedna czwarta z nich od pięciu lat czeka na rozstrzygnięcie apelacji, a 6% czeka od 20 lat.
A quarter of them have been waiting for five years for their appeals to be concluded and 6% have been waiting for 20 years.
PolishRozstrzygnięcie nadejdzie w ciągu następnych kilku tygodni.
We will work that out in the next few weeks.
PolishW 56 % wszystkich spraw zakończonych w roku 2009 osiągnięto polubowne rozstrzygnięcie lub sprawa znalazła rozwiązanie.
The fact that 56% of cases were closed having reached an amicable agreement or been solved is fairly positive.
PolishPoproszę Biuro o rozstrzygnięcie tej kwestii.
I would ask the Bureau to resolve this issue.