"rozprawić się z" - angielskie tłumaczenie

PL

"rozprawić się z" po angielsku

PL rozprawić się z
volume_up
{czasownik zwrotny}

1. "czymś"

volume_up
to dispose of {czas.} (deal with speedily)

2. "czymś", przenośny

rozprawić się z (też: rozprawiać się z)
volume_up
to dissect {czas. przech.} [pej.] (book, play, system)

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "rozprawić się z"

rozprawić czasownik
English
się zaimek
z przyimek
z
English

Przykłady użycia - "rozprawić się z" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishUnia może rozprawić się z nadwyżką produkcji wina na dwa sposoby.
The Union has two ways of dealing with the surplus wine production.
PolishZgadzam się, że nadszedł najwyższy czas, aby rozprawić się z korupcją.
I agree it is high time to visibly tackle corruption.
PolishCzy komisarz ma plany rozprawić się z dyskryminacją rządu brytyjskiego wobec starszych pracowników?
Does the Commissioner have plans to tackle the British Government's discrimination against older workers?
PolishTrzeba rozprawić się z umieralnością dzieci.
Now let me take you back as to why we needed to do it.
PolishMusimy rozprawić się z sieciami handlu ludźmi.
We must crack down on human trafficking networks.
PolishPrzejmując władzę w grudniu ubiegłego roku Camara obiecał rozprawić się z korupcją, anarchią, a następnie oddać władzę w demokratycznych wyborach.
In taking power in December last year, President Camara promised to tackle corruption and anarchy and then to hand over power in democratic elections.
PolishPowinny istnieć drogi legalnej migracji, powinniśmy rozprawić się z przemytem ludzi i zreformować naszą politykę rolną, aby ożywić wzrost w krajach pochodzenia.
There should be routes for legal migration, a crackdown on people-smuggling, and reform of our farm policy to kick-start growth in the countries of origin.
PolishSugeruję, by władze w Zagrzebiu skorzystały z akcesji Chorwacji do Unii Europejskiej, by zdecydowanie rozprawić się z kulturą korupcji i przestępczości.
I suggest that the authorities in Zagreb take advantage of Croatia's accession to the European Union in order to tackle decisively the culture of corruption and crime.
PolishGdy Serbia będzie gotowa, my również będziemy gotowi do działania, aby pomóc jej rozprawić się z nacjonalistyczną przeszłością i podążyć w kierunku europejskiej przyszłości.
Thus we are ready, once Serbia is ready, to move ahead, and indeed this helps Serbia to leave the nationalist past behind and approach its European future.