PL

rozmowa {żeński}

volume_up
1. ogólne
rozmowa (też: konwersacja)
Jest to rozmowa warta podjęcia, oraz idea warta szerzenia.
It's a conversation worth having and an idea worth spreading.
Nie jest to już rozmowa o przezwyciężaniu braków.
It is no longer a conversation about overcoming deficiency.
Ta rozmowa wewnątrz ciebie w jakiś sposób się pomieszała.
That conversation inside of you got mixed up in some way.
Wówczas nasza rozmowa o europejskiej solidarności okaże się dla nich czczą gadaniną.
Our talk of European solidarity will then be so much hot air to them.
W rozmowie o robotach chirurgicznych nie możemy pominąć chirurgii.
A talk about surgical robots is also a talk about surgery.
Dlatego właśnie podstawą wszystkiego jest gotowość do rozmów.
That is why the basis for everything is the readiness to talk.
rozmowa (też: czat, gadka, pogawędka)
Codzienny kontakt z sąsiadami, rozmowa przy kasie w supermarkecie czy wizyty w urzędach stanowią bez znajomości języka niemieckiego duże wyzwanie.
contact with neighbours, chatting at the super-market counter during weekly shopping and official errands then represent a considerable challenge.
Sprawy w większości odpowiedzialne za sens życia, muzyka, humor, erotyka, duchowość, estetyka, wychowywanie, opieka, plotki, rozmowa...
If you think about what we normally take as giving life a lot of its meaning -- music, humor, eroticism, spirituality, aesthetics, nurturing and caring, gossip, chatting with people --
rozmowa (też: dialog)
volume_up
dialog {rzecz.} [Amer.]
" Rozmowa dalej trwała, z mind mapami słów i bardzo szybko zaczynało stawać się jasne, że zamiast być olśniony błyskotliwością, zostałem serio zaskoczony głupim gadaniem.
Dialog kept on going, with mental maps of words, and pretty soon it was becoming obvious that instead of being dazzled with brilliance, I was seriously being baffled with bullshit.
rozmowa (też: dysputa)
volume_up
discourse {rzecz.} (conversation)
2. "czat", IT
rozmowa
Codzienny kontakt z sąsiadami, rozmowa przy kasie w supermarkecie czy wizyty w urzędach stanowią bez znajomości języka niemieckiego duże wyzwanie.
contact with neighbours, chatting at the super-market counter during weekly shopping and official errands then represent a considerable challenge.
Sprawy w większości odpowiedzialne za sens życia, muzyka, humor, erotyka, duchowość, estetyka, wychowywanie, opieka, plotki, rozmowa...
If you think about what we normally take as giving life a lot of its meaning -- music, humor, eroticism, spirituality, aesthetics, nurturing and caring, gossip, chatting with people --

Przykłady użycia - "rozmowa" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishW komisji SURE dominowała rozmowa na temat tego, ile będą kosztować decyzje polityczne.
It has been dominated by discussions on how much political decisions will cost.
PolishRozmowa o owocach, dużych klasach i nauce języka niemieckiego w Namibii.
An interview about fruit, large school classes and learning German in Namibia.
PolishJedynym "przestępstwem”, jakie popełnili jest rozmowa o wydarzeniach w Egipcie i Tunezji.
Their only 'crime' is that they discussed what happened in Egypt and Tunisia.
PolishNiech ta wzruszająca rozmowa, którą odbyła z nami Zeng Jinyan, zapadnie w nas głęboko.
Let us allow the moving discussion Zeng Jinyan has just had with us to sink in deeply.
PolishWówczas nasza rozmowa o europejskiej solidarności okaże się dla nich czczą gadaniną.
Our talk of European solidarity will then be so much hot air to them.
PolishJeśli tych przepisów się nie zmieni, to rozmowa o Afryce w tym kontekście będzie bezpodstawna!
If those rules are not changed, speaking of Africa is no more than hot air!
PolishWasza Eminencjo, przyjemnością była rozmowa z Eminencją dziś rano.
Your Eminence, it was a pleasure to be able to speak to you this morning.
PolishJest dla mnie jasne, dlaczego wielu z państwa nie jest zainteresowanych rozmową ogólnie o Europie.
I can absolutely see why many of you have no interest in talking about Europe as a whole.
PolishJest rozmową na temat odejścia od jakiegokolwiek traktowania sektorowego polityk europejskich.
It is a debate about retreating from any kind of sector-by-sector treatment of European policy.
PolishRozmowa na temat spójności terytorialnej jest w gruncie rzeczy rozmową na temat zintegrowania działania.
The discussion on territorial cohesion is fundamentally a debate on integrated action.
PolishChciałbym także podziękować komisarzowi i Radzie, ponieważ była to długa trójstronna rozmowa.
I should also like to thank the Commissioner and the Council, because it was a lengthy trialogue.
PolishByłabym wdzięczna, gdyby panowie Brok i Saryusz-Wolski przenieśli się gdzieś ze swoją rozmową.
I would be grateful if Mr Brok and Mr Saryusz-Wolski would go and have their discussions somewhere else.
PolishI rozmowy, które - wiecie, jak mówią: "Twoja rozmowa może być nagrywana dla zapewnienia jakości obsługi?
And the calls that -- you know how they say, "Your call may be recorded for quality assurance?"
PolishWszyscy wiemy, że kiedy omawiane były problemy polityczne, rozmowa dotyczyła procesu barcelońskiego.
When there was discussion of the political problems, as we know, it was about the Barcelona Process.
PolishJest to rozmowa warta podjęcia, oraz idea warta szerzenia.
It's a conversation worth having and an idea worth spreading.
PolishBardzo pomocna może być rozmowa z kimś bliskim z rodziny lub przyjacielem.
You may find it helpful to tell a relative or close friend that you are depressed, and ask them to read this leaflet.
PolishZawsze dobrze jest wiedzieć, o czym się toczy rozmowa.
It is always good to know what we are actually talking about.
PolishRozmowa na temat strategii "Europa 2020” musi brać pod uwagę doświadczenia poprzedniej strategii.
(PL) Discussion about the Europe 2020 strategy must take account of the experience of the previous strategy.
PolishTa rozmowa wewnątrz ciebie w jakiś sposób się pomieszała.
That conversation inside of you got mixed up in some way.
PolishCzy posiedzenie to także rozmowa telefoniczna i czat?
Does it include telephone meetings and Internet meetings?