"rozmawiać" - angielskie tłumaczenie

PL

"rozmawiać" po angielsku

volume_up
rozmawiać {czas. ndk}

PL rozmawiać
volume_up
[rozmawiam|rozmawiałbym] {czasownik niedokonany}

1. ogólne

O sprawach nierozwiązanych możemy rozmawiać w toku procesu negocjacyjnego.
We can talk about the unresolved issues during the negotiation process.
Musimy rozmawiać o zasługach i ściśle monitorować wdrażanie reform.
We need to talk about the merits and closely monitor the implementation of the reforms.
Także o tej sprawie będziemy musieli rozmawiać w Niżnym Nowogrodzie.
That is also something we will have to talk about in Nizhny Novgorod.
Mieliśmy okazję rozmawiać z odpowiedzialnymi za nie ludźmi.
We had the opportunity to speak with the people in charge.
Musimy otwarcie rozmawiać z Turcją, której integrację, co powtórzę na koniec, popieramy.
We must speak openly to Turkey, whose integration, I repeat in closing, we support.
Dlatego musimy rozmawiać z tymi, którzy za to odpowiadają.
That is why we need to speak with those who have responsibility.
rozmawiać (też: konwersować)
Jako przykład, przedstawię wam trzy z tych narzędzi, dzięki którym można rozmawiać z ciałem.
I'm going to give you an example of three of these tools through which to converse with the body.
Chcę wyraźnie zaznaczyć, że kocham język Szekspira, ale żałuję, że młodzi ludzie rozmawiają ze sobą tylko w tym jednym języku.
I want to state quite clearly that I love the language of Shakespeare, but I do think it is a pity if our young people converse in but one language.
Te kobiety przy stole są z ośmiu lub dziewięciu krajów. ~~~ Rozmawiają ze sobą, ale nie rozumieją ani słowa, bo mówią w różnych językach.
All these women sitting at one table from eight, nine countries, all chatting to each other, not understanding a word, because they're all speaking a different language.

2. "z kimś"

rozmawiać
by rozmawiać naśladując trenerów i ich klientów.
And it would build a working alliance with you through that dialogue.
Robot używa syntetycznej mowy by rozmawiać naśladując trenerów i ich klientów. ~~~ by rozmawiać naśladując trenerów i ich klientów.
And the robot spoke with a synthetic voice to engage you in a coaching dialogue modeled after trainers and patients and so forth.
Właśnie dzięki temu, że nawiązaliśmy dialog, jesteśmy w stanie rozmawiać o kwestiach takich, jak prawa człowieka.
It is through dialogue we have built up that we are able to discuss areas such as human rights.

3. "gawędzić"

rozmawiać
volume_up
to shmoose {czas.} [pot.]

Przykłady użycia - "rozmawiać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishW tej sprawie musimy rozmawiać wszyscy razem i dojść do wspólnego rozwiązania.
This is an issue which we must discuss together and find a common solution.
PolishJak możemy wówczas rozmawiać o torturach i walczyć z nimi w podkomisji?
How can we be discussing torture and the fight against it in this subcommittee?
PolishUważam, że nie wystarczy tylko odnieść się do tego wielkiego problemu lub o nim rozmawiać.
I believe that it is not enough to simply refer to or reflect on this huge problem.
PolishWięc zaczęliśmy z nimi rozmawiać i przekonywać ich, że znajdujemy się na obszarze chronionym.
So, we started talking with them, convincing them that we are in a protected area.
PolishDopiero wtedy będziemy mogli rozmawiać o przystąpieniu Chorwacji do Unii Europejskiej.
Then, and only then, will we be able to discuss Croatia's accession to the European Union.
PolishBardzo nieliczni pracodawcy będą skłonni otwarcie rozmawiać o dyskryminacji.
Very few employers will be openly willing to discuss discrimination.
PolishCieszy mnie więc, że możemy dziś o tej ważnej sprawie rozmawiać.
That is why I am pleased that we are debating this important issue this evening.
PolishJeżeli tego nie zrobimy, nikt spoza Unii nie będzie wiedział, z kim rozmawiać.
Otherwise, in the outside world they will not know who to contact.
PolishO tej rozbieżności, coraz bardziej dramatycznej, musimy rozmawiać wspólnie.
We must hold joint debates on this increasingly dramatic divergence.
PolishTrzeba mianowicie rozmawiać o naszej relacji z agencjami ratingowymi.
What needs to be said is, let us discuss our relationship with credit rating agencies.
PolishDlatego powinniśmy o tym rozmawiać i zrobić coś, by temu zapobiec.
Therefore, it is important that we discuss it and do something to prevent it.
PolishCzas, abyśmy zaczęli rozmawiać o cudzie, czyli o Unii Europejskiej.
It is time we started talking about the miracle that is the European Union.
PolishDziś spotykamy się tu ponownie, by rozmawiać o genetycznie zmodyfikowanych paszach dla zwierząt.
Now we are here again this evening, talking about genetically modified animal feed.
PolishZaczynają rozmawiać i jeden mówi: "Hej, ktokolwiek próbował tego posłuchać?
And they start talking, and one of them says, "Hey, has anybody tried to listen for this thing?
PolishPowinniśmy rozmawiać o konkretnych rozwiązaniach, które umożliwiłyby nam osiągnięcie oszczędności.
We should be talking about concrete measures that would enable us to make savings.
PolishRozumiem tych, którzy mówią, że nie chcą rozmawiać ze ścianą.
I understand those who say they have no desire to keep talking to a brick wall.
PolishPomimo to należy z tym krajem rozmawiać i należy z tym krajem podpisać porozumienie.
In spite of this, talks should be conducted with this country and the Agreement should be signed.
PolishByłoby dużo lepiej rozmawiać wspólnie, ponieważ umożliwiłoby to wyciągnięcie odpowiednich wniosków.
Together would be far better, so that we can draw our conclusions accordingly.
PolishJego brat powiedział: "Chciałbym znów rozmawiać z Tonym, komunikować się z nim, a on ze mną."
I just want to be able to communicate with him and him to be able to communicate with me."
PolishWspólnie Unia Europejska może rozmawiać z Chinami i do tego dążymy.
The European Union collectively can engage with China, and that is what we have been doing.