"rodzić" - angielskie tłumaczenie


Czy chodziło Ci o rodzic
PL

"rodzić" po angielsku

volume_up
rodzić {czas. ndk}

PL rodzić
volume_up
[rodzę|rodziłbym] {czasownik}

1. ogólne

rodzić (też: rodzić)
Rodzenie ich jest niebezpieczne. ~~~ Rodzenie ich to śmiertelna udręka.
They are dangerous to give birth to, are agonizing to give birth to.
Średnio, obecnie kobiety rodzą swoje pierwsze dziecko dobrze po trzydziestce.
On average, women are now well into their thirties when they give birth to their first child.
Rodzą w lodzie i żywią się arktycznym dorszem, który żyje pod lodem.
They give birth inside the ice, and they feed on the Arctic cod that live under the ice.
rodzić
Rodzenie ich jest niebezpieczne. ~~~ Rodzenie ich to śmiertelna udręka.
They are dangerous to give birth to, are agonizing to give birth to.
Średnio, obecnie kobiety rodzą swoje pierwsze dziecko dobrze po trzydziestce.
On average, women are now well into their thirties when they give birth to their first child.
Rodzą w lodzie i żywią się arktycznym dorszem, który żyje pod lodem.
They give birth inside the ice, and they feed on the Arctic cod that live under the ice.

2. "plony"

To bardzo dobrze, bo dzięki temu zawsze rodzi się coś nowego.
This is very good, because it always yields something new.
Dlatego całkowicie słuszne jest szanowanie w pierwszej kolejności ziemi, która rodzi produkty, a następnie przetwórców, ale przede wszystkim konsumentów.
It is therefore only right that we respect first the land, which yields the produce, then the processor, if any, but above all the consumer.

Synonimy (polski) dla "rodzić":

rodzić

Przykłady użycia - "rodzić" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishIstnieją przypadki, w których jeden rodzic kradnie dziecko drugiemu.
There are cases where one parent actually steals the child from the other parent.
Polish22% polskich dzieci, których przynajmniej jeden rodzic pracuje, zagrożonych jest ubóstwem.
And 22% of Polish children with at least one working parent are threatened by poverty.
PolishŻaden rodzic nie powinien przechodzić przez cierpienie związane ze stratą dziecka.
No parent should have to go through the pain of losing a child.
PolishFormularze rozpoczęcia leczenia dla pacjentek nie mogących rodzić dzieci powinien o także zawierać:
Treatment initiati on forms for male patients should also include:
PolishCzułam, że technologia powinna rodzić magię, a nie ją zabijać.
And it felt like technology should enable magic, not kill it.
PolishA jeźliby nie była splugawiona niewiasta, aleby czysta była, niewinna zostanie, i dziatki rodzić będzie.
And if the woman be not defiled, but be clean; then she shall be free, and shall conceive seed.
PolishJednak jak w każdym partnerstwie mogą rodzić się problemy i trudności, a my musimy je pokonywać.
However, as in all partnerships, complications and difficulties can arise, and we have to overcome these.
PolishKażdy, kto ogląda amerykańską telewizję w porach najwyższej oglądalności, wie, jakie to może rodzić problemy.
Anyone watching prime-time television in the United States can see what trouble this can cause.
PolishJako rodzic adopcyjny będziesz mieć takie same prawa i obowiązki wobec dziecka jak każdy inny rodzic.
As an adoptive parent, you will have the same rights and obligations towards your child as any other parent.
PolishTo może rodzić pytania o jej strukturę organizacyjną i autonomię, które należy poddać pod rozwaę w przyszłości.
That may raise questions regarding its structure and autonomy, which can be examined in the future.
PolishJesteśmy przedstawicielami tego samego gatunku, który nadal może rodzić najpiękniejsze kwiaty ogrodu życia.
We are all members of a single species, which is still capable of plucking the best flowers from the garden of life.
PolishBez wątpienia każdy rodzic z chęcią wydałby taką kwotę, o ile przyczyniłaby się do zwiększenia bezpieczeństwa jego dziecka.
Of course, every parent would happily hand over that amount if it contributed to their child's safety.
PolishWięc jeśli zdarzy się wypadek, lub twoja mama za chwilę zacznie rodzić zapomnij, że dotrzesz do ośrodka zdrowia.
So if you're in an emergency situation -- or if you're a mom about to deliver a baby -- forget it, to get to the health care center.
PolishRodzic dziecka leczonego lekiem Evoltra powinien poinformować lekarza, jeśli którakolwiek z powyższych chorób dotyczy jego dziecka.
If you are the parent of a child who is being treated with Evoltra, tell the doctor if any of them apply to your child.
PolishAnalizy sugerują, że dziecko, którego rodzic używa tytoniu, w istocie "wypala” co czwartego papierosa z tych, które palą jego rodzic.
Studies suggest that a child whose parent uses tobacco actually 'smokes' every fourth cigarette that his or her parent smokes.
PolishWykres, który tu nazwaliśmy "Najbardziej Przerażającym Wykresem Jaki Nowy Rodzic Może Sobie Wyobrazić" Ten wykres powstał na podstawie czterech niezależnych badań.
This chart is comprised of four completely independent studies.
PolishCo zdecydowałby jakikolwiek rodzic?
PolishPrzypomnę, ponad 70% Europejczyków uważa transakcje transgraniczne za mogące rodzić większe problemy niż zakupy lokalne.
I would remind the House that over 70% of Europeans consider that cross-border transactions are likely to prove more problematic than local purchases.
PolishRodzic dziecka leczonego lekiem Evoltra powinien poinformować lekarza, jeśli którykolwiek z powyższych objawów występuje u jego dziecka.
If you are the parent of a child who is being treated with Evoltra, tell the doctor if any of the above conditions apply to your child.
PolishJeśli Twoja małżonka lub partnerka – drugi rodzic Twoich dzieci – pracuje w Twoim kraju pochodzenia, to właśnie tam przysługuje Wam zasiłek na dzieci.
If your spouse or partner — your children’s other parent — works in your home country, you are entitled to child benefits there.