"rezygnować z" - angielskie tłumaczenie

PL

"rezygnować z" po angielsku

PL rezygnować z
volume_up
{czasownik}

1. "czegoś"

rezygnować z (też: zrzekać się, zrzec się, zrezygnować z)
volume_up
to forfeit {czas. przech.} (give up)
volume_up
to turn in {czas.} [pot.] (give up, stop)

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "rezygnować z"

rezygnować czasownik
z przyimek
z
English

Przykłady użycia - "rezygnować z" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNie wolno nam rezygnować z ogromnych korzyści, jakie może przynieść Unia Europejska.
We must not give up the huge benefits that the European Union can bring.
PolishJest to więcej niż znak: Komisja nie ma zamiaru rezygnować z tej kwestii.
This must be more than a sign: the Commission has no intention of relinquishing this matter.
PolishJak dotąd przyjmowaliśmy jasne sektorowe podejście i uważam, że nie powinniśmy z tego rezygnować.
Hitherto we have taken a clear sectoral approach, and I believe we must not forgo this.
PolishJednakże nie należy rezygnować z żywności przeznaczonej dla ludzi wyłącznie ze względu na "zieloną energię”.
However, we should not sacrifice human foodstuffs purely for the sake of 'green energy'.
PolishUważam, że nie powinniśmy rezygnować z wniosku, ale jasne jest, że na obecnym etapie nie ma zgody.
I think we should not kill the proposal, but it is obvious that there is no consensus at this stage.
PolishModel współpracy w infrastrukturze mówi: "Czemu mam rezygnować z ćwierci wartości?"
The cooperative infrastructure model says, why do you want to give up a quarter of the value?
PolishMam nadzieję, że możemy stopniowo rezygnować z używania węgla.
I hope that we can gradually stop using coal.
PolishI nie sądzę, że powinniśmy rezygnować z piękna.
And I don't think that we should give up on beauty.
PolishDlatego pomimo ogromnych wysiłków nie należy rezygnować za szybko z węgla jako dostępnego źródła energii.
For this reason, despite enormous efforts, we should not give up on coal too quickly as an accessible source of energy.
PolishWykazano, że chory otrzymujący opiekę w domu wymaga trzech opiekunów, którzy z zasady muszą rezygnować z pracy.
It has been shown that a patient who is cared for at home needs three carers, who generally have to give up their jobs.
PolishNie chcę rezygnować z nauki, ale jednocześnie mam czasem wrażenie, że nauka wymyka nam się spod kontroli.
I don't want to give up the science, but at the same time it kind of feels sometimes like the science is coming out from under us.
PolishZamiast całkowicie odłączać konto i rezygnować z synchronizacji, możesz kliknąć Zaawansowane, aby wybrać synchronizowane elementy.
Instead of disconnecting your account entirely and disabling sync, you can choose what you want to sync by clicking Advanced.
PolishChciałbym powiedzieć, że nie pragnę bronić lobby na rzecz agrochemikaliów, ale nie powinniśmy natychmiast z nich rezygnować.
What I would like to say is that I do not want to defend the lobby in favour of agrochemicals, but we should not give up straightaway.
PolishNa mocy traktatu obowiązek zorganizowania Komisji należy do jej przewodniczącego i nie mam zamiaru z niego rezygnować.
Under the treaty, the responsibility for the organisation of the Commission falls to its President, and I have no intention of renouncing it.
PolishCo się tyczy rozszerzenia, kryzys każe ponownie przyjrzeć się warunkom debaty, niemniej jednak uważam, że nie powinniśmy rezygnować z rygorystycznego podejścia.
On enlargement, this crisis is re-opening the conditions of the debate, but I believe that we need to remain rigorous.
PolishJednak nie możemy w imieniu tego interesu poświęcać praw człowieka i rezygnować z naszej krytyki sytuacji w zakresie tych praw w Chinach.
However, we cannot sacrifice human rights and our criticism of the situation regarding human rights in China for the sake of a strategic interest.
PolishPrzede wszystkim w omawianym budżecie pokazano determinację Parlamentu, aby w obecnym okresie kryzysu nie rezygnować z dużych inwestycji europejskich.
Above all, this budget demonstrates Parliament's determination not to abandon large-scale European investments during this crisis period.
PolishNikt Unii w tym dziele nie wyręczy i UE nie może rezygnować z roli globalnego promotora radykalnych środków w walce z globalnym ociepleniem.
No one will take the EU's place, here, and the EU must not give up the role of global promoter of radical means in the fight against global warming.
PolishNiedopuszczalne jest, żeby młodzi ludzie pochodzący z biednych rodzin czy ze wsi musieli rezygnować z nauki z powodu swojej sytuacji finansowej.
It is unacceptable that young people originating from poor families or from a rural environment are obliged to leave school because of their financial situation.
PolishNadawcy publiczni w Unii Europejskiej nie powinni rezygnować z wysokiej jakości programów niszowych po to, aby konkurować z nadawcami prywatnymi.
The public service broadcasters across the European Union should not neglect high-quality niche programmes in order to compete with privately owned broadcasters.