"reperkusje" - angielskie tłumaczenie

PL

"reperkusje" po angielsku

volume_up
reperkusje {niemęskoos.}

PL reperkusje
volume_up
{niemęskoosobowy}

reperkusje (też: wstrząsy następcze)
volume_up
comeback {rzecz.}

Przykłady użycia - "reperkusje" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNieuchronnie my tutaj w Europie odczuwamy reperkusje tych sytuacji.
Inevitably, all these situations are having repercussions for us here in Europe.
PolishTo bez wątpienia wywoła bardzo pozytywne reperkusje w całym regionie.
It goes without saying that this would have extremely positive repercussions in the whole region.
PolishReperkusje kryzysu gospodarczego i finansowego są dobrze znane, także na rynku pocztowym.
The repercussions of the economic and financial crisis are well known, including on the postal market.
PolishOstatni skandal w sprawie podatków w Lichtensteinie miał reperkusje w wielu państwach członkowskich UE.
The recent tax scandal in Liechtenstein had repercussions in many Member States of the EU.
PolishReperkusje takiego stanu rzeczy dotkną świata polityki.
But the ripple effects of this are going to go out into our politics.
PolishMusimy ponadto radzić sobie z zewnętrznymi wpływami politycznymi, które mogą mieć niekorzystne reperkusje.
We also have to deal with external political influences that may have unfavourable repercussions.
Polishjak jest przygotowana gospodarka europejska na prawdopodobne reperkusje kryzysu, który się właśnie zaczął?
how well-prepared is the European economy to withstand the likely repercussions of the crisis that has begun?
PolishMyślę, że wszelkie poprawki należy dobrze przemyśleć, ponieważ mogą one nieść ze sobą skomplikowane reperkusje.
I think any amendments have to be considered very carefully, because they might have complex repercussions.
PolishW tym kontekście sprawozdanie to stanowi reakcję na kryzys finansowy i jego reperkusje społeczno-gospodarcze.
In this context, this report represents a reaction to the financial crisis and its socioeconomic repercussions.
PolishNie jest to kwestia, którą można potraktować zdawkowo, bo jej reperkusje mogą być poważne.
It is not a simple throw-away line that you can use in some way or other, because it is going to have a tremendous effect down the line.
PolishJeśli konsument ma złe doświadczenia, często mają one negatywne reperkusje w stosunku do zagranicznych dostawców usług.
If a consumer has a negative experience, that experience will often wrongly have repercussions on all foreign service providers.
PolishGdyby zaburzenia równowagi rozciągnęły się na Zatokę Perską, wpływ ten byłby oczywisty, a reperkusje mogłyby mieć wymiar globalny.
If the disruption of balance spread to the Gulf, the impact would be obvious and there could be global repercussions.
PolishKryzys gospodarczy i finansowy ma zarówno globalne reperkusje, jak i przyczyny, których nie da się ograniczyć do jednego kontynentu.
The financial and economic crisis has global repercussions, as well as causes, which cannot be reduced to one continent.
PolishReperkusje szczytu NATO w Bukareszcie dotarły do tego Parlamentu.
on behalf of the IND/DEM Group. - (EL) Mr President, the reverberations from the NATO summit in Bucharest have reached this Parliament.
PolishZarazem trudna sytuacja gospodarcza, w obliczu której stanął nowy rząd, może mieć poważne reperkusje natury politycznej i społecznej.
At the same time, the difficult economic situation facing the new government may have serious social and political repercussions.
PolishKryzys gospodarczy i jego reperkusje dowiodły, że przyszłość UE trzeba oprzeć na rozwiązaniach europejskich, a nie krajowych.
The economic crisis and its repercussions have shown us that the EU's future needs to be built on European rather than domestic solutions.
PolishWpływ kryzysu na rynkach finansowych na realną gospodarkę, jak i jego reperkusje będą odczuwalne we wszystkich naszych państwach członkowskich.
The impact of the financial market crisis and its repercussions on the real economy will be felt in all our Member States.
PolishJeśli ta decyzja jest nieprzydatna, będzie mieć negatywne reperkusje na rynek samochodowy w UE, bez prawdziwych zalet dla konsumentów.
If this decision is upheld, it will have negative repercussions on car manufacturers in the EU, with no real advantage for consumers.
PolishKryzys może mieć także inne reperkusje na szczeblu regionalnym, a jego eskalacja na szerszą skalę może naruszyć stabilność na obszarze całej Azji.
The crisis is likely to have other repercussions at regional level, and wider developments affecting stability throughout Asia.
PolishRewolucja Bouaziziego w Tunezji z całą pewnością będzie mieć reperkusje w sąsiedniej Libii i nawet reżim Kaddafiego potrafi to zrozumieć.
The Bouazizi revolution in Tunisia will certainly have repercussions in neighbouring Libya, and even the Gaddafi regime can understand that.