"rekompensata" - angielskie tłumaczenie

PL

"rekompensata" po angielsku

PL rekompensata
volume_up
{żeński}

Synonimy (polski) dla "rekompensata":

rekompensata

Przykłady użycia - "rekompensata" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishMusi być to rekompensatą za poniesienie wysokich kosztów wynikających z unijnych przepisów.
That has to be the quid pro quo for meeting the high costs imposed by EU regulation.
PolishJednorazowa rekompensata nie załatwia problemu zatrudnienia.
It is also planned to deprive growers in the entire region of their livelihood.
PolishA więc najpierw usługa, a następnie rekompensata za usługi spóźnione.
So first the service and then compensation for delayed services.
PolishJest to dobro wspólne, za które należy się rekompensata.
This is a form of common good that ought to be recompensed in some way.
PolishRekompensata, jaka zostanie wypłacona tym rodzinom, ma być niższa niż cena rynkowa tych ziem.
The compensation that will be paid to the families is said to be lower than the market price of the land.
PolishA jeśli tak, czy przewidziana będzie jakaś rekompensata?
And if it has, will any compensation be envisaged?
PolishRekompensata przyznana nowym państwom członkowskim nie zatrze do końca poczucia, że jesteśmy dyskryminowani.
The compensation granted to the new Member States cannot wholly remove our feeling that we have been discriminated against.
PolishWedług nowego protokołu łączna roczna rekompensata finansowa UE wyniesie 1 845 750 euro na cały 3-letni okres.
Based on the new protocol, the overall annual financial contribution by the EU will be EUR 1 845 750 over the whole three-year period.
PolishKomisarz Borg powiedział nam, jak ważna jest ta rekompensata, ponieważ stanowi ona około 15% rocznego budżetu Mauretanii.
Mr Borg has told us how important this contribution is, since it represents approximately 15% of Mauritania's annual budget.
PolishUżywa Pan słowa "rekompensata”.
PolishRekompensata, której domagają się banki będzie ściśle kontrolowana i może zostać zakazana w stosunku do kredytów mniejszych niż 10.000 euro.
The compensation banks may demand will be strictly controlled and may be prohibited for credits of less than 10 000 euros.
PolishUprawnienia do połowów i rekompensata finansowa przewidziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Unią Europejską a Republiką Seszeli (
Fishing opportunities and financial contribution provided for by the EU-Seychelles Fisheries Partnership Agreement (
PolishOgólnie rzecz biorąc, doszło do ogromnego ograniczenia wielkości dopuszczalnych połowów, a rekompensata finansowa nie została dopasowana do tego cięcia.
In general, there is a huge reduction in fishing opportunities and financial compensation is not tailored to that reduction.
PolishW tym zrewidowanym protokole ustalone zostały na okres od dnia 1 sierpnia 2008 r. do dnia 31 lipca 2012 r. wielkości dopuszczalne połowów i rekompensata finansowa.
This revised protocol has set the fishing possibilities and the financial contribution for the period 1 August 2010 to 31 July 2012.
PolishJedyną rzeczą, jaka nie została należycie uporządkowana we wcześniejszym rozporządzeniu, była rekompensata dla pracowników producenta cukru.
The only thing not covered adequately in the earlier regulation was compensation to employees, I mean compensation to the employees of the sugar manufacturer.
PolishKażda część otrzymuje swój numer i certyfikat, a browary i inne przedsiębiorstwa kupują je jako rekompensata za wodę którą pobrali z ekosystemu.
Each increment gets a serial number and a certificate, and then the brewers and others buy those certificates as a way to return water to these degraded ecosystems.
PolishNależy zauważyć, że celem funduszu nie jest rekompensata szkód prywatnych, ale naprawa infrastruktury oraz że jest on także narzędziem refinansowania.
It is important to note that the objective of the Fund is not the compensation for private damage but to repair infrastructure and it is a tool of refinancing.
PolishOperacja ta jest również korzystna dla Mauretanii, ponieważ rekompensata pozostaje na mniej więcej tym samym poziomie, podczas gdy połowy, przeciwnie, spadają.
This operation is also advantageous for Mauritania because the contribution remains at more or less the same level whereas catches, by contrast, are declining.
PolishNależy zauważyć, że celem funduszu nie jest rekompensata szkód prywatnych, ale naprawa infrastruktury oraz że jest on także narzędziem refinansowania.
It is important to note that the purpose of the Fund is not to provide compensation for private losses, but to repair infrastructure, and the Fund is a re-financing instrument.
PolishTo również rozumiemy, a pan podjął się, w imieniu Komisji, zapewnienia, że rekompensata za te 40 mln. euro zostanie zapewniona w formie środków polityki rozwoju.
We understand this too, and you undertook, on behalf of the Commission, to ensure that there would be compensation for those EUR 40 million as part of development policy.