"recepta" - angielskie tłumaczenie

PL

"recepta" po angielsku

PL recepta
volume_up
{żeński}

1. ogólne

recepta (też: przepis)
Jest to recepta zapisywana konsekwentnie każdemu pacjentowi.
This is the prescription which is being given consistently to every patient.
To recepta na poprawę jakości wody.
This is a prescription to improve water quality.
W tym lekach wydawanych na recept lub bez recepty, oraz ziołowych suplementów diety.
This includes prescription and non-prescription medicines, and herbal supplements.

2. Medycyna

recepta
volume_up
Rx {rzecz.} [Amer.] [skr.]

3. "na szczęście, udane małżeństwo"

recepta
volume_up
recipe {rzecz.} [przen.]
Brytyjscy konserwatyści to recepta na klęskę Wielkiej Brytanii i Europy.
The British Conservatives are a recipe for disaster for Britain and for Europe.
. - (FR) Wyższe podatki i więcej kontroli: oto recepta Brukseli dla Europy!
. - (FR) Higher taxation and more controls: that is the Brussels recipe for Europe!
To miałaby być recepta na przyszłe spory społeczne.
That would be a recipe for communal strife in the future.

Synonimy (polski) dla "recepta":

recepta

Przykłady użycia - "recepta" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishOkazało się to dobrą receptą na przykład w przypadku mojego kraju, Finlandii.
This has proven to be a good formula in my own country, Finland, for example.
PolishLudzie oczekują, że współpraca na rzecz rozwoju będzie receptą na wszystko.
People expect development cooperation to be able to do anything and everything.
PolishOkazała się być jedyną receptą na podtrzymanie roli Europy w dwubiegunowym świecie.
It appeared as the only formula for Europe to preserve its role in the bipolar world.
PolishOczywiście jest to Utopia, to recepta na paraliż, a nie wolność.
Of course, this is Utopia; it's a formula for paralysis, not freedom.
PolishRecepta na szczęście -- to po co tu wszyscy przyszliście -- receptą na szczęście są niskie oczekiwania.
The secret to happiness -- this is what you all came for -- the secret to happiness is low expectations.
PolishZatem, podsumowując czym jest nasza tajna recepta pozwalająca wmieszać współczucie w struktury korporacji?
So, having said all that, what is the secret formula for brewing compassion in the corporate setting?
PolishTylko pytanie, czy to, co proponuje nam Komisja Europejska i Rada, jest rzeczywiście dobrą receptą.
Only there is a question as to whether what the Commission and the Council are proposing really is a good solution.
PolishReceptą na osiągnięcie rozwiązań w tych nietypowych sytuacjach są inwestycje w naukę i rozwój technologiczny.
The way to find solutions to such unusual situations is investment in science and technological development.
PolishTo jedyna recepta na zadowalający obie strony rozwój partnerstwa między Rosją a Unią Europejską.
It is the only way for the partnership between Russia and the European Union to be developed to the satisfaction of both sides.
PolishTymczasem ta recepta nie odnosi żadnego skutku.
PolishTo recepta na sukces, zróbmy tak."
That sounds like a winner; we'll go with it."
PolishNie istnieje magiczna recepta na skuteczne rozwiązania dla takich tragedii, lecz istnieją wytrwałe i stanowcze polityki.
There are no magic recipes for finding absolutely effective solutions to such tragedies, but there are persistent and determined policies.
PolishChcę państwu powiedzieć, że receptą na obecny kryzys nie jest na pewno większa regulacja ani większe podatki i większa interwencja.
I would like to say that the remedy for the current crisis certainly is not greater regulation, nor is it higher taxes or more intervention.
PolishNie - oznacza to, że tak naprawdę europosłowie nie za bardzo wierzą, że Europejski Bank Centralny może być receptą, remedium, na kryzys, że może być kołem ratunkowym.
No - it means, in fact, that MEPs do not really believe the European Central Bank can be a solution, a remedy, to the crisis, or that it can be a lifebelt.
PolishPo drugie, ta recepta na zarządzanie konfliktami w tym regionie powinna zostać ponownie zbadana, tak aby przyspieszyć i zwiększyć możliwości ich ostatecznego rozwiązania.
Secondly, this formula for managing the conflicts in the region should be re-examined in order to accelerate and increase the possibilities for their final settlement.