"reasumując" - angielskie tłumaczenie

PL

"reasumując" po angielsku

PL reasumując
volume_up

reasumując
Reasumując zatem - automatyczna wymiana informacji dokonywana na życzenie.
To sum up, then, an automatic exchange of information upon request.
Reasumując, w pewnych dziedzinach SIS II daje nam w rezultacie lepszą Europę.
To sum up, in some fields SIS II gives us a better Europe.
To sum up, there is only a problem with the Council.

Synonimy (polski) dla "reasumując":

reasumując

Przykłady użycia - "reasumując" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishReasumując, w państwa sprawozdaniu znalazło się kilka użytecznych rozwiązań.
To conclude, there are a number of useful solutions in your report.
PolishReasumując, jesteśmy świadkami nadzwyczajnych zmian w amerykańskim sektorze usług bankowych.
In short, we have witnessed an extraordinary transformation in the US banking landscape.
PolishReasumując, na tym etapie negocjacji wyłoniły się trzy główne bloki.
In short, at this stage in negotiations, three major blocs have emerged.
PolishReasumując, jestem w gruncie rzeczy bardzo zadowolony z tego porozumienia.
All in all, I am, in fact, very satisfied with the agreement.
PolishReasumując, powiedziałabym tak: za dużo szumu, za mało treści.
Taking stock, I would say: too much hype and too little substance.
PolishReasumując, panie przewodniczący, chodzi również o określenie, jaką Europę pragniemy pomóc zbudować.
In conclusion, Mr President, it is also a case of defining which Europe we want to help build.
PolishReasumując, CHMP stwierdził, że można przyjąć obydwa wskazania (leczenie i profilaktyka).
In summary, the CHMP considers that both indications (curative treatment and prophylaxis) were acceptable.
PolishReasumując: Iran, akceptując NPT, wyrzekł się z czasem możliwości zdobycia broni jądrowej.
To recap: Iran, in accepting the NPT, abandoned over time the option to equip itself with nuclear weapons.
PolishReasumując należy stwierdzić, że Wspólna Polityka Rolna obejmuje częściowo także elementy polityki socjalnej.
In summary, it should be said that the CAP also includes certain elements of social policy.
PolishReasumując: w czasie obecnego kryzysu Europa musi dostrzegać szeroki kontekst i patrzeć perspektywicznie.
To conclude: Europe, in this crisis, needs to look far and wide.
PolishReasumując informacje o ropie - jest jej bardzo dużo.
So, that's one of the stories of oil; there's just a lot of it.
PolishReasumując, polityka rybacka wymaga nowego podejścia.
To summarise, a new approach to fisheries policy is needed.
PolishReasumując: mniej retoryki, a więcej konkretów!
In short, what we need is less rhetoric and more concrete action.
PolishReasumując, musimy dzisiaj powiedzieć bardzo stanowczo nie!
In summary, we must today say a resounding 'No!'
PolishReasumując, dyrektywa obejmie teraz swoim zakresem każdy produkt, który jest istotny dla zużycia energii.
To recap, every product that is relevant to the consumption of energy now falls within the scope of the directive.
PolishReasumując, dokument Komisji, przygotowane sprawozdania, dzisiejsza dyskusja określają w dobrym kierunku dalsze prace.
In summary, the Commission document, the reports and today's debate are all a step in the right direction.
PolishReasumując, Komisja jest w stanie poprzeć 83 z 202 proponowanych poprawek w pełni, częściowo, lub co do zasady.
To recapitulate, the Commission is able to accept 83 of the 202 proposed amendments in full, in part or in principle.
PolishReasumując, wydaje się, że zdefiniowanie życia jest trudne. ~~~ By wydać taki osąd, niezbędna może się okazać definicja życia.
If you take the lesson of all these pictures, then you realize, well actually maybe it's not that easy.
PolishReasumując, uważamy, że Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu może odgrywać bardzo wartościową rolę w budowie wspólnego systemu.
In conclusion, we feel that the Asylum Support Office could play a very valuable role in developing a common system.
PolishReasumując, pragnę zaznaczyć, że należałoby zaproponować system skuteczny i solidny, a wciąż jeszcze do niego nam daleko.
To conclude, what is important is to come up with an effective and robust system. We are still far from achieving that.