"realny wpływ" - angielskie tłumaczenie

PL

"realny wpływ" po angielsku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "realny wpływ" w kontekście.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "realny wpływ"

realny przymiotnik
wpływ rzeczownik

Przykłady użycia - "realny wpływ" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishFeminizacja ubóstwa ma realny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne kobiet.
The feminisation of poverty has a real impact on the physical and mental health of women.
PolishTym, co daje poczucie, że mamy realny wpływ na nasze życie, jest uczestnictwo w podejmowaniu decyzji.
One thing which allows us to feel that we have real control over our lives is the ability to participate in decision making.
PolishJednakże jednocześnie występuje bardzo realny negatywny wpływ środków ochrony roślin na środowisko naturalne, w szczególności na cieki wodne.
At the same time, however, the adverse impact of plant production products on the environment, and on watercourses in particular, is a very real one.
PolishSpełnienie tych warunków pozwoli Europejczykom, po raz pierwszy w historii zintegrowanej Europy, mieć realny i bezpośredni wpływ na tworzenie polityki europejskiej.
Fulfilment of these conditions will allow Europeans, for the first time in the history of our integrated Europe, to have a real and direct influence on the creation of European policy.
PolishPod względem omawianych tematów, to dobre popołudnie dla Parlamentu Europejskiego i Unii Europejskiej, gdyż tematy te mają realny wpływ na gospodarkę.
Mr President, this is a good afternoon for the European Parliament and the European Union in terms of the topics we are discussing, which has a real impact on the real economy.
PolishW nawiązaniu do ostatniego pytania, czego Rada obawia się w związku z prawidłową oceną skutków, która pozwoli nam poznać realny wpływ waszych propozycji na produkcję żywności w Europie?
Following up the last question, what is it that the Council has to fear about a proper impact assessment so that we might know the real impact of your proposals on food production in Europe?

Pozostałe hasła

Polish
  • realny wpływ

Więcej tłumaczeń w słowniku angielsko-polskim.