"realny" - angielskie tłumaczenie

PL

"realny" po angielsku

volume_up
realny {przym. m.}

PL realny
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

Horyzontalne podejście to jedyny realny sposób zagwarantowania wszystkim równego tratowania.
The horizontal approach is the only real way of guaranteeing equal treatment for all.
Wznowienie negocjacji z Mercosurem stanowi realny problem.
There are real concerns about the reopening of the negotiations with Mercosur.
Szczyt energetyczny z lutego również przyniósł realny przełom.
The energy summit in February also brought a real breakthrough.
Przyszłość gospodarki rolnej oraz WPR muszą zagwarantować rolnikom realny i pewny dochód.
The future of farming and the CAP must provide farmers with a viable secure income.
Udało mu się wynegocjować realny kompromis, który uwzględnia najróżniejsze aspekty sektora wina.
He has managed to negotiate a viable compromise, which takes into account all the different aspects of the wine sector.
Współpraca z tymi organizacjami była jedyną realną opcją, jaka była dostępna.
Working with them was the only viable option available.
Aby być skutecznymi, musimy mieć realne instrumenty do walki z terrorystami.
In order to be effective, we must have workable instruments for fighting terrorism.
Bezpośrednie, realne i szczere stosunki na linii UE-Rosja są bardzo ważne.
It is important that the EU and Russia have a straightforward, workable and honest relationship.
Wszyscy potrzebujemy większej racjonalizacji zużycia energii, lecz zafundujmy sobie rozwiązania, które są realne.
We all need better energy efficiency, but let us have solutions that are workable.
volume_up
actual {przym.}
Tak żeby pokazać skalę i realny rozmiar rzeźby.
That's just to show the scale and the actual size of the sculpture.
Powinni państwo jednak wiedzieć, że żądali tego nasi afrykańscy partnerzy, sądzę, że raczej ze względu na zasadę, niż na realny problem.
You should simply be aware that this was requested by our African partners, I think more likely due to a question of principles than as an actual issue.
Ale minie jeszcze dużo czasu zanim będzie je można wszczepić pacjentowi i wykorzystać jako realną terapię.
. ~~~ But still ways to go to get stem cells into patients, in terms of actual therapies for organs.
volume_up
practical {przym.}
Istnieją więc bardzo realne i praktyczne konsekwencje, a jest to zaledwie jedna z nich.
So there are very real and practical implications and this is just one of them.
Chciałabym zobaczyć realne skutki wynikające z opracowania tego wniosku.
I would like to see practical results in the wake of that proposal.
Czy Rada mogłaby poinformować nas, jak wygląda realna praktyczna perspektywa przeprowadzenia tych działań?
Can the Council tell us what real, practical prospects there are of such action?
Myślę, że pomysł ten nie jest ani realny, ani sprawiedliwy.
I think that this notion is neither feasible nor fair.
Realne rozwiązania powinny być więc realizowane w praktyczny sposób.
Feasible solutions should therefore be pursued in a pragmatic manner.
Na koniec chciałabym podkreślić, że na szczeblu europejskim realny byłby jedynie podatek od działalności finansowej.
Finally, I would like to emphasise that only a tax on financial activities would be feasible at European level.

Synonimy (polski) dla "realny":

realny

Przykłady użycia - "realny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishJest ambitny plan, ambitniejszy nawet niż wniosek Komisji, ale realny.
This is ambitious, more ambitious than the Commission's proposal, but not excessive.
PolishPlan zwiększenia tego celu do 30 % do roku 2020 jest zatem bardzo realny.
Therefore, raising this target to 30% by 2020 is very realistic.
PolishCzy Komisja jest zdania, że harmonogram ten jest realny, i co robi, aby przyspieszyć bieg spraw?
Does the Commission believe that this schedule is realistic and what is it doing to speed things up?
PolishWir jest dla Steve'a Granda tak samo realny jak skała. ~~~ Wir jest dla Steve'a Granda tak samo realny jak skała.
A whirlpool, for Steve Grand, is a thing with just as much reality as a rock.
PolishDialog na szczeblu europejskim zyskał konkretny, realny wymiar.
Dialogue within European is a concrete reality.
PolishTen ambitny, lecz jednocześnie realny limit można osiągnąć przy pomocy innowacyjnej technologii środowiskowej.
This ambitious and yet realistic limit can be achieved by means of innovative environmental technology.
PolishWydaje mi się, że potrzeba szerszej dyskusji w tej kwestii, tak aby użytkownicy mogli wyrobić sobie naprawdę realny pogląd.
There must be more on this area, I would think, so that users genuinely obtain an effective insight.
PolishDodam, że w kontekście współpracy na rzecz rozwoju i pomocy humanitarnej wymóg ten staje się bardziej realny.
I would add that, with development cooperation and humanitarian aid, this requirement becomes a little less unrealistic.
PolishMój największy strach stawał się realny.
PolishNie mam wątpliwości, że jest pan właściwym człowiekiem, który może nadać realny kształt naszym nadziejom i wyciągnąć nas z zapaści.
I have no doubt, President Barroso, that you are the right man to give shape to our hopes and bring us out of the abyss.
PolishTo realny problem.
PolishIstnieje zatem realny problem dotyczący sposobu, w jaki euro zostało skonstruowane na mocy porozumienia z Maastricht i musimy się tym zająć.
There is therefore a genuine problem with the way in which the euro was constructed with the Maastricht agreement, and we need to address this.
PolishPo pierwsze, niezbędne jest podjęcie znacznych wysiłków w celu podniesienia świadomości tego, jak poważny i realny jest ten problemu w społeczeństwie całej Europy.
Firstly, a lot of work needs to be done to raise awareness of the gravity and reality of this problem throughout European society.
PolishUważam, że jest on jednocześnie ambitny i realny; bezcelowe jest przedstawianie ambitnych propozycji, które nie mają szans na zatwierdzenie.
I believe that it is at the same time both ambitious and realistic; putting forward ambitious proposals that have no chance of being approved is pointless.
PolishOczywiście będzie to możliwe, jeśli każde państwo weźmie realny udział i jeśli zagwarantujemy dobre warunki życia, w tym także w państwach rozwijających się.
Clearly, that is only possible if everyone really does participate and if we ensure a good living environment, including in developing countries.
PolishMusimy nadać bardziej realny wydźwięk maksymie mens sana in corpore sano , podejmując konkretne działania, które są jednak często uzależnione od kwestii finansowych.
We have to give more substance to the dictum mens sana in corpore sano via concrete actions which are often conditioned by financial aspects.
PolishInstrument Pomocy Przedakcesyjnej stanowi realny dowód na to, że nie tylko oceniamy i krytykujemy kraje, ale faktycznie wspieramy ich wysiłki w bardzo praktyczny sposób.
IPA is the concrete demonstration that we do not only assess and criticise countries, but we, in fact, support them very practically in their efforts.
PolishZdolność państwa narodowego do kontrolowania własnych granic i zmieniania polityki imigracyjnej według uznania stanowi realny przejaw suwerenności.
Mr President, the ability of a nation state to control its own borders and change its immigration policy as required is a tangible demonstration of sovereignty.