"realizowanych przez" - angielskie tłumaczenie

PL

"realizowanych przez" po angielsku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "realizowanych przez" w kontekście.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "realizowanych przez"

realizować czasownik
przez przysłówek
English
przez przyimek

Przykłady użycia - "realizowanych przez" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishProwadzi nas to do potępienia strategii politycznych realizowanych przez reżim irański.
This leads us to condemn the policies pursued by the Iranian regime.
PolishOznacza to aprobatę realizowanych przez amerykańską firmę General Motors delokalizacji.
It endorses the relocations implemented by US firm General Motors.
PolishJest to efekt szczegółowych działań realizowanych przez Komisję prawie od trzech lat, począwszy od marca 2005 r.
This brings to fruition extensive work begun by the Commission almost three years ago, in March 2005.
PolishKomitet dostarcza Agencji wsparcia w zakresie realizowanych przez nią zadań, wydając opinie i dostarczając informacji.
The Committee shall assist the Agency in carrying out its tasks by giving opinions and providing information.
PolishPozwolę sobie również wspomnieć pokrótce o środkach wsparcia realizowanych przez nas w ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA).
Let me also briefly mention the support measures we are putting in place under the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA).
PolishKonieczna jest więc większa komplementarność, spójność oraz koordynacja programów pomocowych realizowanych przez Unię i poszczególne państwa członkowskie.
What is needed is greater complementarity, cohesion and coordination in the aid programmes of the EU and of individual Member States.
PolishW ciągu ostatnich 30 lat doświadczaliśmy korzyści kolejnych realizowanych przez nas polityk spójności.
(FR) Madam President, Mrs Hübner, over the last 30 years we have witnessed the benefits of the different cohesion policies we have pursued.
PolishPo drugie, z zadowoleniem przyjmuję zamiar skonsolidowania współpracy w zakresie konkretnych projektów ochrony praw człowieka realizowanych przez Radę Europy.
Secondly, I welcome the intention to consolidate cooperation in the specific human rights protection projects launched by the Council of Europe.
PolishWłaściwie zastanawialiśmy się, czym ten pakt o imigracji i azylu różni się od polityk realizowanych od lat przez Unię Europejską i przez państwa członkowskie.
We were actually wondering how this Pact on Immigration and Asylum differs compared with the policies followed for years by the European Union and by Member States.
PolishOdnotowaliśmy uwagę audytorów, że około 80 % transakcji UE jest realizowanych przez agencje działające w państwach członkowskich na mocy wspólnych umów zarządzania.
We note the auditors' remarks that around 80% of the transactions of the EU are carried out by agencies working within the Member States under joint management agreements.
PolishW związku z tym jeden z projektów realizowanych przez rząd Rumunii polega na wspieraniu młodzieży w budowie dla nich przez najbliższe trzy lata 100 tysięcy domów mieszkalnych.
In this regard, one of the projects which the Romanian Government is using to support young people is the construction of 100 000 homes for them in the next three years.
PolishTo daje niektórym siłom, kierującym się motywami politycznymi, możliwość zablokowania projektów realizowanych przez te władze lokalne, w których owe siły nie mają swoich przedstawicieli.
This gives politically committed forces the opportunity to 'put a brake on' projects in those local authorities where their political parties are not represented.
PolishZ drugiej strony zamierzamy także wyjaśnić zasady, które powinny pomóc w spójnym stosowaniu prawa wspólnotowego i międzynarodowego w kontekście operacji realizowanych przez Frontex.
On the other hand, we are also going to try to clarify the rules that should help to ensure that Community law and international law are applied consistently within the context of Frontex operations.

Pozostałe hasła

Polish
  • realizowanych przez

Więcej tłumaczeń zawiera słownik niemiecko-polski.