"realizować zadania" - angielskie tłumaczenie

PL

"realizować zadania" po angielsku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "realizować zadania" w kontekście.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "realizować zadania"

realizować czasownik
zadanie rzeczownik
żądania rzeczownik

Przykłady użycia - "realizować zadania" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishChcemy, żeby w dalszym ciągu funkcjonował i mógł realizować swoje zadania.
We want it to remain in place and we also want it to be able to carry out its tasks.
PolishCzy ENISA w swojej obecnej postaci jest w stanie realizować zadania, jakich się od niej wymaga?
In its present form, can ENISA perform the tasks that are expected of it?
PolishTylko w taki sposób będzie ona skutecznie realizować zadania wynikające z potrzeb Wspólnoty.
Only in this way will it be able effectively to implement the tasks required of it by the EU.
PolishNależy zadania te realizować w ramach funkcjonujących instytucji, które są i tak rozbudowane.
These tasks should be implemented within the framework of functioning institutions that have in any case already been expanded.
PolishWynika to ze szczupłości budżetu i dowodzi, że 1% PKB to zbyt mało, by prawidłowo realizować zadania.
This is due to the limited resources foreseen in the budget and proves that 1% of GDP is not enough to properly tackle the tasks at hand.
Polish. - Uważam, że Parlament może skutecznie realizować swoje zadania jedynie wtedy, jeżeli uda mu się utrzymać efekty prawodawstwa.
in writing. - I consider the role of Parliament to be only effective if it can sustain the effect of legislation.
PolishArmia kongijska nie dysponuje wystarczającymi zasobami ludzkimi, technicznymi czy finansowymi, aby realizować swoje zadania we wschodnim Kongu.
The Congolese army alone does not have the human, technical or financial resources to carry out its tasks in eastern Congo.
PolishZa bardzo istotne uważam to, by teraz każdy z nas wrócił do swojej ojczyzny i zaczął realizować swoje zadania w swoim kraju, regionie czy mieście.
I think it is very important now that everybody goes back home and starts to do things in their own nation, in their own region and in their own municipality.
PolishMandat ENISA jest ważny, ponieważ agencja została założona przez UE, by realizować bardzo konkretne zadania techniczne i naukowe w dziedzinie bezpieczeństwa informacji.
ENISA's mandate is important as it was set by the EU to carry out very specific technical and scientific tasks in the field of information security.
PolishTo fakt, że sieć może realizować liczne zadania, o których pani wspomniała, a także podjąć się zadań, jakie wymieniła pani przy okazji jakże interesujących przykładów.
It is true that this network can fulfil a number of tasks that you have mentioned and can undertake tasks of which you have suggested some interesting examples.
PolishZaproponowałem poprawkę, aby Europejski Organ Nadzoru Bankowego, który mamy zamiar utworzyć, otrzymał kompetencje pozwalające mu realizować zadania z zakresu nadzoru ostrożnościowego.
I have tabled an amendment so that our European Banking Authority, which we are hoping to set up, has a remit enabling it to perform prudential supervision tasks.
PolishZasada pomocniczości jest jedną z podstawowych zasad prawnych UE i opiera się na założeniu, że podporządkowany członek może samodzielnie rozwiązywać problemy i realizować zadania.
Subsidiarity is one of the basic principles of EU law and is based on the condition that the subordinate member is able to resolve problems and carry out tasks independently.

Pozostałe hasła

Polish
  • realizować zadania

Więcej w słowniku polsko-rosyjskim.