"realizować to" - angielskie tłumaczenie

PL

"realizować to" po angielsku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "realizować to" w kontekście.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "realizować to"

realizować czasownik
to przysłówek
English
to spójnik
English
to zaimek

Przykłady użycia - "realizować to" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPaństwa zaufanie i wsparcie pomoże mi dalej realizować to ważne zadanie.
Your confidence and support will help me carry this important task forward.
PolishTak więc będziemy oczywiście starać się realizować nadal to wielostronne podejście.
So we will try, of course, to have this multilateral approach.
PolishJeżeli ktoś zamierza realizować taki projekt, powitamy to z dużym zadowoleniem.
So if the projects are there they are very welcome.
PolishBędziemy teraz w stanie wszystko to realizować w praktyce.
We are now going to be able to put all of this into practice.
PolishMusimy również dopilnować, że będziemy realizować to, co głosimy.
We must also ensure that we practise what we preach.
PolishZapewniam państwa, że z oddaniem będę realizować to zadanie.
I assure you that I remain committed to that task.
PolishTego się od nas dziś oczekuje i to powinniśmy realizować.
An endless duty towards future generations.' This is what is expected of us, today, and it is what we should do.
PolishPowinna ona również realizować to na podstawie własnej kompleksowej strategii, która umożliwi pozytywne zmiany.
It should also implement this in its own comprehensive strategy in order to bring about positive change.
PolishJeśli mamy odnieść sukces, to należy realizować je solidnie.
This is a time when the strength of our commitments will be tested and must come out strong if we are to succeed.
PolishW mojej branży uważano mnie za szalonego, ale wiele osób zaczęło to realizować.
This was back in the late '90s, and other people in my business thought I was pretty crazy, but a lot of people then went on and actually did it.
PolishMusimy realizować to, co uzgodni Parlament po tym, jak przegłosuje rezolucję - a ja widzę, co Parlament sugeruje.
We have to go forward with what Parliament agrees when it passes its resolution, and I have seen what it is suggesting.
PolishWydatki są wykorzystywane na to, by realizować te trzy cele, ale zainteresowania i zmartwienia mas są całkowicie inne.
Expenditure is used to achieve these three aims, but the interests and concerns of the masses are entirely different.
PolishW tej kwestii musimy wdrożyć mądrą politykę gospodarczą i odbudowy oraz konsekwentnie realizować to, o czym zdecydowaliśmy w tej Izbie.
In that regard, we need to implement a prudent economic and reconstruction policy, and we must consistently push on with what we have decided in this House.
PolishIntegracja i wszystko, co ona za sobą pociąga, to wyraźnie kwestia przyjmowania ludzi oraz sposobu, w jaki powinniśmy to zadanie realizować.
Clearly, it is the action of taking people in and also the ways in which we need to do this which combine to give rise to integration and all it entails.
PolishJeśli jakaś inicjatywa będzie odrzucona przez Komisję - a więc przez egzekutywę, która ma ją realizować - może to być niezrozumiałe dla obywateli.
If an initiative is rejected by the Commission, and so by the executive which is supposed to put it into effect, this may not be understood by the citizens.
PolishTrzeba walczyć z międzynarodowymi organizacjami przestępczymi i aby prawidłowo realizować to zadanie, trzeba podjąć współpracę na szczeblu UE i międzynarodowym.
International criminal organisations must be combated, and cooperation at EU and international levels must be established to do this properly.
PolishMusimy zacząć rozwijać tę strategię: powinniśmy planować i realizować ją, jak to uczyniliśmy w przypadku Europy Wschodniej i Bałkanów, chociaż trzeba je było do tego zmusić.
We need to begin to develop this strategy: we need to plan it and we need to carry it through, as we did for Eastern Europe and as we did for the Balkans, although they had to be forced into it.

Pozostałe hasła

Polish
  • realizować to

Więcej w słowniku rosyjsko-polskim.