"realizować politykę" - angielskie tłumaczenie

PL

"realizować politykę" po angielsku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "realizować politykę" w kontekście.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "realizować politykę"

realizować czasownik
polityk rzeczownik

Przykłady użycia - "realizować politykę" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishUważam, że realizowaliśmy, i będziemy nadal realizować, mądrą politykę.
I think that we have conducted and we are continuing to conduct a wise policy.
PolishLecz stanowimy Izbę polityczną i staramy się realizować poważną politykę najlepiej, jak umiemy.
But this is a political House, and we all do serious politics as best we can.
PolishNie sądzę, żeby UE wypadało realizować taką politykę w 2010 roku.
I do not think that it befits the EU to pursue such a policy in 2010.
PolishMusimy przestrzegać rozsądnych zasad i realizować rozsądną politykę w obszarze ekonomi.
We have to follow sensible economic principles and policies.
PolishMusimy realizować naszą politykę wspólnotową w zgodzie z Traktatem.
We have to implement our EU policy in accordance with the Treaty.
PolishW państwie demokratycznym politykę należy realizować poprzez urny wyborcze, a nie za pomocą kul i bomb.
In a democracy, politics must be conducted through the ballot box, not with bullets and bombs.
PolishMusimy realizować politykę wskazywania i zawstydzania winnych.
We must implement a policy of naming and shaming.
PolishRegiony w Europie powinny dalej realizować politykę spójności w celu osiągnięcia zakładanych celów.
Local regions in Europe need to continue with the cohesion policy in order to achieve the proposed objectives.
PolishNależy zezwolić na to, by państwa członkowskie samodzielnie ustalały, jak chcą realizować politykę środowiskową.
The Member States themselves must be allowed to determine how they deal with environmental policy.
PolishMusimy więc realizować naszą politykę w bardziej rozsądny sposób.
We must therefore conduct this policy wisely.
PolishBieżący kryzys był także wyzwaniem, w tym sensie, że musimy szerzej realizować politykę koordynacji.
This crisis was also a challenge, a challenge in the sense that we must practise the policy of coordination more.
PolishTaki tryb pracy w większym stopniu pozwala planować i realizować politykę instytucji europejskich.
This method of working allows the policies of European institutions to be planned and carried out to a greater extent.
PolishJak skuteczniej realizować europejską politykę zagraniczną, aby promować na świecie wartości, które uznajemy za uniwersalne?
How to enhance European foreign policy to project what we consider universal values to the world?
PolishJak w tej sytuacji możemy realizować wspólną politykę?
How can we pursue a common policy like this?
PolishTylko wówczas będziemy w stanie realizować politykę turystyczną w sposób skuteczny i zdołamy ochronić prawa konsumentów.
Only then will we be able to implement tourism policy effectively and protect the rights of consumers.
PolishSzczególnie popieram propozycję sekretarza generalnego, aby dalej realizować politykę ekologiczną Parlamentu.
I particularly support the proposal of the Secretary-General that the House's environmental policy should continue.
PolishTaką politykę musimy realizować.
PolishKiedy w 1995 roku w Barcelonie postanowiono realizować tę nową politykę europejską, celem było zarządzanie pokojem w okresie pokonfliktowym.
When it was decided in Barcelona in 1995 to launch this new European policy, the idea was to manage the post-conflict peace.
PolishTo naraża na szwank jakość debaty demokratycznej, która mimo to jest niezbędna, aby realizować skuteczną politykę gospodarczą.
This poses a risk to the quality of democratic debate, which is nevertheless necessary in order to implement an effective economic policy.
PolishPonadto motorem innowacji są ludzie młodzi; musimy w związku z tym realizować politykę promującą dostęp młodych ludzi do miejsc pracy.
In addition, young people are the engine of innovation: we therefore need to implement policies that promote young people's access to the labour market.

Pozostałe hasła

Polish
  • realizować politykę

Dalsze tłumaczenia oferuje angielsko-polski słownik bab.la.