"realizować cele" - angielskie tłumaczenie

PL

"realizować cele" po angielsku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "realizować cele" w kontekście.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "realizować cele"

realizować czasownik
IAC rzeczownik
cele rzeczownik
cela rzeczownik
English

Przykłady użycia - "realizować cele" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishMusimy realizować ambitne i konkretne cele polityczne w Europie.
We need to implement ambitious, concrete policy targets in Europe.
PolishW gruncie rzeczy oba te cele można realizować synergicznie.
Indeed, these two objectives can and should be pursued in synergy.
PolishZatem WPR musi dysponować mocnym budżetem oraz stosownymi zasobami, tak aby móc realizować te cele.
So, the CAP must have a strong budget and proper resources so as to be able to meet those goals.
PolishDlatego pragnę zakończyć stwierdzeniem, że potrzebujemy sojuszu instytucji, by realizować te cele.
I therefore want to conclude by saying that we need an alliance of institutions to pursue these objectives.
PolishRegiony nie otrzymują obecnie żadnych środków na działania operacyjne, by realizować odrębne cele z Kabulu.
The provinces are currently given no operational funding to pursue objectives separate from Kabul.
PolishPoza tym to właśnie dzięki polityce spójności możemy zacząć energicznie realizować cele strategii Europa 2020.
It is through cohesion policy that we can also respond vigorously to the goals of the Europe 2020 strategy.
PolishPo drugie, chciałbym stwierdzić, panie i panowie, że Afryka nie jest miejscem, w którym będziemy realizować milenijne cele rozwoju.
My second point, ladies and gentlemen, is that Africa is not on target to achieve the Millennium Goals.
PolishWydatki są wykorzystywane na to, by realizować te trzy cele, ale zainteresowania i zmartwienia mas są całkowicie inne.
Expenditure is used to achieve these three aims, but the interests and concerns of the masses are entirely different.
PolishMyślę, że ta strategia musi być bardziej ambitna i że w jej ramach należy starać się realizować wszystkie cele Unii Europejskiej.
I think that the strategy must be more ambitious and seek to attain all the objectives of the European Union.
PolishWspólny format pomoże także państwom członkowskim realizować określone przez nas cele w ramach krajowych planów działań.
The common format will also help the Member States in their national action plans to meet the objectives that we have set.
PolishChciałabym również dodać, że aby odnieść sukces, musimy także działać poważnie i realizować nasze cele w sposób jasny i przejrzysty.
Let me also add that, in order to succeed, we must also act seriously and pursue our objectives in a way that is clear and transparent.
PolishMam nadzieję, że Agencja będzie realizować cele, dla których ją powołano, jak też poprawi dyscyplinę budżetową i swoje zdolności planowania.
I hope the ECHA will fulfil the purposes for which it was created, and will improve its budgetary rigour and its capacity for planning.
PolishZasadniczo w sprawozdaniu zaapelował on o większe zasoby, tak aby Unia mogła skuteczniej realizować cele przyjęte na mocy traktatu lizbońskiego.
Indeed, his report calls for greater resources so that the Union can better implement its objectives as set out in the Treaty of Lisbon.
PolishTa gruntowna zmiana pomoże UE wypełniać międzynarodowe zobowiązania w obszarze zrównoważonego zarządzania rybołówstwem i realizować kolejne cele Traktatu.
This thorough amendment will help the EU fulfil its international obligations on sustainable fisheries and further the objectives of the treaty.
PolishW najbliższych miesiącach będziemy, jak sądzę, realizować trzy cele i mam nadzieję, że słoweńska prezydencja będzie potrafiła je pomyślnie przeprowadzić.
In forthcoming months, we shall, in my view, have three objectives before us and I hope that the Slovenian Presidency will be able to take them forward successfully.
PolishInicjatywa obywatelska stanowi wartościowe narzędzie, dzięki któremu obywatele mogą realizować ambitne cele przez pracę zespołową, a to istota projektu europejskiego.
The citizens' initiative is a valuable tool by which citizens can achieve ambitious results through teamwork - this is the essence of the European project.
PolishAby dalej realizować swe cele, Europa bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje pokolenia Europejczyków, którzy się znają i ufają sobie nawzajem, którzy znają Europę i jej ufają.
More than ever, Europe needs a generation of Europeans who know and trust each other, and who know and trust Europe, in order to carry the project forward.
PolishTen rząd został niedawno wybrany, to prawda, że jest wiele problemów, ale musimy uznać, że został wybrany demokratycznie i pozwolić mu realizować swoje cele.
This government was elected just recently; it is a fact that there are problems, but we need to recognise that it was democratically elected and allow it to pursue its efforts.
PolishŚwiat potrzebuje bardziej skutecznej Unii, by upewnić się, że możemy dynamicznie realizować cele zrównoważonego rozwoju - na płaszczyźnie gospodarczej, środowiskowej i społecznej.
The world needs a more effective Union to ensure that we can vigorously pursue the objectives of sustainable development - economically, environmentally and socially.
PolishTeraz, gdy dostrzegamy pozytywne rezultaty strategii Unii Europejskiej w dziedzinie wzrostu i zatrudnienia, nadszedł właściwy czas aby zacząć realizować cele społeczne.
Now, at a time when we are seeing the positive results of the European Union's strategy in the area of growth and employment, it is the right time to begin to pursue social goals.

Pozostałe hasła

Polish
  • realizować cele

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-angielski.