"ranga" - angielskie tłumaczenie

PL

"ranga" po angielsku

PL ranga
volume_up
{żeński}

ranga (też: rząd, szczebel, stopień)
volume_up
rank {rzecz.}
A tak ważny akt prawny rangi konstytucyjnej powinien być przyjmowany w tej właśnie formie.
Such an important legal act, of constitutional rank, should be adopted in this particular form.
Ten ważny organ zostanie podniesiony do rangi instytucji, a w sferze politycznej jest siłą napędową.
This important body will be raised to the rank of institution and, in the political sphere, it is a leading force.
Tak było w 2004 r., gdy podnieśliśmy naszą współpracę do rangi partnerstwa strategicznego.
This was the case in 2004, when we raised our cooperation to the rank of strategic partnership.
Bardzo źle świadczyłoby o Parlamencie Europejskim, gdyby się okazało, iż takie ustalanie terminu debaty wynika z chęci obniżenia jej rangi.
It would reflect very badly on Parliament if it turned out that this choice of date for the debate stemmed from a desire to reduce its significance.
volume_up
stature {rzecz.}

Przykłady użycia - "ranga" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishRanga Parlamentu w procesie podejmowania decyzji w UE rośnie z każdym traktatem europejskim.
Parliament's importance in the EU's decisionmaking process has grown with each European treaty.
PolishCo zdumiewające, najwyżsi rangą gangsterzy mówią o sobie "rada nadzorcza".
Now, it's amazing, but the top level of the gang, they actually call themselves the "board of directors."
PolishJego nieprzewidywalne zachowanie było zaskakujące dla najważniejszych rangą urzędników z jego otoczenia, także dla jego ambasadorów.
His maverick behaviour was not predicted by his own senior officials, including his ambassadors.
PolishPremier Bułgarii nawet ogłosił, że przez tajne służby są stale podsłuchiwani najwyżsi rangą przedstawiciele państwa.
The Bulgarian premier has even announced that the highest representatives of the State are also constantly bugged by the secret service.
PolishJest rzeczą oczywistą, że wszystkie instytucje UE i wyżsi rangą urzędnicy muszą się znaleźć w takim rejestrze służącym przejrzystości.
It goes without saying that all EU institutions and senior officers must have a place in any such Transparency Register.
PolishPonadto UE, mimo wszystkich swoich ograniczeń, należy do głównych światowych potęg i jej ranga musi być uznawana na każdym szczeblu.
Moreover, the EU, in spite of all its limitations, is a major global actor whose weight must be properly recognised at every level.
PolishFaktem jest, że ranga grup ma wyraźny wpływ na decyzje, które musi podjąć Komisja, ta bowiem opiera się na sprawozdaniach ekspertów.
The fact is, the weight of the groups clearly has an impact on the decisions that the Commission has to take, since it relies on the experts' reports.
PolishW porozumieniu z ONZ również ułatwił nominację wysokiego rangą funkcjonariusza policji narodowości serbskiej na pracownika kosowskiej policji.
In an agreement with the UN it has also facilitated the appointment of a senior police official of Serbian nationality to the police force in Kosovo.
PolishMoje pokolenie było jednym z pierwszych, które były świadkami uzyskania przez kobiety dostępu do wyższych rangą odpowiedzialnych stanowisk, zwłaszcza obieralnych urzędów.
My generation was one of the first to see women gain access to senior positions of responsibility, in particular, to elected office.
PolishZwykle oczekujemy od Komisji, że obecni powinni być właściwi komisarze; powinniśmy oczekiwać tego samego od naszego najstarszego rangą przedstawiciela.
We normally expect from the Commission that its responsible members should be present; we should also expect the same from our most senior representative.
PolishSekretarz stanu USA Hillary Clinton odwiedza Parlament Europejski jako najwyższy rangą urzędnik Stanów Zjednoczonych od czasów wizyty Ronalda Reagana (w 1985 r.).
Hillary Clinton, United States Secretary of State, becomes the highest-ranking US official to visit the European Parliament since Ronald Reagan in 1985.
PolishPragnę wskazać, że Mołdawia zatrudniła na okres jednego roku wyższych rangą doradców europejskich, którzy będą udzielali wsparcia głównym ministerstwom w Chişinău.
I should point out that Moldova has employed for a period of one year nine senior European advisers who will provide assistance to the main ministries in Chişinău.
PolishJednakże zarówno wysocy rangą politycy, jak i eksperci kryminalistyczni wątpią, aby w Stanach Zjednoczonych dane były wykorzystywane wyłącznie w celu zwalczania działań terrorystycznych.
However, both high-ranking politicians and criminal experts doubt that, in the US, the data would be used solely for combating terrorist activities.
PolishMiędzynarodowe organizacje pozarządowe informują, że siły bezpieczeństwa stosują tam tortury wobec więźniów i działają bezkarnie pozostając pod ochroną wysokich rangą urzędników.
International non-governmental organisations say that the security forces there torture prisoners and act with impunity, because they are protected by high-ranking officials.
PolishNiestety, wydaje się, że wielu wyższych rangą polityków w Kenii nie ma jeszcze dostatecznie grubej skóry, aby radzić sobie z nieuniknionym ostrzem krytyki ze strony wolnej prasy i demokracji.
Unfortunately, it seems that many senior politicians in Kenya have still not developed a sufficiently thick skin to handle the inevitable barbs of a free press and a democracy.