"ramy współpracy" - angielskie tłumaczenie

PL

"ramy współpracy" po angielsku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "ramy współpracy" w kontekście.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "ramy współpracy"

ramy rzeczownik
English
rama rzeczownik
współpraca rzeczownik

Przykłady użycia - "ramy współpracy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishSądzimy, że Debata o Europie powinna także zapewnić skuteczne ramy współpracy międzyinstytucjonalnej.
We think that Debate Europe should also provide an effective framework for interinstitutional cooperation.
PolishInteresujące jest to, że umowa ustanawia ramy współpracy łączące wszystkie inicjatywy leśne.
What is interesting is that the agreement establishes a framework of cooperation combining all forestry initiatives.
PolishKomisja zdecydowanie zobowiązała się wspierać właściwe ramy dwustronnej współpracy między regionami.
The Commission has made a firm commitment to promote the appropriate bilateral regional cooperation frameworks.
PolishWszystkie kraje UE należą do unii gospodarczej i walutowej (UGW) stanowiącej ramy współpracy gospodarczej.
All EU countries are part of the economic and monetary union (EMU), the framework for economic cooperation.
PolishUmowa WE-Kanada ustanawiająca ramy współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego, szkolenia oraz młodzieży (głosowanie)
EC-Canada Agreement on cooperation in the fields of higher education, training and youth (vote)
PolishUnia Europejska (UE) ustanowiła ramy wielostronnej współpracy z państwami basenu Morza śródziemnomorskiego.
The European Union (EU) establishes a multilateral cooperation with the countries of the Mediterranean basin.
PolishEFR stanowi ramy długoterminowej współpracy i rozwoju UE z państwami AKP.
in writing. - (FR) The 10th EDF provides a long-term framework for cooperation and development of the EU with ACP countries.
PolishUmacnia też ramy współpracy w dziedzinach środowiska, ochrony socjalnej, konkurencji i bezpieczeństwa.
It also further strengthens the framework of cooperation on the environment, social protection, competition and security.
PolishZbliżający się szczyt będzie okazją, aby naszkicować ramy transatlantyckiej współpracy na kolejny okres.
The forthcoming summit will provide us with an opportunity to outline a framework for transatlantic cooperation over the next few years.
PolishMamy nadzieję, że stworzy to znacznie lepsze ramy dla naszej współpracy w tej dziedzinie.
We hope this will provide a much better framework for our work together in this field, so thank you again for the debate.
PolishJeżeli chodzi o kwestie organizacyjne, ramy współpracy w zakresie młodzieży powinny być bardziej klarowne i skonkretyzowane.
As for questions of organisation and structures of cooperation in the area of young people, we should be more clear and specific.
PolishNiemniej jednak, zanim ustalimy ramy współpracy, mamy przed sobą jeszcze długą drogę: można powiedzieć z Barcelony do Barcelony.
Nevertheless, the cooperation framework still has a long way to go: we could say from Barcelona to Barcelona and looking beyond.
PolishRamy współpracy z Eurosystemem w dziedzinie polityki pieniężnej i kursowej wyznacza mechanizm kursowy ERM II.
In addition, the European Exchange Rate Mechanism II (ERM II) provides a framework for monetary and exchange rate policy cooperation with the Eurosystem.
PolishMamy stabilne ramy współpracy w postaci synergii czarnomorskiej, która została uruchomiona jakiś czas temu, chociaż bez widocznych wyników.
We have a stable framework for cooperation through the Black Sea Synergy, which was put in motion some time ago, although not with tangible results.
PolishTraktat lizboński wyróżnia się szczególnym duchem i określa nowe ramy współpracy między instytucjami Unii Europejskiej.
(EL) Mr President, the Lisbon Treaty has a specific spirit and lays down new frameworks for cooperation between the institutions of the European Union.
PolishTworzy ona ramy współpracy, które mają strategiczne znaczenie dla wspierania politycznych, społecznych i gospodarczych reform naszych najbliższych partnerów.
It creates a framework for cooperation, which is of strategic importance for supporting the political, social and economic reforms of our closest partners.
PolishOczywiście zostaną również utworzone ramy współpracy między właściwymi organami państw członkowskich i Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.
Of course, a framework will also be provided for cooperation between the competent authorities in the Member States and the European Securities and Markets Authority.
PolishPragnę przypomnieć, że mamy mocne ramy współpracy, a mianowicie powszechnie uznaną europejską politykę sąsiedztwa i ustanowione w ubiegłym roku partnerstwo wschodnie.
Let me recall that we have a solid framework of engagement, namely, the well-established European Neighbourhood Policy and the Eastern Partnership launched last year.
PolishOferuje ono cenne ramy dla bardziej intensywnej współpracy regionalnej, wprowadzenia możliwości podróżowania bez wiz do Unii, a także zawarcia kompleksowych umów o wolnym handlu.
It offers a valuable framework for increased regional cooperation, introduction of visa-free travel to the Union and conclusion of comprehensive free trade agreements.
Polish. - (PT) Uważamy, że muszą zostać stworzone ramy dla współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie zapobiegania, zwalczania oraz minimalizowania skutków katastrof.
in writing. - (PT) We believe that a framework for cooperation between Member States must be established for preventing, combating and minimising the consequences of disasters.

Pozostałe hasła

Polish
  • ramy współpracy

W słowniku rosyjsko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.