"ramy prawne" - angielskie tłumaczenie

PL

"ramy prawne" po angielsku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "ramy prawne" w kontekście.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "ramy prawne"

ramy rzeczownik
English
rama rzeczownik
prawne przymiotnik
English
prawny przymiotnik

Przykłady użycia - "ramy prawne" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishMając takie ramy prawne, UE wyprzedza inne kontynenty pod względem legislacyjnym.
With this legal framework, the EU is moving ahead of legislation on other continents.
PolishDyrektywa ustanawia ramy prawne dotyczące długoterminowych produktów wakacyjnych.
The directive sets out a legal framework for long-term holiday products.
PolishNowa umowa powinna także obejmować ramy prawne stanowiące podstawę na przyszłość.
The new agreement should also provide the legal framework to build on these for the future.
PolishCzy mają państwo inną propozycję, zważywszy na ramy prawne, których musimy przestrzegać?
Do you have any other proposal based on the legal framework that we have to respect?
Polishna piśmie - (LT) Nowoczesna reklama już dawno wyprzedziła ramy prawne w tym obszarze.
in writing. - (LT) Modern advertising has long overtaken the legal framework of this area.
PolishTraktat lizboński ustanawia ramy prawne dla demokracji uczestniczącej.
The Lisbon Treaty lays down a legal framework for participatory democracy.
PolishWspólnotowe ramy prawne europejskiej infrastruktury badawczej (ERI) (
Community legal framework for a European Research Infrastructure (ERI) (
PolishNależy zmniejszać obciążenia biurokratyczne dla przedsiębiorców, upraszczać ramy prawne.
The bureaucratic burden on businesses should be reduced and the legal framework simplified.
PolishSystem w Irlandii jest tak silny - lub tak słaby - jak silne lub słabe są ramy prawne UE.
The system in Ireland is as strong, or as weak, as that EU framework.
PolishWytyczne EBC zmieniające ramy prawne rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w ESBC
ECB Guideline amending the legal framework for accounting and financial reporting in the ESCB
PolishPrzykładowo parlament powinien przyjąć ramy prawne gwarantujące prawa mniejszości.
Parliament should adopt, for instance, a minority framework law that guarantees minorities' rights.
PolishKto tworzy ramy prawne, kto tworzy przepisy dla takich firm?
Who creates the legislative framework, who creates the rules for such businesses?
PolishNowe ramy prawne dla europejskiej inicjatywy obywatelskiej są niewątpliwie bardzo pożądane.
The new legislative framework on the European Citizens' Initiative is undoubtedly welcome.
PolishOwe ramy prawne muszą sprostać kardynalnej potrzebie, potrzebie teraźniejszego świata.
The latter must meet an imperative need, that of our world today.
PolishWprowadziła ona ochronne ramy prawne na rzecz europejskich obywateli.
It has introduced a protective legal framework for European citizens.
PolishPo pierwsze ponieważ ramy prawne przewidują możliwość dopuszczenia takich substancji.
Firstly, because the legislative framework foresees the possibility of approving such substances.
PolishUE musi najpierw stworzyć odpowiednie instancje do tego celu zamiast rozszerzać ramy prawne UE.
The EU must first develop instances to resolve disputes, not create more EU legislation.
PolishJednocześnie stworzone zostały solidne ramy prawne dla zabezpieczenia usług powszechnych.
At the same time a sound legal framework has been put in place to guarantee universal services.
PolishOstatnie ramy prawne w sprawie liberalizacji rynku pochodzą z 2002 r.
The last legal framework for market liberalisation dates from 2002.
PolishMamy na miejscu kompetencje i mamy ramy prawne określające cele.
We have the expertise in situ and we have the legal target framework.

Pozostałe hasła

Polish
  • ramy prawne

Na portalu bab.la znajduje się również słownik niemiecko-polski.