"ramy polityki" - angielskie tłumaczenie

PL

"ramy polityki" po angielsku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "ramy polityki" w kontekście.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "ramy polityki"

ramy rzeczownik
English
rama rzeczownik
polityka rzeczownik

Przykłady użycia - "ramy polityki" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishMusimy ponownie naszkicować ramy instytucjonalne gospodarki i polityki ekonomicznej.
We need to redraft the institutional framework for the economy and economic policy.
PolishJednakże dobre sprawowanie rządów musi także zostać włączone w ramy polityki inwestycyjnej.
However, good governance must also be incorporated into the investment policy.
PolishPrzedmiot: Nowe ramy dla wspólnej polityki rolnej na lata 2014-2020
Subject: New framework for the EU common agricultural policy 2014-2020
PolishMamy ramy wspólnej polityki europejskiej, w której Komisja odgrywa rolę koordynatora.
We have a framework for a common European policy in which the Commission plays a coordinating role.
PolishRamy polityki UE w dziedzinie walki z przemocą wobec kobiet (debata)
EU policy framework to fight violence against women (debate)
PolishZapewnia on zasadnicze wspólne ramy polityki UE - wspólną wizję popartą planem działań.
It provides an essential common policy framework for the EU - a common vision accompanied by an action plan.
PolishMusimy zauważyć, że praca tej grupy wpisuje się w spójne ramy podejścia do polityki sąsiedztwa.
But, we have to see that it fits into the overall coherent framework approach of the Neighbourhood Policy.
PolishW przypadku polityki spójności ramy legislacyjne obejmują przepisy mające bezpośrednie zastosowanie.
In the case of cohesion policy, the legislative framework is made up of directly applicable regulations.
PolishKomisja musi zatem ustanowić nowe ramy polityki europejskiej w dziedzinie walki z przemocą wobec kobiet.
The Commission must therefore establish a new European policy framework to fight violence against women.
PolishRamy instytucjonalne wspólnej polityki pieniężnej 2.
The institutional framework of the single monetary policy.
Polish    Ustawy europejskie ustanawiają środki określające ramy realizacji wspólnej polityki handlowej.
European laws shall establish the measures defining the framework for implementing the common commercial policy.
PolishPodobnie zbyt ograniczone są ramy polityki prawnej i azylowej oraz polityki dotyczącej kultury i zdrowia.
Similarly, the frameworks for legal and asylum policy and for culture and health policy is much too constrained.
PolishNa nadchodzące lata 2014-2020 należy ustanowić ramy zwiększające efektywność polityki regionalnej.
A framework for the forthcoming 2014-2020 period must be established that can enhance the effectiveness of regional policy.
PolishRamy naszej polityki sąsiedztwa umożliwiają przyjęcie strategii przypominającej Unię na rzecz Regionu Morza Śródziemnego.
The frame of our neighbourhood policy gives room for a strategy similar to the Union for the Mediterranean.
PolishNavigation Path: Home > The European Central Bank > Zadania > Stosunki europejskie > Ramy polityki w UGW
Navigation Path: Home > The European Central Bank > Tasks > European relations > EMU policy framework
PolishRamy polityki pieniężnej – zarys ogólny 2.
1. Overview of the monetary policy framework.
PolishNasza reakcja na klęski żywiołowe, takie jak spustoszenie, które widzieliśmy we Włoszech, musi wykraczać poza ramy polityki.
Our reaction to natural disasters, such as the devastation we saw in Italy, must go beyond the realm of politics.
PolishNa początku tej dekady określiliśmy ramy finansowe wspólnej polityki rolnej (WPR) do 2013 roku.
- (FR) Mr President, at the beginning of the 2000s we set the financial framework of the common agricultural policy (CAP) until 2013.
PolishProgram sztokholmski przewiduje nowe ramy polityki rozszerzające walkę z przemocą wobec kobiet i wzywa do konkretnych działań.
The Stockholm Programme provides a new policy framework to enhance the fight against violence on women and calls for concrete action.
PolishFormułuje ona jednak zasady gwarantujące równorzędne warunki dla MŚP i wprowadza pierwsze ramy polityki wobec przedsiębiorstw.
But it will formulate the principles ensuring equal treatment of SMEs, and bring in the initial framework of a policy aimed at enterprises.

Pozostałe hasła

Polish
  • ramy polityki

Dalsze tłumaczenia oferuje rosyjsko-polski słownik bab.la.