"ramy kwalifikacji" - angielskie tłumaczenie

PL

"ramy kwalifikacji" po angielsku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "ramy kwalifikacji" w kontekście.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "ramy kwalifikacji"

ramy rzeczownik
English
rama rzeczownik
kwalifikacja rzeczownik

Przykłady użycia - "ramy kwalifikacji" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishSądzę, że europejskie ramy kwalifikacji będą dodatkowym bodźcem do rozwoju tego procesu.
I believe that the EQF will give further impetus to the development of this process.
PolishW 2006 roku wprowadziliśmy nowe zasady, a mianowicie europejskie ramy kwalifikacji (EQF).
In 2006, we set out new conditions, namely the European Qualifications Framework (EQF).
PolishPowiedziałbym, że europejskie ramy kwalifikacji są technicznym, a nawet złożonym instrumentem.
I should acknowledge that the EQF is a technical, even complex instrument.
PolishJakość, podejście oparte na efektach uczenia się oraz ramy kwalifikacji uzupełniają się wzajemnie.
Quality, the learning outcomes approach and the qualifications framework go hand in hand.
PolishW obecnej chwili europejskie ramy kwalifikacji są ładną, ale pustą skorupą.
At the moment the EQF is a nice but empty shell.
PolishRamy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (głosowanie)
Qualifications framework for lifelong learning (vote)
PolishRamy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (debata)
Qualifications framework for lifelong learning (debate)
PolishEuropejskie ramy kwalifikacji stosowane powinny być tak, by umożliwić porównywanie poziomów kwalifikacji.
The European Qualifications Framework should be used to facilitate comparison of levels of qualification.
PolishCo ważniejsze, europejskie ramy kwalifikacji pomogłyby zmniejszyć dyskryminację w miejscu pracy zarówno wobec imigrantów, jak i obywateli UE.
More importantly, the EQF would help to reduce discrimination against both immigrants and EU citizens in the workplace.
PolishUczenie się przez całe życie oraz europejskie ramy kwalifikacji były ważnymi osiągnięciami prezydencji niemieckiej, którą uznano za udaną.
Lifelong learning and the EQF were major milestones of the German Council Presidency, which was acknowledged as successful.
PolishEuropejskie ramy kwalifikacji zostały opracowane w ramach programu "Edukacja i szkolenie 2010” - wymiaru edukacyjnego agendy lizbońskiej.
The EQF has been developed within the Education and Training 2010 work programme, the education dimension of the Lisbon Agenda.
PolishEuropejskie ramy kwalifikacji będą odniesieniem dla różnych krajowych systemów kwalifikacji, pełniąc rolę instrumentu przełożenia kwalifikacji.
The EQF will relate the countries' different national qualification systems to each other, acting as a translation device.
PolishEuropejskie ramy kwalifikacji zostały w bardzo dużym stopniu zbudowane na konsensusie; staraliśmy się cały czas uwzględniać zainteresowane strony.
The EQF has very much been built on a consensus and we have sought to carry stakeholders with us throughout the process.
PolishBez wątpienia europejskie ramy kwalifikacji (EQF) będą miały korzystny wpływ na wydajność i elastyczność rynku pracy UE.
Without doubt, the European Qualifications Framework (EQF) will have a beneficial impact on the efficiency and flexibility of the EU labour market.
PolishRazem musimy osiągnąć i osiągniemy ambitny cel: do 2010 r. wdrożyć normę jakości, europejskie ramy kwalifikacji i objąć nimi świadectwa i dyplomy.
Together we must and will achieve an ambitious goal: to incorporate a quality standard, the EQF, in certificates and diplomas by 2010.
PolishObok dokumentów Europass istnieją również europejskie ramy kwalifikacji , dzięki którym można lepiej porównać krajowe systemy kwalifikacji.
In addition to the Europass documents, the common European Qualifications Framework (EQF) makes national qualification systems more comparable.
PolishEuropejskie ramy kwalifikacji nie będą przyznawać kwalifikacji: to pozostaje kompetencją państw, uczelni i innych instytucji, które pozostają autonomiczne.
The EQF will not award qualifications: that remains up to countries, universities and other institutions, which remain autonomous.
PolishPodejście przyjęte w negocjacjach przez Parlament, Radę i Komisję odzwierciedla ogólnoeuropejski konsensus, któremu zawdzięczamy europejskie ramy kwalifikacji.
The approach adopted in the negotiations by the Parliament, Council and Commission reflects the consensus behind the EQF across Europe.
PolishEuropejskie ramy kwalifikacji, jako instrument przełożenia kwalifikacji dla władz krajowych, niewątpliwie pomoże naszym wyborcom pokonać tę bezsensowną dyskryminację.
The EQF, by acting as a translation tool for national authorities, will undoubtedly help our constituents to overcome this senseless discrimination.
PolishKrajowe ramy kwalifikacji powinny oznaczać instrument służący klasyfikacji kwalifikacji zgodnie z kryteriami ustalonymi dla określonych, osiągalnych poziomów nauczania.
National qualification frameworks should mean an instrument serving to classify qualifications in line with criteria laid down for specific, attainable levels of study.

Pozostałe hasła

Polish
  • ramy kwalifikacji

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-niemiecki.