"ramy czasowe" - angielskie tłumaczenie

PL

"ramy czasowe" po angielsku

volume_up
ramy czasowe {niemęskoos.}

PL ramy czasowe
volume_up
{niemęskoosobowy}

ramy czasowe
Czy zatem widzą państwo ramy czasowe dla osiągnięcia w tym zakresie sukcesu?
So do you see a time frame there for that to be successful?
Ramy czasowe uzgodnione przez CVMP w dniu 11 lipca 2007 r. wynosiły 58 dni.
The time frame agreed by the CVMP on 11 July 2007 was 58 days.
Wydłużyliśmy też ramy czasowe do 24 miesięcy.
We also extended the time frame to 24 months.
ramy czasowe
volume_up
timeframe {rzecz.}
Ramy czasowe są zbyt krótkie - rezultaty nie będą zbyt miarodajne.
The timeframe is much too short - the results would not stand up very well.
I po trzecie, jakie są ramy czasowe przewidziane na złagodzenie ograniczeń wizowych?
Third, what is the timeframe for relaxing visa restrictions?
Chciałabym, żeby ramy czasowe, w jakich załatwiana jest petycja, uległy z czasem poprawie.
I want the timeframe in which complaints are dealt with to be improved as we go forward.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "ramy czasowe"

ramy rzeczownik
English
rama rzeczownik
czasowy przymiotnik

Przykłady użycia - "ramy czasowe" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPo trzecie, czy można wyznaczyć jakieś ramy czasowe dla przyszłych propozycji?
Thirdly, can we have a timescale for the prospective proposals?
PolishMoże komisarz nakreśli ramy czasowe, w jakich Komisja udzieli odpowiedzi w tej kwestii.
Maybe the Commissioner might outline the timescale when a decision will be made by the Commission on this matter.
PolishCzy określone są ramy czasowe dla tego dwustronnego porozumienia?
Is there a time limit to this bilateral agreement?
Polish"Standardowe ramy czasowe procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą są określone w art. 5a ust.
'The standard time limits for the regulatory procedure with scrutiny are laid down in Article 5a(3) and (4) of Decision 1999/468/EC.
PolishUstalamy europejskie ramy czasowe i plany - dwa lata na wagony; dziesięć na inne pojazdy- ale to się zdarzy.
We are laying down European timeframes and schedules - two years for wagons; ten years for other vehicles - but it will happen.
PolishUważam, że kierunek polityczny przyjęty w tym wniosku oraz ramy czasowe są całkowicie słuszne.
(PT) Mr President, I believe that the political direction taken by this proposal, as well as its timing, are absolutely right.
PolishPodobnie być może będzie z Islandią, natomiast bardzo trudno wyznaczać ramy czasowe innym krajom, które są słabiej przygotowane.
It may be the same with Iceland, but it is very difficult to determine time frames for other countries which are not so well prepared.
PolishKompromis określa także wyraźnie ramy czasowe dla szczegółowej analizy wpływu nowych ram prawnych we wszystkich państwach członkowskich.
It also sets a clear time scale for detailed analysis of the impact of this new legislative framework in all the Member States.
PolishZe względu na te właściwości kluczowe znaczenie w obrazowaniu wątroby mają ramy czasowe wykonywania obrazów po podaniu środka kontrastowego.
As a result of these characteristics, the timing of the image acquisition after contrast administration is critical in liver imaging.
PolishJakie są ramy czasowe?
PolishUwzględniono również odpowiednie ramy czasowe dla ich wprowadzenia.
These adjustments will not impose a disproportionate burden subsequently, and also due account has been taken of a good time limit for implementation.
PolishStosujemy tu artykuł 45 Regulaminu, który w rzeczywistości przewiduje bardzo ograniczone ramy czasowe dla wystąpień, ponieważ głos może zabrać jedynie sprawozdawca.
We are applying Rule 45 which, in fact, provides a very strict framework for our speaking time, since only the rapporteur can take the floor.
PolishTe etapy będą wytyczone w czasie - zostaną określone dokładne ramy czasowe, do omówienia podczas posiedzeń podkomisji ds. praw człowieka zwoływanych w tym kraju.
These stages will be marked out over time, with precise timelines, and will be discussed at the human rights sub-committees held with the country.
PolishTo oznacza, że już teraz musimy działać na czterech frontach - przy czym ramy czasowe w polityce mają decydujące znaczenie - i robić to wiarygodnie, szczerze i konsekwentnie.
This means that we must act on four fronts right now - and political timescales are decisive - with credibility, sincerity and consistency.
PolishJednak nie należy próbować eksportować lub importować modeli dla innych: każdy rozwijający się kraj musi przyjąć odpowiednie ramy czasowe swojego potencjału wzrostu.
However, no one should try to export or import models for others: each developing country must adopt the proper timescales for its own growth capability.
PolishRada, która ma w tej sprawie coś do powiedzenia, musi określić jasne ramy czasowe związane z kontrolami granicznymi, tak aby Bułgaria i Rumunia mogły iść naprzód.
The Council, which has the say on this, must define a clear framework with clear timetables related to border control so that Romania and Bulgaria can see a way forward.