"ramy czasowe" - angielskie tłumaczenie

PL

"ramy czasowe" po angielsku

volume_up
ramy czasowe {niemęskoos.}
PL

ramy czasowe {niemęskoosobowy}

volume_up
ramy czasowe
Czy zatem widzą państwo ramy czasowe dla osiągnięcia w tym zakresie sukcesu?
So do you see a time frame there for that to be successful?
Ramy czasowe uzgodnione przez CVMP w dniu 11 lipca 2007 r. wynosiły 58 dni.
The time frame agreed by the CVMP on 11 July 2007 was 58 days.
Wydłużyliśmy też ramy czasowe do 24 miesięcy.
We also extended the time frame to 24 months.
ramy czasowe
Ramy czasowe są zbyt krótkie - rezultaty nie będą zbyt miarodajne.
The timeframe is much too short - the results would not stand up very well.
I po trzecie, jakie są ramy czasowe przewidziane na złagodzenie ograniczeń wizowych?
Third, what is the timeframe for relaxing visa restrictions?
Chciałabym, żeby ramy czasowe, w jakich załatwiana jest petycja, uległy z czasem poprawie.
I want the timeframe in which complaints are dealt with to be improved as we go forward.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "ramy czasowe"

ramy rzeczownik
English
okienko czasowe rzeczownik
English
ramy finansowe rzeczownik
ograniczenie czasowe rzeczownik

Przykłady użycia - "ramy czasowe" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishChciałabym, żeby ramy czasowe, w jakich załatwiana jest petycja, uległy z czasem poprawie.
I want the timeframe in which complaints are dealt with to be improved as we go forward.
PolishPo trzecie, czy można wyznaczyć jakieś ramy czasowe dla przyszłych propozycji?
Thirdly, can we have a timescale for the prospective proposals?
PolishRamy czasowe są zbyt krótkie - rezultaty nie będą zbyt miarodajne.
The timeframe is much too short - the results would not stand up very well.
PolishRamy czasowe uzgodnione przez CVMP w dniu 11 lipca 2007 r. wynosiły 58 dni.
The time frame agreed by the CVMP on 11 July 2007 was 58 days.
PolishI po trzecie, jakie są ramy czasowe przewidziane na złagodzenie ograniczeń wizowych?
Third, what is the timeframe for relaxing visa restrictions?
PolishCzy zatem widzą państwo ramy czasowe dla osiągnięcia w tym zakresie sukcesu?
So do you see a time frame there for that to be successful?
PolishMoże komisarz nakreśli ramy czasowe, w jakich Komisja udzieli odpowiedzi w tej kwestii.
Maybe the Commissioner might outline the timescale when a decision will be made by the Commission on this matter.
PolishCzy określone są ramy czasowe dla tego dwustronnego porozumienia?
Is there a time limit to this bilateral agreement?
PolishTrzecie spostrzeżenie: musimy rozważnie dobrać ramy czasowe, w których będziemy oceniać naszą równowagę.
The third observation is we have to be careful with the time frame that we choose upon which to judge our balance.
PolishWydłużyliśmy też ramy czasowe do 24 miesięcy.
We also extended the time frame to 24 months.
Polish"Standardowe ramy czasowe procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą są określone w art. 5a ust.
'The standard time limits for the regulatory procedure with scrutiny are laid down in Article 5a(3) and (4) of Decision 1999/468/EC.
PolishUstalamy europejskie ramy czasowe i plany - dwa lata na wagony; dziesięć na inne pojazdy- ale to się zdarzy.
We are laying down European timeframes and schedules - two years for wagons; ten years for other vehicles - but it will happen.
PolishJakość musi być ważniejsza niż ramy czasowe.
PolishUważam, że kierunek polityczny przyjęty w tym wniosku oraz ramy czasowe są całkowicie słuszne.
(PT) Mr President, I believe that the political direction taken by this proposal, as well as its timing, are absolutely right.
PolishCzy może wskazać ramy czasowe?
PolishPodobnie być może będzie z Islandią, natomiast bardzo trudno wyznaczać ramy czasowe innym krajom, które są słabiej przygotowane.
It may be the same with Iceland, but it is very difficult to determine time frames for other countries which are not so well prepared.
PolishKompromis określa także wyraźnie ramy czasowe dla szczegółowej analizy wpływu nowych ram prawnych we wszystkich państwach członkowskich.
It also sets a clear time scale for detailed analysis of the impact of this new legislative framework in all the Member States.
PolishZe względu na te właściwości kluczowe znaczenie w obrazowaniu wątroby mają ramy czasowe wykonywania obrazów po podaniu środka kontrastowego.
As a result of these characteristics, the timing of the image acquisition after contrast administration is critical in liver imaging.
PolishJakie są ramy czasowe?
PolishZnamy ramy czasowe.