"ramy" - angielskie tłumaczenie

PL

"ramy" po angielsku

volume_up
ramy {niemęskoos.}
EN

PL ramy
volume_up
{niemęskoosobowy}

ramy (też: ramki, framugi)
volume_up
frames {l.mn.}
What are the time frames?
Podobnie być może będzie z Islandią, natomiast bardzo trudno wyznaczać ramy czasowe innym krajom, które są słabiej przygotowane.
It may be the same with Iceland, but it is very difficult to determine time frames for other countries which are not so well prepared.
Mimo ich ciężaru udało się wykonać nowe ramy okienne z wąskich profili, tak że przypominają oryginalne okna pojedyncze.
Even though this is heavier, it was still possible to make the new window frames out of narrow sections similar to those of the original single-glazed windows.

Synonimy (polski) dla "rama":

rama

Przykłady użycia - "ramy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishJest to ciekawe pytanie i wykracza poza ramy państwa dzisiejszej debaty.
This is an interesting question, and it is not only within your meeting of today.
PolishSądzę, że europejskie ramy kwalifikacji będą dodatkowym bodźcem do rozwoju tego procesu.
I believe that the EQF will give further impetus to the development of this process.
PolishJednakże dobre sprawowanie rządów musi także zostać włączone w ramy polityki inwestycyjnej.
However, good governance must also be incorporated into the investment policy.
PolishChciałabym, żeby ramy czasowe, w jakich załatwiana jest petycja, uległy z czasem poprawie.
I want the timeframe in which complaints are dealt with to be improved as we go forward.
PolishPo trzecie, czy można wyznaczyć jakieś ramy czasowe dla przyszłych propozycji?
Thirdly, can we have a timescale for the prospective proposals?
PolishRamy czasowe są zbyt krótkie - rezultaty nie będą zbyt miarodajne.
The timeframe is much too short - the results would not stand up very well.
PolishPowiedziałbym, że europejskie ramy kwalifikacji są technicznym, a nawet złożonym instrumentem.
I should acknowledge that the EQF is a technical, even complex instrument.
PolishOwe ramy prawne muszą sprostać kardynalnej potrzebie, potrzebie teraźniejszego świata.
The latter must meet an imperative need, that of our world today.
PolishPodejście naukowe nie wpisuje się jednak w ramy procesu możliwego do zaplanowania.
Scholasticism, however, is anything but a plannable process.
PolishUE musi najpierw stworzyć odpowiednie instancje do tego celu zamiast rozszerzać ramy prawne UE.
The EU must first develop instances to resolve disputes, not create more EU legislation.
PolishJest to sprawa, którą zamierzamy omówić przedstawiając wieloletnie ramy finansowe.
That is a matter that we are going to discuss when we present the multiannual financial perspectives.
PolishI po trzecie, jakie są ramy czasowe przewidziane na złagodzenie ograniczeń wizowych?
Third, what is the timeframe for relaxing visa restrictions?
PolishPowinniśmy wpasować tę fragmentację w ramy zasad, tak, aby była ona taka sama dla wszystkich.
We shall mould this fragmentation into rules so that the fragmentation is the same for all.
PolishJednak jeżeli mamy czerpać z niego maksymalne korzyści, musimy stworzyć odpowiednie ramy regulacyjne.
However, to make the most of it, we need to establish the proper regulation.
PolishJak wszyscy wiemy, ramy prawne w tej dziedzinie zawiodły na całym świecie.
As we all know, the regulatory system has failed globally.
PolishStanowi ona natomiast ramy i warunki, w jakich może to być możliwe.
What it does, instead, is lay down frameworks and conditions under which that might be possible.
PolishZatem ósme ramy finansowe potrzebują w przyszłości stosownego finansowania.
FP8 therefore needs adequate funding for the future.
PolishRamy regulacyjne zawarte w nowej umowie kapitałowej tzw. Basel II omijano przy pomocy systemu "bankowego cienia”.
The regulatory system in Basel II was circumvented by means of shadow banking.
PolishSynów z Ramy i z Gabaa sześć set dwadzieścia i jeden;
The children of Kiriath-arim, Chephirah, and Beeroth, seven hundred and forty and three.
PolishCo gdy usłyszał Baaza, przestał budować Ramy, i mieszkał w Tersie.
And it came to pass, when Baasha heard thereof, that he left off building Ramah, and dwelt in Tirzah.