"ramipryl" - angielskie tłumaczenie

PL

"ramipryl" po angielsku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "ramipryl" w kontekście.

Przykłady użycia - "ramipryl" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPreparat Tritazide zawiera dwie substancje czynne: ramipryl i hydrochlorotiazyd.
Tritazide contains two active substances, ramipril and hydrochlorothiazide.
PolishLek TRITAZIDE jest skojarzeniem dwóch leków, noszących nazwy: ramipryl i hydrochlorotiazyd.
TRITAZIDE is a combination of two medicines called ramipril and hydrochlorothiazide.
PolishGrupa farmakoterapeutyczna: ramipryl i diuretyki, kod ATC C09BA05
Pharmacotherapeutic group: ramipril and diuretics, ATC code C09BA05
PolishRamipryl jest inhibitorem enzymu konwertującego angiotensynę (ACE).
Ramipril is an angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitor.
Polishramipryl) lub inne leki blokujące kanały wapniowe (takie jak: nifedypina, felodypina i nimodypina),
if you have had an angioedema (symptoms such as itching, nettle rash, wheezing and swelling of the
PolishSubstancja czynna preparatu Tritace, ramipryl, jest inhibitorem enzymu konwertującego angiotensynę (ACE).
The active substance in Tritace, ramipril, is an angiotensin- converting enzyme (ACE) inhibitor.
PolishRamipryl należy do grupy leków nazywanych inhibitorami ACE (inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę).
Ramipril belongs to a group of medicines called “ACE inhibitors” (Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors).
PolishNie należy wdrażać leczenia za pomocą inhibitorów ACE, takich jak ramipryl i antagoniści receptora angiotensyny II, w czasie ciąży.
The CHMP recommended a contra indication only for the second and third trimester of pregnancy.
PolishLek TRITACE zawiera lek ramipryl.
TRITACE contains a medicine called ramipril.
Polish„ Nadwrażliwość na ramipryl, którąkolwiek z substancji pomocniczych preparatu bądź inny lek z
Ramipril must not be used in patients in patients with hypotensive or haemodynamically unstable states The CHMP adopted the following contraindication:
PolishRAMIPRYL HCT – ZENTIVA 2, 5 mg/ 12, 5 mg
PolishRAMIPRYL HCT – ZENTIVA 5 mg/ 25 mg
PolishPodczas ciąży nie należy rozpoczynać stosowania inhibitorów ACE, takich jak ramipryl, ani antagonistów receptora angiotensyny II (AIIRA).
ACE inhibitors such as ramipril, or Angiotensin II Receptor Antagonists (AIIRAs) should not be initiated during pregnancy.
PolishPrzeprowadzono badanie kontrolowane placebo (badanie HOPE), w którym dołączano ramipryl do standardowej terapii u ponad 9200 pacjentów.
A preventive placebo-controlled study (the HOPE-study), was carried out in which ramipril was added to standard therapy in more than 9,200 patients.
PolishJeśli jednak w takim przypadku stosuje się ramipryl + hydrochlorotiazyd, pacjent wymaga dokładnego monitorowania stężenia potasu w osoczu.
If ramipril + hydrochlorothiazide is used in a patient with primary hyperaldosteronism, then careful monitoring of plasma potassium level is required.
PolishPo podaniu doustnym ramipryl wchłania się szybko z przewodu pokarmowego i w ciągu godziny osiąga stężenie maksymalne w osoczu.
Absorption Following oral administration ramipril is rapidly absorbed from the gastrointestinal tract; peak plasma concentrations of ramipril are reached within one hour.
PolishJeśli ramipryl + hydrochlorotiazyd stosuje się u pacjentów z hiperaldosteronizmem pierwotnym, należy uważnie monitorować osoczowe stężenia potasu.
If ramipril + hydrochlorothiazide is used in a patient with primary hyperaldosteronism, then careful monitoring of plasma potassium level is required.
PolishEMEA/ 202973/ 2009 Pytania i odpowiedzi dotyczące procedury arbitrażu dla preparatu Tritace, tabletki i kapsułki twarde zawierające ramipryl w dawce 1, 25 mg, 2, 5 mg, 5 mg i 10 mg
Questions and answers on the referral for Tritace tablet and hard capsules containing ramipril 1.25 mg, 2.5 mg, 5 mg and 10 mg
PolishPo podaniu doustnym ramipryl jest szybko wchłaniany z przewodu pokarmowego; stężenia maksymalne ramiprylu w osoczu osiągane są w ciągu jednej godziny.
Following oral administration ramipril is rapidly absorbed from the gastrointestinal tract: peak plasma concentrations of ramipril are reached within one hour.
PolishZabiegi operacyjne W miarę możliwości wskazane jest odstawienie inhibitorów konwertazy angiotensyny, takich jak ramipryl, na dzień przed zabiegiem operacyjnym.
Surgery It is recommended that treatment with angiotensin converting enzyme inhibitors such as ramipril should be discontinued where possible one day before surgery.

Pozostałe hasła

Polish
  • ramipryl

Więcej tłumaczeń zawiera słownik niemiecko-polski.