"ramach tego programu" - angielskie tłumaczenie

PL

"ramach tego programu" po angielsku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "ramach tego programu" w kontekście.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "ramach tego programu"

rama rzeczownik
tego przysłówek
tego zaimek
English
ty zaimek
program rzeczownik

Przykłady użycia - "ramach tego programu" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishW ramach tego programu wspiera się także współpracę między Hiszpanią a Kolumbią w zakresie rozwoju migracji wahadłowej.
This programme also supports cooperation between Spain and Colombia for developing circular migration.
PolishNiemalże 1/5 obszaru Unii Europejskiej, a 21% obszaru Węgier, jest objęte ochroną w ramach tego programu.
Nearly 1/5 of the territory of the European Union, and 21% of the territory of Hungary, comes under the protection of this programme.
PolishOpowiadamy się także za tym, aby produkty żywnościowe przeznaczone do dystrybucji w ramach tego programu pochodziły z Unii Europejskiej.
We also support the proposal that food products earmarked for distribution under the programme come from the European Union.
PolishW ramach tego programu Unia Europejska wspiera projekty i sieci promujące wszystkie języki istniejące w UE, w tym języki mniejszościowe.
Under this programme, the European Union supports projects and networks to promote all languages present in the EU, including minority languages.
PolishW istocie, od wprowadzenia wspólnotowego programu ekozarządzania i audytu w roku 1993 w ramach tego programu zarejestrowano około 4 200 organizacji.
In fact, since the introduction of the Community eco-management and audit scheme in 1993, roughly 4 200 organisations have been registered in this programme.
PolishBiorąc pod uwagę środki wdrożone dotąd w ramach tego programu, osiągnięcie priorytetowych celów z zakresu ochrony środowiska do roku 2012 jest mało prawdopodobne.
Taking into consideration the measures implemented so far by this programme, it is improbable for the priority environmental objectives to be achieved by 2012.
PolishW samym tylko 2006 roku, 13 milionów ludzi z 15 państw członkowskich korzystało z działań pomocowych w ramach tego programu.
In 2006 alone, 13 million people from 15 Member States benefitted from aid measures within this programme - valuable help that should be retained.
PolishProgram był i jest przeznaczony dla wszystkich tych grup ludzi, którzy znajdują się w niekorzystnym położeniu i w ramach tego programu mogły uzyskać pomoc.
The programme was and is aimed at all those groups of people finding themselves in an unfavourable position, and there has been help available for them from this programme.
PolishPonieważ traktat zakazuje nabywania papierów wartościowych bezpośrednio od rządów, zakupy w ramach tego programu mogą odbywać się jedynie na rynku wtórnym (po cenach rynkowych).
Purchases could only be made in the secondary market (at market prices), in accordance with the Treaty, which forbids purchases directly from governments.
PolishW ramach tego programu, konsumenci otrzymują rekompensatę za złomowanie starszych niż 10-letnie samochodów, która stanowi rabat przy zakupie nowego samochodu.
Under this programme, consumers are compensated for taking cars more than 10 years old to be scrapped with a premium which will be used as a down payment for purchasing a new car.
PolishEuropejska baza danych w zakresie badań i innowacji, w której Komisja będzie publikować wyniki projektów przeprowadzanych w ramach tego programu, będzie przydatnym punktem odniesienia dla MŚP.
The European research and innovation database, in which the Commission will publish the results of the projects carried out under this programme, will be a useful point of reference for SMEs.

Pozostałe hasła

Polish
  • ramach tego programu

Więcej w słowniku angielsko-polskim.