"ram odniesienia" - angielskie tłumaczenie

PL

"ram odniesienia" po angielsku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "ram odniesienia" w kontekście.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "ram odniesienia"

RAM rzeczownik
rama rzeczownik
odnieść czasownik

Przykłady użycia - "ram odniesienia" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishChciałbym również podkreślić potrzebę wsparcia projektu wspólnotowych ram odniesienia.
I would also like to stress the need to support the draft Reference Frameworks.
PolishSprawozdawca miał rację mówiąc o potrzebie ram odniesienia: publikacja nie wystarczy.
The rapporteur was right when he talked of the need for a frame of reference: publication alone is not enough.
PolishW tym względzie muszę oczywiście odwołać się do wspólnych ram odniesienia dotyczących prawa umów.
In that respect, I must of course refer to the work on the common frame of reference to do with contract law.
PolishDlatego potrzeba nam wspólnych ram odniesienia, które zapewnią utrzymanie jednolitych standardów w celu zwiększenia zaufania konsumentów.
We therefore need the common reference framework, because we need uniform standards in order to build consumer confidence.
PolishPaństwa członkowskie powinny zatem korzystać z europejskich ram odniesienia w celu doskonalenia programów nauczania przez całe życie.
The Member States should therefore make use of the European Qualifications Framework to improve the lifelong learning programmes.
PolishNa kwalifikacjach będzie umieszczany poziom odniesienia europejskich ram kwalifikacji, na przykład poziom 4, ale także poziom krajowy.
There will be an EQF reference level on qualifications, for example on level 4, but national level will also be on qualification.
PolishMoże pani polegać na moim zobowiązaniu, pani posłanko Wallis, że nie przepuszczę możliwości rozmawiania o znaczeniu wspólnych ram odniesienia w przyszłości.
You can rely on my commitment, Ms Wallis, that I will not miss an opportunity to speak about the importance of the CFR in the future.
PolishJednocześnie wskaźniki wykorzystania dla dwóch programów finansowanych przez Unię Europejską z narodowych strategicznych ram odniesienia odnotowano kształtują się na poziomie 1,9 i 3,2 %.
At the same time, two programmes funded by the European Union through the National Strategic Reference Framework have take-up rates of 1.9 and 3.2.
PolishW obecnym procesie selekcji Komisja w swoim planowaniu musi już zacząć się zastanawiać nad zmianami, które znajdą się w ostatecznej wersji naukowych ram odniesienia.
In the current selection process, the Commission must already start to consider, in its planning, the changes that will feature in the definitive version of the academic frame of reference.
PolishKomisja rozpoczęła wewnętrzny proces selekcji, próbując przeszukać przepisy naukowego projektu ram odniesienia i wybierając to, co musi się znaleźć z tekście Komisji.
The Commission has started a selection process internally, trying to sift through the rules of the academic frame of reference and picking up what needs to be included in the Commission text.
PolishProjekt wspólnych ram odniesienia (DCFR) doprowadził prace nad europejskim prawem cywilnym do punktu krytycznego, przynajmniej na razie.
draftsman. - (DE) Mr President, Commissioner, ladies and gentleman, the Draft Common Frame of Reference (DCFR) has brought the work on European civil law to a head, at least for the moment.

Pozostałe hasła

Polish
  • ram odniesienia

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także angielsko-polski słownik bab.la.