"ram czasowych" - angielskie tłumaczenie

PL

"ram czasowych" po angielsku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "ram czasowych" w kontekście.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "ram czasowych"

RAM rzeczownik
rama rzeczownik
czasowy przymiotnik

Przykłady użycia - "ram czasowych" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishUważam, że oba projekty są ważne, gdyż różnią się one pod względem ram czasowych.
I believe both projects are important, as they differ in terms of their timescales.
PolishDlatego apelowałbym do Komisji o wprowadzenie skróconych ram czasowych.
So I would urge the Commission that we should have a much tighter timeframe.
PolishMoje obawy dotyczą braku jasności i ram czasowych na przyjęcie.
I have concerns about the lack of clarity and the timescale for approval.
PolishJeśli zaś chodzi o argument dotyczący ram czasowych, jakie są nasze propozycje w tym zakresie?
As for the argument about a timeline, what are we doing there?
PolishPotrzebujemy lepszych zasad oraz bardziej rygorystycznych ram czasowych.
We need better rules and more stringent time-frames.
PolishPotrzeba nam jednak skutecznej ochrony gleby z uwzględnieniem uzgodnionych ram czasowych i wspólnych kryteriów.
However, we need effective soil protection with a shared timeframe and common criteria.
PolishPo trzecie, dokument Komisji nie zawiera ani konkretnych ram czasowych, ani podlegających weryfikacji celów.
Thirdly, the Commission document does not contain a specific timeframe or verifiable goals.
PolishNie rozpatrujemy tu kwestii, kto jest dobry, a kto zły, ale problem ram czasowych i terminów.
We are not considering the question of who is good or bad here, but simply the issue of timeframes and deadlines.
PolishNa zakończenie chciałbym odnieść się do ram czasowych.
I should like to conclude with a word about the time frame.
PolishNie popieram krótkich ram czasowych, jakie niektóre państwa członkowskie uznały za adekwatne dla tych szczególnych testów.
I do not agree with the short timeframe which some Member States felt was adequate for the special tests.
PolishRozmieszczanie jest kontynuowane, i, jak już powiedziałem na wstępie, oczekujemy, że nie zaburzy to ogólnych ram czasowych.
The deployment is continuing and, as I said in my introduction, we do not expect the overall time frame of the operation to be affected.
PolishDobrze jest mieć przepisy, które mówią, iż nie można przekroczyć 30-dniowych ram czasowych, lecz jak MŚP mają ją wdrożyć?
It is all very well to have laws that dictate that the 30-day time frame must not be exceeded, but how are SMEs supposed to implement them?
PolishChciałbym zaapelować o skrócenie tych ram czasowych, zwłaszcza w państwach członkowskich, gdzie nie będzie stanowiło to poważnego problemu.
I would like to call for this timeframe to be shortened, in particular, in the Member States where this would not present a significant problem.
PolishMogę spytać go, czy posiada jakieś informacje dotyczące ram czasowych uzyskania odpowiedzi od rządu irlandzkiego w związku w szczególności z VHI?
Could I ask him if he has any indication of the timescale involved in obtaining a reply from the Irish Government in relation to the VHI in particular?
PolishPan poseł Schnellhardt powiedział, że musimy działać bezzwłocznie, a pan poseł Arsenis zapytał konkretnie, odnosząc się do ram czasowych, kiedy proces ten się zakończy.
Mr Schnellhardt said that we should act promptly and Mr Arsenis asked particularly, with regard to the timetable: when will this end?
PolishUstaliliśmy wspólną procedurę w odniesieniu do kluczowych spraw będących przedmiotem sprawozdań, w szczególności w odniesieniu do podejścia trzyetapowego i ram czasowych.
We agreed on a common procedure for the key points of the reports, in particular with regard to the three-step approach and the time line.
PolishUważam, że bardzo istotne jest ustalenie konkretnych ram czasowych, które pozwoliłoby na zredukowanie lub wyeliminowanie wysp energetycznych w państwach członkowskich.
I feel that it is very important for specific calendars to be set, which would allow energy islands in the Member States to be reduced or eliminated.
PolishNegocjacje w przedmiocie ram czasowych i legalności projektów decyzji Rady przysporzyły frustracji kolegom sprawozdawcom zajmującym się pakietem Europolu.
Along with his fellow rapporteurs for the Europol package, they have endured a frustrating time negotiating the timescale and legality of the draft Council Decisions.
PolishRozmieszczanie jest kontynuowane bez naruszenia ogólnych ram czasowych operacji, a początkowy potencjał operacyjny powinien zostać osiągnięty w połowie marca.
Deployment was continued without affecting the overall time frame of the operation, and the initial operating capability should still be reached by the middle of March.
PolishTrwa to długo i nie śmiałbym dać ram czasowych, ale pamiętajmy, że rozszerzenie jest dobrą polityką Unii Europejskiej, aczkolwiek w perspektywie długoterminowej.
It takes a long time and I would not venture to give time frames, but let us remember that enlargement is a good European Union policy, although it is a long-term one.

Pozostałe hasła

Polish
  • ram czasowych

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-angielski.