"rażący" - angielskie tłumaczenie

PL

"rażący" po angielsku

volume_up
rażący {przym. m.}

PL rażący
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

rażący (też: dobitny, bezczelny, jawny)
volume_up
blatant {przym.}
Politycy są aresztowani w brutalny i rażący sposób, albo stają się przedmiotem niepoważnych oskarżeń.
Politicians are being arrested in a brutal and blatant manner or ridiculous charges are being made.
Innymi słowy, Komisjo, nie jest to "dzielenie ciężaru”, lecz rażący przykład "spychania ciężaru”.
In other words, Commission, this is not 'burden sharing'; it is a blatant form of 'burden dumping'.
This is blatant populism!
rażący
volume_up
flagrant {przym.}
Byłoby to rażące naruszenie praw, wolności i gwarancji obywatelskich.
This would be a flagrant breach of citizens' rights, freedoms and guarantees.
Nie możemy sobie wyobrazić bardziej rażącego naruszenia parlamentarnego mandatu.
We cannot imagine a more flagrant violation of the parliamentary mandate.
Pan poseł Schulz wspomniał w swoim wystąpieniu o tych rażących zaburzeniach.
Mr Schulz has referred to these flagrant dysfunctions in his speech.
rażący (też: prostacki, chamski, ignorancki, bezdenny)
volume_up
crass {przym.}
Jest to rażące, ponieważ sprawozdanie mówi co innego.
That is crass, because that is not what it says in the report.
Pani minister za jednym zamachem poniżyła ciężko pracujących rolników i wykazała się rażącą niewiedzą na temat podstawowych wymogów rządzących podziałem środków unijnych.
In that, at a stroke, she both humiliated hard-working farmers and displayed crass ignorance of basic requirements for the distribution of EU funds.
rażący
volume_up
glaring {przym.}
Negatywny wpływ demontażu statków jest szczególnie rażący.
The negative impact of ship dismantling is particularly glaring.
Jednakże w planach europejskich istnieje jedna rażąca luka, którą są inwestycje.
However, there is one glaring gap in Europe's plans, and that is investment.
What a glaring inconsistency.
rażący (też: jaskrawy)
volume_up
glary {przym.}
rażący (też: nieznośny)
volume_up
insupportable {przym.} [form.]
rażący (też: drażniący)
volume_up
jarring {przym.}
Lecz widzę również dużo ubóstwa, i jest to dosyć rażące zarówno w kwestii zakresu i skali.
But I also see lots of poverty, and it's quite jarring, both in the scale and the scope of it.
Wiemy, że nieustannie wzywał on do umiarkowanej polityki płacowej w kraju, w którym wiele osób otrzymuje niskie wynagrodzenie i w którym występują rażące nierówności społeczne.
It is well known that he has constantly called for wage moderation in a country in which low wages abound and which has jarring social inequalities.
rażący (też: gruby, spasiony)
volume_up
gross {przym.}
W rzeczywistości jest to obraz rażącego braku równości w Unii Europejskiej.
The real picture is one of gross social inequality in the European Union.
Powracające poważne problemy z transportem zwierząt wynikają z rażącego łamania prawa.
Recurrent serious problems with animal transport are due to gross breaches of the law.
Oportunizm staje się najbardziej widoczny, gdy nie dostrzega się rażących zbrodni przeciwko ludzkości.
Opportunism is most evident when gross crimes against humanity committed during the last century are neglected.

Przykłady użycia - "rażący" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishJeszcze nigdy w tak rażący sposób nie naruszono prawa obywatela europejskiego do swobodnego przemieszczania się.
No other European citizens have ever had their right of free movement so grossly violated.
PolishInstrumenty zarządzania okazały się nieadekwatne, a w przeszłości reguły w rażący sposób naruszano.
The management instruments have proved to be inadequate and in the past they have been grossly transgressed.
PolishSądzę, że wystąpił rażący brak przemawiających płci męskiej i cieszę się, że moja grupa zdołała wystawić dwóch.
I think there is a striking lack of male speakers and I am glad that my group has been able to send two.
PolishŚrodki te, w sposób rażący naruszające podstawowe prawa demokratyczne, pokazują, jak bardzo imperialistyczna ΝΑΤΟ obawia się ludzi.
These measures, which blatantly violate basic democratic rights, illustrate how much the imperialists and ΝΑΤΟ fear the people.
PolishCzy uzasadnione jest udzielanie pomocy finansowej Erytrei przez UE, gdy państwo to w tak rażący sposób narusza podstawowe prawa człowieka?
Is it reasonable for Eritrea to receive aid from the EU when that country is so flagrantly violating fundamental human rights?
PolishPrzedstawili to w ten sposób, jakby dyrektywa w rażący sposób odmawiała praw nielegalnym imigrantom, gdzie prawda jest zupełnie inna.
They have presented it as if the human rights of the illegal migrants are being blatantly denied by the Directive, whereas in fact the opposite is the case.
PolishIran jest krajem, który przeprowadza najwięcej egzekucji na nieletnich, plasując się w czołówce krajów, które w najbardziej rażący sposób łamią prawa człowieka.
Iran is the country which carries out the most executions of minors and thus occupies a deeply shameful position at the top of the league.
PolishRząd Zimbabwe w rażący sposób łamie prawa obywatelskie, polityczne, ekonomiczne i społeczne gwarantowane przez Afrykańską Kartę Praw Człowieka i Ludów.
The Government of Zimbabwe is committing egregious violations of the civil, political, economic and social rights guaranteed by the African Charter on Human and Peoples' Rights.
PolishW tym samym akcie prawnym za nielegalne uznano publiczne popieranie, zaprzeczanie lub trywializowanie w rażący sposób zbrodni ludobójstwa, zbrodni przeciw ludzkości oraz zbrodni wojennych.
The same piece of legislation makes it a crime to publicly condone, deny or grossly trivialise crimes of genocide, crimes against humanity and war crimes.