PL

równy {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up
1. ogólne
Jak zapewnimy dzieciom równy dostęp do możliwości wypowiedzenia własnej opinii?
How do we ensure equal access for children to express their views?
Równe traktowanie i równy dostęp kobiet i mężczyzn do sztuki widowiskowej (
Equal treatment and access for men and women in the performing arts (
Przyjęto dwie poprawki GUE (równy dostęp do opieki zdrowotnej/leczenia i Kolumbia).
Two GUE amendments were adopted (equal access to healthcare/treatment and Colombia).
Najtrudniej jednak będzie stworzyć równe szanse w odniesieniu do procesowych praw do obrony.
But the hardest case is going to be creating an even playing field in relation to procedural defence rights.
Nawet w czasach kryzysu walczmy o równe warunki w równoważnych sytuacjach!
Even in times of crisis let us fight for equal conditions in equivalent situations!
Ale ci lobbyści, to przecież przedstawiciele spółek, którzy walczą o równe szanse.
Those lobbyists, though, are representatives of companies that are fighting for an even break.
równy (też: poziomy)
Należy dopilnować, by stosunki handlowe były omawiane jak równy z równym.
It must be ensured that trade affairs are discussed on a level playing field.
Zamiast konkurować jak równy z równym, szala w poważnym stopniu przeważa na naszą niekorzyść.
Instead of a level playing field, it is seriously tilted against us.
To najlepsza gwarancja równych szans dla wszystkich naszych linii lotniczych.
This is the best guarantee of a level playing field for all our airlines.
Meksyk w żadnym razie nie jest na równi ze Stanami Zjednoczonymi, ale jest dość blisko.
Mexico is not at all on par with the United States, but they are quite close.
To dobry traktat; pod względem historycznym stoi oczywiście na równi z traktatem z Maastricht.
It is a good treaty; historically, certainly, it is on a par with Maastricht.
Okrucieństwa stalinowskiego aparatu przemocy wciąż są uznawane za równe machinie wojennej Hitlera.
The atrocities of Stalin's apparatus of coercion are still not viewed on a par with Hitler's war machine.
równy (też: stały, ciągły, miarowy, pewny)
We are moving forward at a steady pace.
Średni± SD klirens w stanie stacjonarnym wynosił 13, 1± 5, 0 ml/ godz., przy średnim okresie półtrwania± SD równym 16± 4 dni.
The mean± SD steady-state clearance was 13.1± 5.0 ml/ h, with a mean± SD half-life of 16± 4 days.
Następnie nacisnąć tłok strzykawki i powoli, równym tempem wstrzykiwać cały roztwór (patrz Rysunek 14)
Then push the plunger to inject all of the solution at a slow, steady rate (see Diagram 14).
równy (też: jednakowy)
volume_up
even-Stevens {przym.} [Amer.] [pot.]
równy (też: jednakowy)
volume_up
even-steven {przym.} [Amer.] [pot.]
I okazało się, że nie tylko te rozkłady były prostymi, ale nachylenia prostych skupiały się wokół wartości alfa równej 2,5.
And we found that not only were the distributions these straight lines, but the slope of these lines, they clustered around this value of alpha equals 2.5.
Mam nadzieje, że rozpoczną się one tak szybko jak to tylko możliwe, zaraz po Europejskim Roku na rzecz Równych Szans dla Wszystkich, podczas Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego.
I hope that they will begin as soon as possible, straight after the European Year of Equal Opportunities for All, in this European Year of Intercultural Dialogue.
2. "z"
Meksyk w żadnym razie nie jest na równi ze Stanami Zjednoczonymi, ale jest dość blisko.
Mexico is not at all on par with the United States, but they are quite close.
To dobry traktat; pod względem historycznym stoi oczywiście na równi z traktatem z Maastricht.
It is a good treaty; historically, certainly, it is on a par with Maastricht.
Okrucieństwa stalinowskiego aparatu przemocy wciąż są uznawane za równe machinie wojennej Hitlera.
The atrocities of Stalin's apparatus of coercion are still not viewed on a par with Hitler's war machine.

Przykłady użycia - "równy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishPrzyjęto dwie poprawki GUE (równy dostęp do opieki zdrowotnej/leczenia i Kolumbia).
Two GUE amendments were adopted (equal access to healthcare/treatment and Colombia).
PolishNależy dopilnować, by stosunki handlowe były omawiane jak równy z równym.
It must be ensured that trade affairs are discussed on a level playing field.
PolishSkuteczność i równy dostęp do europejskich systemów kształcenia i szkolenia (debata)
Efficiency and equity in European education and training systems (debate)
PolishKobiety muszą mieć równy dostęp do rynku pracy i szanse dobrej pracy.
Women must have equal access to the labour market and quality job opportunities.
PolishMusimy również zagwarantować różnorodność kulturową i równy status dla języków mniejszości.
We must also guarantee cultural diversity and equality for minority languages.
PolishJak zapewnimy dzieciom równy dostęp do możliwości wypowiedzenia własnej opinii?
How do we ensure equal access for children to express their views?
PolishW takim przypadku każdy będzie równy wobec prawa i będziemy mogli uzyskać oszczędności.
In that case, everyone will be equal before the law and we will be able to make savings.
PolishRówne traktowanie i równy dostęp kobiet i mężczyzn do sztuki widowiskowej (
Equal treatment and access for men and women in the performing arts (
PolishDzięki nim dzieci mogą liczyć na równy start w życiu i likwidację ubóstwa.
It helps to give them an equal start in life and to eradicate poverty.
PolishChodzi o równy dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej i usług socjalnych.
It is about equal access to education, healthcare and social services.
PolishObywatele UE powinni mieć równy dostęp do wymiaru sprawiedliwości w dowolnym miejscu w Unii.
EU citizens should have equal access to justice anywhere in the EU.
PolishZamiast konkurować jak równy z równym, szala w poważnym stopniu przeważa na naszą niekorzyść.
Instead of a level playing field, it is seriously tilted against us.
Polishcz dystrybucji (Vss) jest w przybliżeniu równy objętości osocza (50 ml/ kg).
is (SD 0.56) and the volume of distribution (Vss) is approximately equal to plasma volume (50 ml/ kg).
PolishMam nadzieję, że kobiety i mężczyźni będą mieli w niej równy udział, szczególnie w pracach w terenie.
I hope that women and men will participate in it equally, in particular, on the ground.
Polishdystrybucji (Vss) jest w przybliżeniu równy objętości osocza (50 ml/ kg).
is (SD 0.56) and the volume of distribution (Vss) is approximately equal to plasma volume (50 ml/ kg).
PolishKażdego roku znika obecnie 13 milionów hektarów lasu, czyli obszar równy wielkości Grecji.
At present, almost 13 million hectares of forest, an area the size of Greece, disappear every year.
PolishWstąpię na wysokość obłoków, będę równy Najwyższemu.
I will ascend above the heights of the clouds; I will make myself like the Most High.
PolishU dzieci obserwowano okres półtrwania równy około 6 godzin.
A half-life of approximately 6 hours has been reported in children.
PolishNadwyżkę mocy produkcyjnych należy metodycznie zamieniać na nową pracę i równy podział obciążeń.
Overcapacities must be converted into new work methodically and with an equal division of burdens.
PolishWszyscy rolnicy w całej Unii muszą mieć równy status i takie same warunki w zakresie subsydiów.
All farmers throughout the Union must have an equal position and the same conditions for subsidies.