"również" - angielskie tłumaczenie

PL

"również" po angielsku

volume_up
również {przysł.}

PL również
volume_up
{przysłówek}

również (też: też, także)
volume_up
also {przysł.}
To również znak - jak to powiedział również pan komisarz - że osiągnęliśmy kompromis.
This also shows, as the Commissioner has also mentioned, that a compromise has been reached.
Brakuje również usystematyzowania kontroli realizowanych podczas delegacji.
There is also a lack of systematisation of the controls that come from the delegations.
Jest z nami również ambasador Christoffersen, który też negocjował.
Also among us is Ambassador Christoffersen, who also took part in the negotiations.
również (też: też)
volume_up
too {przysł.}
Jest ona nieco zbyt eurocentryczna, jak również zbyt rozczłonkowana.
It is somewhat too Eurocentric and somewhat too compartmentalised as well.
Również w wypadku funduszy spójności Trybunał wciąż odnotowuje zbyt wiele błędów.
For cohesion funds too, the Court still finds far too many errors.
Komisarze również o niej mówili - i ona również stanowi problem.
The Commissioners have also been addressing it and that, too, is a problem.
również (też: też, także, tak samo, podobnie)
volume_up
likewise {przysł.}
Również niewłaściwe wykorzystywanie Internetu wywołało oburzenie wielu posłów.
Likewise, the misuse of the Internet drew the wrath of many.
Nie było również łatwo podjąć decyzję co do rozsądnego kierunku działania.
Likewise, it was not easy to decide on a reasonable course of action.
Również stosowanie prasugrelu nie zmieniało wpływu heparyny na krzepnięcie krwi.
Likewise, prasugrel did not significantly alter the effect of heparin on measures of coagulation.
również (też: następnie, potem, także, wtedy)
volume_up
then {przysł.}
Mówiąc o działaniach adaptacyjnych, rozmawiamy również o finansowaniu.
When we talk about adaptation measures then we are also talking about funding.
Powinny również być "agnostycznie" nastawione do sąsiednich robotów.
And then finally, we insist that the robots be agnostic to who their neighbors are.
Jedynie wówczas będziemy w stanie ponownie uruchomić również budżet europejski.
Only then will we also be able to relaunch the European budget.

Synonimy (polski) dla "również":

również

Przykłady użycia - "również" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishTakie stanowisko zajmowaliśmy w polityce w przeszłości i zajmujemy również teraz.
That has been our policy stance in the past and that is our policy position now.
PolishNależy prowadzić leczenie objawowe, w tym również hemodializę (patrz punkt 5. 2).
Treatment should be supportive and may include haemodialysis (see Section 5.2).
PolishBędziemy monitorować ogólne budżety państw, jak również skuteczność inwestowania.
We will monitor general state budgets as well as the efficiency of investment.
PolishPostanowienia w porozumieniu mogą być złożone, ale tak jest również sam konflikt.
The provisions in the agreement may be complex, but so is the underlying conflict.
PolishGratuluję sprawozdawcy oraz współsprawozdawcom, jak również panu komisarzowi.
I congratulate the rapporteur and the shadow rapporteur as well the Commissioner.
PolishNie chcemy jednak również finansować tych działań w krajach rozwijających się.
However, we do not want to fund these measures in developing countries either.
PolishPytanie o status quo ante również nie stanowi rozwiązania - należy iść dalej.
Asking for the status quo ante is not a solution either - one should move further.
PolishKosztuje to również państwa członkowskie kilka milionów euro, o których była mowa.
That costs various Member States several million euros, which we have talked about.
PolishRównież traktat paryski, kończący drugą wojnę światową, nie rozwiązał tego problemu.
The Treaty of Paris after the Second World War did not solve the problems either.
PolishOpisałam, że potrzebujemy 1200 klas; opisałam również naszą pracę w służbie zdrowia.
I described 1 200 classrooms that were needed and I described our work in health.
PolishWażne jest również to, aby żywność była bezpieczna, a klienci nie byli oszukiwani.
The important thing is that food is safe and that consumers are not deceived.
PolishChemikalia są również odpowiedzialne za 86% chorób zawodowych związanych z rakiem.
And chemicals are implicated in 86% of cancer-related occupational illnesses.
PolishTakie jest dziedzictwo cywilizacyjne Europy i taka jest również obecnie jej misja.
This is Europe's civilisational legacy and this is its mission today as well.
PolishUważam przy tym, że istotne są również poprawki zgłoszone przez sprawozdawcę.
However, I believe that the amendments tabled by the rapporteur are important.
PolishW sferze tej potrzebne są pilne działania - dotyczy to również Komisji Europejskiej.
Action is urgently needed in this area and this includes the European Commission.
PolishNiewielkie ilości innych metabolitów były również wykrywane w moczu (0, 5– 2 %).
Small amounts (0.5-2 %) of additional metabolites were found in the urine.
PolishDotyczy to również preparatów ziołowych i leków, które wydawane są bez recepty.
This includes herbal medicines and other medicines you bought without a prescription.
PolishMyślę też, że wszyscy się zgadzamy, iż wojna również jest złem - to chwalebna postawa.
I think we all agree that war is a bad thing - that is motherhood and apple pie.
PolishMożemy zobaczyć je dziś, jak również stwierdzić ich obecność w przeszłości.
And the last three years have seen an enormous breakthrough in a brand-new field.
PolishI tak naprawdę, uważam, że również mylimy się, kiedy mówimy o raku jako o rzeczy.
And in fact, I think we're even wrong when we talk about cancer as a thing.