"przyznawać" - angielskie tłumaczenie

PL

"przyznawać" po angielsku

PL przyznawać
volume_up
{czasownik niedokonany}

1. ogólne

Nikt nie lubi się do tego przyznawać.
And we all kind of hate to admit it.
Ich zbiorowa mądrość znacznie przewyższa moja, i przyznaję im to otwarcie.
Their collective wisdom is much greater than mine, and I admit it to them openly.
Przyznaję, że rezultat powtórzonego referendum w Irlandii nie był dla mnie niespodzianką.
I admit that the result of the repeat Irish referendum was no surprise to me.
przyznawać (też: przyznać, nagradzać)
I na koniec - nie uważam, aby rzeczą niewłaściwą było przyznawanie przez Parlament nagród z dziedziny kultury.
Finally, I do not believe it is wrong for Parliament to award cultural prizes.
I na koniec - nie uważamy, aby rzeczą niewłaściwą było przyznawanie przez Parlament nagród z dziedziny kultury.
Finally, we do not believe it is wrong for Parliament to award cultural prizes.
W tym roku będziemy przyznawać Nagrodę im. Sacharowa, która jest symbolem przywiązania Parlamentu Europejskiego do praw człowieka.
This year, we are going to award the Sakharov Prize, the symbol of the European Parliament's commitment to human rights.
przyznawać (też: wyznać, wyznawać, deklarować, oświadczyć)
volume_up
to avow {czas.}

2. "że"

przyznawać (też: przyznać)
volume_up
to concur {czas.} (that)
przyznawać (też: przyznać)
volume_up
to acknowledge {czas.} (that)
Przyznajemy jednak, że obszar ten wymaga istotnych zmian.
Nevertheless, we acknowledge that there are important changes to be made in this area.
Jak przypomniał nam pan komisarz, to bardzo dobrze - przyznaję to.
As the Commissioner has just reminded us, this is very good - I acknowledge that.
Przyznaję, że statystyki nie zawsze odzwierciedlają stan faktyczny.
I acknowledge that our statistics do not always reflect this fact.

3. "komuś"

przyznawać (też: nadać, nadawać, przyznać)
volume_up
to confer {czas.} (on/upon sb)
Uważam, że realizacja tego celu wymaga harmonizacji procedur przyznawania statusu uchodźcy.
I believe that procedures for conferring refugee status should be harmonised to achieve this end.
Petycje mają być gwarantem praw, które Unia Europejska przyznaje swoim obywatelom.
Petitions are about guaranteeing the rights that the European Union confers on its citizens.
Ludzie podążają na szczyt zupełnie inną drogą, ścieżką prestiżu, który jest przyznawany w nieskrępowany sposób.
Now, the human has a whole other way to rise to the top, and that is a prestige route, which is freely conferred.
przyznawać (też: nadać, nadawać, przyznać)
volume_up
to confer on {czas.} (sb)
Procedury w ramach systemu przyjmowania zostałyby znacznie uproszczone poprzez ustanowienie połączonej procedury przyznawania jednocześnie prawa pobytu i pozwolenia na pracę.
The system of reception procedures would be significantly simplified by the creation of a merged procedure, which would confer the right of residence and employment at the same time.
przyznawać (też: nadać, nadawać, przyznać)
volume_up
to confer upon {czas.} (sb)

Synonimy (polski) dla "przyznawać":

przyznawać

Przykłady użycia - "przyznawać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishKomisja będzie teraz mogła według swojego uznania przyznawać dobre i gorsze oceny.
The Commission will now be able to give out good and bad marks at will.
PolishNie zamierzamy przyznawać derogacji żadnej innej części świata.
There are no other parts of the world to which we intend giving such a derogation.
PolishWłochy mogą przyznawać większą liczbę wiz, by pomóc tym krajom.
Granting more visas is one policy that Italy can pursue to try to help those countries.
PolishNie wolno jej przyznawać tam, gdzie mogłaby zachęcać do relokacji.
Aid must not be granted where it may be used to encourage relocations.
PolishWsparcie finansowe trzeba przyznawać w zakresie mieszkalnictwa zarówno na terenach miejskich, jak i wiejskich.
Financial support must be offered for housing in both urban and rural areas.
PolishNa przykład, państwa członkowskie mogą przyznawać preferencje kobietom przy korzystaniu z pewnych środków.
For example, Member States can give preference to women with regard to certain measures.
PolishMoje pytanie: po co przyznawać się do nieudanego zamachu?
My question is: why would you take credit for a failed car bombing?
PolishMożna będzie również przyznawać upusty użytkownikom, którzy otwierają nowe trasy zgodnie z prawem konkurencji.
Discounts may also be granted to users who open new routes in accordance with competition law.
PolishPaństwa członkowskie mogą przyznawać swoją własną pomoc państwa.
The Member States can give their own State aid.
PolishUE nie wolno tak po prostu przyznawać preferencji handlowych, gdy jednocześnie lekceważone są istotne zagadnienia prawa podstawowego.
The EU must not simply grant trade preferences where this ignores important matters of basic law.
PolishBędzie nawet przyznawać kwalifikacje opatrzone logo UE, bez wzmianki o uniwersytetach, które zostały wykorzystane.
It will even issue qualifications bearing the EU logo, with no reference to the universities of which it has made use.
PolishGdy sytuacja dotyczy Iranu, prawom człowieka nie powinniśmy przyznawać drugorzędnego statusu po handlu i preferencjach taryfowych.
Where Iran is concerned, human rights should not be accorded secondary status with trade and tariff preferences.
PolishBank ten nie będzie już przyznawać środków wyłącznie na tamy i drogi - wielkie projekty infrastrukturalne europejskich przedsiębiorstw.
The bank is no longer granting funds for just dams and roads, for large infrastructure projects of European companies.
PolishSprawiedliwy podział obowiązków związanych z opieką nad dzieckiem oznacza, że ojcom również trzeba przyznawać urlop w związku z jego urodzinami.
Fair sharing of childcare responsibilities means that fathers, too, must be granted leave upon the birth of their child.
PolishJednocześnie dostęp do stron internetowych należy przyznawać jedynie w takich sytuacjach, kiedy można zagwarantować poufność żądanej informacji.
At the same time, access to websites should only be given if the confidentiality of the information requested can be guaranteed.
Polishnie przyznawać się do winy
PolishChcę skrytykować pana decyzję, by pytania z sali przyznawać tym posłom, którzy nie zabrali głosu w dyskusji na temat Pakistanu.
Mr President, I challenge your decision to allocate catch-the-eye simply on the basis of who had not spoken in the Pakistan debate.
PolishUE nie wolno tak po prostu przyznawać preferencji handlowych, gdy jednocześnie lekceważone są istotne prawa podstawowe lub nie egzekwuje się ich przestrzegania.
The EU cannot simply grant trade preferences where this ignores or fails to require compliance with important matters of basic law.
PolishTo niedopuszczalne, by ogromne środki przyznawać krajowi takiemu jak Turcja, który nie należy i moim zdaniem nie powinien należeć do UE.
I believe it is unacceptable that vast resources should be granted to a country like Turkey, which is outside the EU and, in my view, should always remain so.
PolishUE i państwa członkowskie muszą czynić większe wysiłki i przyznawać więcej środków finansowych na rozwój i uaktualnianie europejskiej edukacji i nauki.
The EU and its Member States have to put more effort and allocate more financial resources to developing and updating European education and science.