"przyznać" - angielskie tłumaczenie

PL

"przyznać" po angielsku

volume_up
przyznać {czas. dk}

PL przyznać
volume_up
{czasownik dokonany}

1. ogólne

Mr President, ladies and gentlemen, I must admit that this is unbelievable.
Członkowie Rady odpowiedzialni za te kwestie powinni przynajmniej to przyznać!
Those Council Members who are responsible should at least admit it!
Musimy przyznać, że teraz żyjemy kosztem przyszłych pokoleń.
We must admit that at present we are living at the expense of future generations.
przyznać (też: przyznawać, nagradzać)
Niestety musieliśmy przyznać Nagrodę im. Sacharowa organizacji rosyjskiej.
Unfortunately, we had to award the Sakharov Prize to a Russian organisation.
W tym tygodniu mamy przyznać nagrodę imienia Sacharowa.
This week, we are going to award the Sakharov Prize.
Wojska Lotnicze nie mogą przyznać kontraktu w czasie, gdy WTO podejmuje decyzję.
The US Air Force cannot be permitted to award a contract to, among others, a European consortium, at the same time as a WTO case is being decided.
Musimy dziś przyznać, że Europa jest w tej sytuacji bezsilna.
Today we have to concede that Europe is powerless in this situation.
Jak pan wie nie zawsze byłem pana największym zwolennikiem, ale muszę przyznać, że bardzo dobrze panu poszło.
As you know, I have not always been one of your biggest supporters, but I have to concede you have done very well.
Musimy z całą uczciwością przyznać, że Nabucco będzie alternatywą wobec innych tras tranzytowych, tylko jeśli jednocześnie zapewni alternatywne źródło dostaw.
We must concede, in all honesty, that Nabucco will be an alternative to other transit routes only if it also provides an alternative source of supply.
Pozostawił on proces pokojowy na Bliskim Wschodzie - musimy to przyznać - w szczególnie kruchym stanie.
It has left the Middle East peace process - we have to confess - in a particularly fragile state.
Muszę przyznać, że najwyraźniej z powodu tłumaczenia nie mogłem zrozumieć pańskiego drugiego pytania.
I must confess that because of the interpreting, I believe, I could not understand your second question.
W prawdzie nie jestem szczególnie odważny, muszę to przyznać, ale nie mogłem zwyczajnie tego zignorować.
Well I'm not a particularly brave person, I have to confess it, but I could not just ignore him.

2. "że"

przyznać (też: przyznawać)
volume_up
to concur {czas.} (that)
przyznać (też: przyznawać)
volume_up
to acknowledge {czas.} (that)
Taka jest fundamentalna prawda, którą musimy odważyć się przyznać podczas tej debaty.
This is a fundamental truth that we must dare to acknowledge in this debate.
Należy przyznać, że w sferze równości dokonał się niewątpliwy postęp.
We must acknowledge that definite progress has been made with regard to equality.
Nie szkodzi fakt, że byli nieskorzy,aby przyznać, iż potrzebowali ocalenia.
Never mind the fact that they were slow to acknowledge they needed saving.

3. "komuś"

przyznać (też: nadać, nadawać, przyznawać)
volume_up
to confer {czas.} (on/upon sb)
Ubezpieczenia na życie (uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji) (głosowanie)
Life assurance (implementing powers conferred on the Commission) (vote)
Międzynarodowe standardy rachunkowości (uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji) (głosowanie)
International accounting standards (implementing powers conferred on the Commission) (vote)
Uważamy, że należy szanować prawa przyznane wszystkim osadzonym na mocy prawa międzynarodowego.
We believe that the rights conferred under international law to all detainees should be respected.
przyznać (też: nadać, nadawać, przyznawać)
volume_up
to confer on {czas.} (sb)
wiceprzewodniczący Komisji. - Panie przewodniczący! Traktaty nie przyznają Komisji żadnego prawa inicjatywy w dziedzinie ochrony konsularnej.
. - Mr President, the Treaties do not confer any power of initiative on the Commission in the field of consular protection.
Jako że Republika Czarnogóry wyraziła zainteresowanie przystąpieniem do UE, Rada zdecydowała się przyznać temu krajowi status kraju kandydującego 17 grudnia 2010 r.
As the Republic of Montenegro has expressed its interest in acceding to the EU, the Council decided to confer candidate country status on this state on 17 December 2010.
Unia koordynuje polityki Państw Członkowskich, zmierzające do osiągnięcia tych celów, oraz wykonuje w trybie wspólnotowym kompetencje przyznane jej przez Państwa Członkowskie.2.
The Union shall coordinate the policies by which the Member States aim to achieve these objectives, and shall exercise on a Community basis the competences they confer on it.2.
przyznać (też: nadać, nadawać, przyznawać)
volume_up
to confer upon {czas.} (sb)

Przykłady użycia - "przyznać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishI wreszcie, Unia musi przyznać sobie zasoby finansowe dopasowane do swoich ambicji.
Finally, the Union must grant itself financial resources that match its ambitions.
PolishNależy przyznać, że niektórzy z nich starali się uratować przerażone dziecko.
To their credit, some of the gathered crowd tried to save the petrified child.
PolishPo upływie dziesięciu lat przyznać należy, że euro jest niekwestionowanym sukcesem.
After 10 years, it has to be recognised that the euro is an unquestionable success.
PolishTeraz musimy również przyznać, że Unia Europejska nie dysponuje Szóstą Flotą.
Now, we recognise too that the European Union does not have the Sixth Fleet.
PolishMusimy jednak przyznać, że proces barceloński nie okazał się sam w sobie sukcesem.
However, we must recognise that the Barcelona Process has not in itself been a success.
PolishRok po tej deklaracji trzeba nam przyznać, że jesteśmy dalecy od osiągnięcia tego celu.
One year on, we are obliged to note that we are far from achieving this objective.
PolishRada Europejska postanowiła przyznać Czarnogórze status kraju kandydującego.
The European Council also decided to give Montenegro the status of candidate country.
PolishCzy nie należałoby przyznać Wielkiej Brytanii bardziej proporcjonalnego udziału?
Would it not be fair for the UK to receive a more proportionate share?
PolishPowinien był Pan to przyznać, a wówczas mogłabym traktować Pana bardziej serio.
You should have admitted this and then I would have been able to take you more seriously.
PolishPowinna pani wiedzieć, że mądra kobieta potrafi przyznać, że się pomyliła.
You should know that it takes a wise woman to recognise that she was wrong.
PolishNiestety muszę przyznać, że trzy z państw członkowskich nie zrobiły nic w tym kierunku.
There, unfortunately, I have to say that three Member States have not yet responded.
PolishMuszę przyznać, że życzyłabym sobie bardziej zdeterminowanej odpowiedzi Rady.
I could wish that we had had a rather more robust answer from the Council, I have to say.
PolishMuszę przyznać, że jest to jedyny obszar, w którym Izba ta przemawia jednym głosem.
I have to say this is one area where this House speaks with one voice.
PolishKiedy do tego dojdzie, będziemy mogli przyznać Albanii status kraju kandydującego.
When that happens, we will be able to grant Albania candidate status.
PolishJeżeli okaże się to niemożliwe, należy przyznać pierwszeństwo modelowi migranta sezonowego.
If that proves impossible, preference should be given to a seasonal-migrant model.
PolishDlatego pierwszeństwo należy przyznać przedsiębiorstwom wykorzystującym czystsze technologie.
Therefore, priority must be given to businesses which use cleaner technologies.
PolishMuszę jednak przyznać, że istnieją również starsze technologie, które lubię.
But I have to say that there's older technologies that I tend to like.
PolishPowinniśmy przyznać priorytet i przeznaczać fundusze na ekspertów zamiast na ekologów.
We should give preference to, and spend funds on, expert brains instead of green brains.
PolishDlatego uważam, że właścicielom lasów powinno się przyznać płatności bezpośrednie od hektara.
This is why I think that forest owners should be given a direct payment per area.
PolishTrzeba przyznać, że problemy te są niezwykle trudne i skomplikowane.
It is fair to recognise that these issues are extremely difficult and complex.