"przypuszczać" - angielskie tłumaczenie

PL

"przypuszczać" po angielsku

PL przypuszczać
volume_up
{czasownik niedokonany}

przypuszczać (też: przyjmować, zakładać, założyć, przybrać)
Jednakże ostrożność nakazuje przypuszczać, że szczepionkowy wirus odry może również wywoływać działania niepożądane u płodu.
However, it would be prudent to assume that the vaccine strain of virus is also capable of inducing adverse foetal effects.
Przypuszczam, że pan poseł nie jest obecny, ale chciałbym to raz na zawsze wyjaśnić.
I assume that he is not here, but I would like to make that clear once and for all.
Przypuszczam, że w tej sprawie wszyscy się ze mną zgadzają.
I assume that everyone agrees with this.
przypuszczać
Przypuszczam, że pomylił pan pomoc humanitarną z pomocą rozwojową.
I presume you are confusing it with development assistance.
Niektóre państwa członkowskie - przypuszczam, że pana kraj także - były już przedmiotem ataków cybernetycznych.
Some Member States - I presume your country also - have already been subject to cyber attacks.
Przypuszcza się, że hydroksymocznik jest transgatunkowym czynnikiem rakotwórczym.
Hydroxycarbamide is presumed to be a transspecies carcinogen.
przypuszczać (też: domyślić się, mniemać)
Mój tytuł: "Dziwniejszy niż możemy przypuszczać.
My title: "Queerer than we can suppose: The strangeness of science."
" Co powoduje, że możemy przypuszczać cokolwiek i czy to nam mówi coś o tym, co możemy przypuszczać ?
What is it that makes us capable of supposing anything, and does this tell us anything about what we can suppose?
"Dziwniejsze niż możemy przypuszczać.
"Queerer than we can suppose."
przypuszczać (też: uważać, rozważać, przemyśleć, myśleć)
Istnienie życia staje się bardziej prawdopodobne, Istnienie życia staje się bardziej prawdopodobne, niż mogłam przypuszczać.
So, with all of these things put together, I think that the chances of life are much greater than I would've ever thought.
Przypuszczam, że już zaznajomiliście się ze statystykami.
I think you've already heard the figures.
Na tyle, na ile go znam, mogę przypuszczać, że leży to dokładnie w polu jego zainteresowania i że okaże on otwartość i chęć do słuchania.
If I know him well enough, I think that this is definitely in his interests and that he will show openness and willingness to listen.
Przypuszczam, że motywacja bierze się tutaj ze statusu społecznego, prawda?
And the desire part comes, I guess, from social status, right?
Przypuszczam, że toksyczne odpady to właściwy trop.
Toxic waste, I guess, is the key clue to that one.
Możemy, jak przypuszczam, spodziewać się dalszych opóźnień.
We can, I guess, expect some further slippage.
przypuszczać (też: uważać, znaczyć, oznaczać, przeznaczyć)
volume_up
to mean {czas.}
Możemy tylko przypuszczać, że jest to wierzchołek góry lodowej, co oznacza, że liczba przedsiębiorstw, które czują się wprowadzone w błąd może być wielokrotnie większa.
We can only assume that this is just the tip of the iceberg, which means that the number of businesses that feel they have been misled could be many times greater.
przypuszczać
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
przypuszczać (też: rozumieć)
Przetoż teraz niech nie przypuszcza tego król, pan mój, do serca swego, mówiąc: Wszyscy synowie królewscy polegli, gdyż tylko sam Amnon poległ.
Now therefore let not my lord the king take the thing to his heart, to think that all the king's sons are dead; for Amnon only is dead.
Przypuszczam, że stało się tak dlatego, że wielu firmom doradzono podjęcie środków zapobiegawczych na wypadek, gdyby musiały przejść przez dużo bardziej kosztowne procesy później.
The answer, I suspect, is because a lot of firms were advised to take precautionary measures in case they had to go through the much more expensive processes later.

Przykłady użycia - "przypuszczać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishTrudno przypuszczać, było to celowe zamierzenie - przynajmniej w mojej ocenie.
That can hardly have been the intention - at least, not in my view.
PolishTrudno przypuszczać, że decydenci unijni nie dostrzegają tych aspektów.
It is hard to believe that the Union's decision-makers are unable to appreciate these implications.
PolishPod względem konsekwencji skandale te są znacznie poważniejsze niż Izba chciałaby przypuszczać.
These scandals are a lot more serious in terms of their consequences than this House would like to believe.
PolishNawet takie najzwyklejsze plastykowe worki na zakupy mogą stać się mostem mocniejszym, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać.
Even those mundane, hateful, plastic grocery bags can become a bridge stronger than anyone imagined.
PolishTen wykres pozwala nam przypuszczać, że...
PolishPomimo wielkich nadziei, jakie wzbudziło niedawno zakończone referendum, nie należy przypuszczać, że sprawa została już przesądzona.
In spite of all the hopes raised by the recent referendum, it should not be supposed that the matter is already settled.
PolishNa podstawie przeprowadzonych odpowiednich badań nad interakcjami można przypuszczać, e nie występują klinicznie istotne interakcje z digoksyną. ż
Based on data from specific interaction studies no clinically relevant interaction with digoxin is expected.
PolishBez owijania w bawełnę - tak właśnie było dotąd i nie ma powodu przypuszczać, że sytuacja zmieni się od tej chwili.
Without mincing words, that is what has happened so far and there are no reasons to believe that the situation will change from here on in.
PolishW pokarmie kobiecym stwierdzano obecność endogennej melatoniny, można więc przypuszczać, że również melatonina egzogenna jest wydzielana w pokarmie kobiecym.
Endogenous melatonin was measured in human breast milk thus exogenous melatonin is probably secreted into human milk.
PolishNaprawdę nie możemy przypuszczać, że Włochy mogą wziąć na swoje barki wszystkie obciążenia związane ze zjawiskiem, którego skala ekspotencjalnie rośnie.
We cannot seriously imagine that Italy is able to shoulder all the burdens associated with a phenomenon set to increase exponentially.
PolishGdy wprowadzaliśmy technologię informacyjną w 1995 roku, nie mogłam przypuszczać, że temat ten wywoła takie poruszenie w Parlamencie Europejskim.
When we introduced information technology in 1995, I could not have imagined that this subject would cause a stir in the European Parliament.
PolishHaldane'a znanego biologa, który powiedział: "Podejrzewam, że wszechświat jest nie tylko dziwniejszy niż przypuszczamy, ale dziwniejszy niż jesteśmy w stanie przypuszczać.
I suspect that there are more things in heaven and earth than are dreamed of, or can be dreamed of, in any philosophy."
PolishW minionym tygodniu odbyły się w Rosji wybory prezydenckie, a wyniki tych wyborów są tak rozczarowujące, jak mogliśmy przypuszczać.
(DE) Madam President, the presidential election took place a week ago in Russia, and the result was as disappointing as we might have expected.
PolishSą także wszelkie powody, aby przypuszczać, że siły zewnętrzne związane ze Stanami Zjednoczonymi i ich sojusznikami mają interes w destabilizacji Syrii.
There is also every reason to believe that external forces associated with the United States and its allies have a vested interest in destabilising Syria.
PolishZ tych wszystkich powodów, jak również dlatego, że pani Ashton została moją koleżanką w Komisji, byłem - jak można było przypuszczać - bardzo zadowolony z tej decyzji.
So for all these reasons, and also because she is my colleague in the Commission, I was - as you can imagine - extremely happy with that decision.
PolishNależy przypuszczać, że sytuacja ta doprowadzi do wyjątkowo szkodliwych następstw społecznych, takich jak wzrost przestępczości, alkoholizm, narkomania czy patologie rodzinne.
It should be assumed that this situation will lead to exceptionally harmful social consequences, such as a rise in crime, alcoholism, drug abuse and problem families.
PolishPatrząc z obecnej perspektywy, należy przypuszczać, że sytuacja będzie się pogarszać, wobec kryzysu kapitalizmu i jego konsekwencji społecznych, wśród nich powstań w krajach arabskich.
The current outlook is that the situation is going to get worse, with the crisis that capitalism is suffering and its social consequences, including the uprisings in Arab countries.
Polish. ~~~ To pozwalało przypuszczać, że wiele roślin i zwierząt wymarło, zanim złożone życie zaczęło zostawiać widoczne, skamieniałe ślady.
And very soon after, the fossil record started yielding a very good idea of how many plants and animals there have been since complex life really began to leave a very interesting fossil record.