PL przypadki
volume_up
{niemęskoosobowy}

przypadki (też: sprawy, wypadki, futerały)
volume_up
cases {l.mn.}
Opisywano przypadki przejścia opisanych objawów w ciężką reakcję anafilaktyczną.
In some cases, these reactions have progressed to severe anaphylaxis.
Zgłaszano przypadki zatoru tętnicy płucnej, w niektórych przypadkach prowadzącego do zgonu.
Cases of pulmonary embolism, in some cases with fatal outcome, have been reported.
Ponad połowę z wszystkich tych przypadków stanowią przypadki choroby Alzheimera.
Alzheimer's disease is responsible for more than half of these cases.
przypadki (też: przykłady)
Niemniej jednak w dalszym ciągu zdarzają się przypadki dyskryminacji.
Nevertheless, instances of discrimination remain.
Po drugie, mamy udokumentowane przypadki firm z UE dostarczających broni do Chin, Kolumbii, Etiopii i Erytrei.
Secondly, we have documented instances of companies from EU states supplying arms to China, Colombia, Ethiopia and Eritrea.
Stwierdziła ona, że skuteczność nakazu aresztowania usprawiedliwia przypadki naruszeń praw.
What she actually said was that the effectiveness of the arrest warrant has justified the instances of rights violations.

Przykłady użycia - "przypadki" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishObserwowano przypadki czynnej gruźlicy u pacjentów przyjmujących preparat Remicade.
There have been reports of active tuberculosis in patients receiving Remicade.
PolishPoważny niepokój budzą także przypadki śmiertelne z powodu zatrucia dichlorometanem.
It also alarming that there have been deaths linked to dichloromethane poisoning.
PolishCięższe reakcje ze strony wątroby, w tym przypadki zgonów występowały rzadko.
Rarely, more severe hepatic reactions with fatal outcomes have been reported.
PolishOdnotowano także nowe przypadki nerczycy (zespołu nerczycowego) (patrz punkt 4. 8).
New onset nephrosis (nephrotic syndrome) was also reported (see section 4.8).
PolishW zależności od dawki zaobserwowano jednak częstsze przypadki poronienia.
However, dependent on the dose, an increased incidence of abortion was observed.
PolishZgłaszano przypadki bliznowacenia nerek, które mogą upośledzać czynność nerek.
Scarring in the kidney that may reduce kidney function has been reported.
PolishPojedyncze przypadki wysypki należy uważnie obserwować (patrz punkt 4. 4).
The isolated rash should be closely monitored (please refer to section 4.4).
PolishMusimy być tego świadomi i pewni, że takie przypadki nie będą miały miejsca.
We have to be aware of this danger and make sure that it does not happen.
PolishPo wprowadzeniu leku do obrotu zgłaszano przypadki niewydolności wątroby (częstość cz
During post-marketing experience, liver failure has been reported (frequency unknown).
PolishZgłaszano jednak przypadki ciężkiego pogorszenia, w tym przypadki śmiertelne.
However, severe exacerbations, including fatalities, have been reported.
PolishZgłaszano przypadki nadczynności tarczycy, nieprawidłowy rozwój drugorzędowych cech
Overactive thyroid gland has been reported, abnormal development of secondary male sexual
PolishWidzieliśmy już przypadki traktowania liczb jako ważniejszych od ludzi.
We have seen a climate where numbers have been regarded as more important than life.
PolishPodczas leczenia somatropiną opisywano przypadki wystąpienia łagodnego nadciśnienia
Benign intracranial hypertension (high pressure within the brain) has been reported during
PolishOpisano przypadki zgonów związanych z zastosowaniem hormonu wzrostu u pacjentów z
There have been reports of deaths associated with the use of growth hormone in patients with
PolishZanotowano przypadki reakcji alergicznych (anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka).
Allergic reactions (anaphylaxis, angioedema and urticaria) have been reported.
PolishInnymi słowy, biorąc pod uwagę te porównywalne przypadki przepaść energetyczna jest ogromna.
In other words, you take these comparable examples and the energy leap is enormous.
PolishMy, posłowie Komisji Petycji, monitorujemy takie przypadki niewdrażania prawa.
We on the Petitions Committee monitor this lack of implementation.
PolishJednak przypadki dyskinezy późnej opisywano także w okresie pierwszych 3 miesięcy leczenia.
dyskinesia have also been reported within the first 3 months of treatment.
Polishu pacjenta występują poważne przypadki podwyższonego ciśnienia krwi, które nie poddaje się
severe high blood pressure which cannot be controlled by blood pressure medicines; or a
PolishOdnotowano przypadki występowania zapalenia nerek i kamieni nerkowych.
There have been reports of inflammation of the kidneys and kidney stones.